Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ tɛm na?

Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ tɛm na?

Ŋmaɣzɩɣ se . . .

  • ɛɛɛ, ɩkaɣ tɛm na?

  • aayɩ, ɩwɛɣ mbʋ tam?

  • yaa ŋmaɣzɩɣ se pɩtɔma ɩkaɣ tɛm?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛsɔ . . . kaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛzɩdaa ɛzɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”—Natʋ 21:3, 4, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ TƖWAZƖ-Ŋ?

Tɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ pɩ-taa se kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, pɩtɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ ɩlɩnaa.—Yakubu 1:13.

Alɩwaatʋ ndʋ ŋkɔŋ nɛ ŋnɩɩ pɩ-taa se Ɛsɔ nɩɣ ɖa-wɩzasɩ, paa kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, pɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ siŋŋ.—Zekariya 2:12.

Pɩtasɩ lɛ pɩhaɣ-ŋ lidaʋ se kʋñɔmɩŋ tɩŋa payɩ kaɣ tɛm.—Keɣa 36:9-11.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ, ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naalɛ ɖeke tɔm:

  • Yehowa tɩsɔɔlɩ kʋñɔmɩŋ nɛ mulum. Ŋtɔzʋʋ ɛzɩma pɩlakaɣ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ panazaɣ ɛ-samaɣ yɔ? Bibl tɔŋ se pɩlakaɣ-ɩ pʋtɔdɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-samaɣ kaawɛ “ko-koyindinaa nesi tɛɛ” yɔ.—Tɔm Hʋyaa 2:18, Takayaɣ kiðeðea verbum bible.

    Ɛsɔ taa wɩɣnɩ mba paɖʋʋ lalaa wɩzasɩ yɔ. Halɩ Bibl tɔŋ se ɛ-taa kpɛndɩɣnɩ “nesi nzɩ sɩkpɛdɩɣ calɩm ɖulum yɔ”.—Aduwa 6:16, 17.

  • Ɛsɔ maɣzɩɣ ɖa-taa paa anɩ ɛ-yɔɔ. Pɩtɩkɛ ɖe-ɖeke ɖɩsɩmnɩ ‘ɖa-kʋñɔmɩŋ nɛ ɖa-kʋdɔmɩŋ.’ Yehowa ɖɔɖɔ sɩmɩ-ɩ!4 Awiya 6:29, 30.

Pɩsaɣ pazɩ Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ e-kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛla nɛ paa anɩ ɛ-kʋñɔŋ sɩɩ tɩnaɣ. (Maatiyee 6:9, 10) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛhɛzɩɣ mba pataɣ-ɩ liu yɔ pa-laŋa.—Tʋma 17:27; 2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yeba se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ ROMA 5:12 nɛ 2 PƖYƐƐRƖ 3:9 taa.