Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Toovenim taa lɛ, akɛ ɛjaɖɛ wiyaʋ?

Toovenim taa lɛ, akɛ ɛjaɖɛ wiyaʋ?

Ŋmaɣzɩɣ se . . .

  • ɛsɔ?

  • ɛyaa na?

  • yaa nɔɔyʋ yem?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa” yaa kɩdɛkɛdʋ nesi tɛɛ.—1 Yohanɛɛsɩ 5:19.

“Eleeu kɩwɛɛkɩm hɩzʋʋ yɔɔ Ɛsɔ Pɩyalʋ kɔma.”—1 Yohanɛɛsɩ 3:8, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ TƖWAZƖ-Ŋ

Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛjaɖɛ kpeekpe wɛ kʋñɔmɩŋ taa yɔ.—Natʋ 12:12.

Pɩsɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋtisi se ɖɛ-ɛjaɖɛ kaɣ ñɔɔzʋʋ.—1 Yohanɛɛsɩ 2:17.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ, ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naadozo ɖeke tɔm:

  • Sataŋ kewiyitu tɔɔʋ wɩzɩ tɩnaɣ sɩʋ. Yehowa ɖʋwa se piileɖiɣ lɛ, Sataŋ kewiyitu tɔɔʋ sɩɣ tɩnaɣ. Ɛtɔm se ɛkaɣ labʋ nɛ Sataŋ pɩsɩ “ɛjam” nɛ ɛñɔɔzɩ mbʋ Sataŋ wɛɛkɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.—Ebree 2:14, Nɔɔ haʋ kɩfam takayaɣ.

  • Ɛsɔ lɩzɩ Yesu se ɛtɔɔ kewiyitu ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Yesu wɛ ndɩ siŋŋ nɛ kañatʋ tʋ nɛ ‘piɖeni men-ɖeke’ sɔsɔ weyi eɖiyiɣ ɛjaɖɛ sɔnɔ yɔ. Ɛsɔ yɔɔdaɣ Yesu kewiyitu ndʋ tɩ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Ɛwɛɣnɩ kʋñɔndʋ nɛ ɛjam pɔ-yɔɔ ɛhʋyɛ tam . . . Ɛlɩzɩɣ-wɛ puuyaɣ-tʋ weyi ɛnazɩɣ-wɛ yɔ e-nesi tɛɛ.”—Keɣa 71:13, 14.

  • Ɛsɔ ɛɛcɛtɩɣ. Bibl yɔɔdɩ kpayɩ se: “Pɩɩsaŋ se Ɛsɔ ɛcɛtɩ.” (Ebree 6:18) Pʋtɔbʋʋ lɛ se, ye Yehowa ɛtɔm se ɛkaɣ nabʋyʋ labʋ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛtɛm-pʋ labʋ yɔ! (Izaayii 55:10, 11) Ye mbʋ, ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ, pakaɣ se “potuzi ɛjaɖɛ yɔɔ wiyaʋ se pɔlɔ-ɩ awayɩ.”—Yohanɛɛsɩ 12:31.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Sataŋ kewiyitu sɩɣ tɩnaɣ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛzɩma ɛjaɖɛ kaɣ wɛʋ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ KEƔA 36:10, 11NATƲ 21:3, 4 taa.