Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Takayaɣ ŋga Bibl kɛnaa?

Takayaɣ ŋga Bibl kɛnaa?

Ŋmaɣzɩɣ se kɛkɛ . . .

  • ɛyaa lɔŋsɩnɖɛ takayaɣ na?

  • mʋya nɛ ɖimɖimnaa takayaɣ na?

  • ɛsɔ tɔm takayaɣ na?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na.”​—2 Timootee 3:16, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ PƖWAZƖ-Ŋ?

Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ, tɩ-taa camɩyɛ nɛ pɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ.​—Aduwa 2:1-5.

Ŋwɛɣnɩ lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ piɖiyi-ŋ nɛ paa evemiye nɖɩ lɛ piɖeni-ŋ yɔ.​—Keɣa 118:105.

wɛɣnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ kɩbaŋʋ.​—Roma 15:4.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ; ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naadozo ɖeke tɔm:

  • Kɩ-taa tɔm wɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ pɩdɩɩfɛyɩ: Alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ nɛ pamanɩ Bibl yɔ, tɩ-cɛzɩ pɩnzɩ 1600. Ɛyaa ndɩ ndɩ ɛzɩ 40 mbʋ yɔ manɩ-kʋ. Pa-taa sakɩyɛ tɩkatɩ ɖama wiɖiyi nɛ pana; ɛlɛ tɔm ndʋ pa-tɩŋa pamawa yɔ, tɩwɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ tɩla kʋɖʋm nɛ tɔm ñʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ pa-tɩŋa pɛwɛɛ pɔyɔɔdʋʋ kɩ-tɔm yɔ.

  • Bibl kɛdasɩ mayaa wɛ toovenim: Ɛjaɖɛ yɔɔ kɛdasɩ mayaa lɛ, pɛmɛsɩɣ pa-ajɛɛ ɛjandʋ nɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa picoɖi-yɛ yɔ. Ɛlɛ Bibl mayaa ñɛkɛdɩ tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ tɩlabʋ yɔ, halɩ pɔyɔɔdaa pɛkpɛndɩnɩ pa-maɣmaɣ pa-kɩwɛɛkɩm nɛ pa-ajɛɛ ɛjandʋ.—4 Awiya 36:15, 16; Keɣa 50:3-6.

  • Bibl taa natʋ tɔm kɔŋ pɩ-taa ɖeyi ɖeyi: Pɩnzɩ 200 pʋcɔ nɛ pɔyɔkʋʋ caanaʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Babilooni yɔ lɛ, Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ se mbʋ pɩkaɣ labʋ. (Izaayii 13:17-22) Halɩ kɩɩyɔɔdɩ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pakaɣ-tʋ yɔkʋʋ nɛ kɩyaa ɖɔɖɔ weyi ɛkaɣ-tʋ yɔkʋʋ yɔ ɛ-hɩɖɛ. —Izaayii 45: 1-3.

Bibl natʋ tɔm sakɩyɛ kɔm pɩ-taa ɖeyi ɖeyi ɛzɩ paamaʋ-tʋ yɔ. Pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ kɔyɔɔdɩ toovenim.—2 Pɩyɛɛrɩ 1:21.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛzɩma Ɛsɔ tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ IZAAYII 48:17, 18 nɛ 2 TIMOOTEE 3:16, 17 taa.