Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Suwe ŋmaɣzɩɣ cee wayɩ yɔɔ?

Suwe ŋmaɣzɩɣ cee wayɩ yɔɔ?

Ðɛ-ɛjaɖɛ ɖɩnɛ . . .

  • ɖɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ ɖɩɩwɛʋ yɔ?

  • ɖɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ na?

  • ɖɩkaɣ ñɔɔzʋʋ na?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛsɔ . . . kaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛzɩdaa ɛzɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ, mbʋ yɔ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ɖɛwa.”—Natʋ 21:3, 4, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ TƖWAZƖ-Ŋ?

Ŋwɛɣnɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɖɩhaɣ-ŋ taa leleŋ.—Izaayii 65:21-23.

Kʋdɔŋ yaa kʋñɔŋ nakʋyʋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.—Izaayii 25:8; 33:24.

Ŋkaɣ caɣʋ wezuu tam tam nɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ nɛ ño-koobiya kʋsɔɔlaa ɩwɛɛ pɛɛyɛ taa.—Keɣa 36:11, 29.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ; ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naalɛ ɖeke tɔm:

  • Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ se tɔm ndʋ payɩ ɛyɔɔdaa yɔ, ɛla nɛ tɩkɔɔ pɩ-taa. Bibl taa lɛ, Ɛsɔ Yehowa ɖeke payawa se “ɖoŋ tɩŋa tʋ” mbʋ pʋyɔɔ yɔ e-ɖoŋ fɛyɩ tɩnaɣ. (2 Kɔrɛntɩ 6: 18 ) Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɖɛ-ɛjaɖɛ pɩsɩ kɩfaɖɛ. Bibl tɔm se ‘nabʋyʋ fɛyɩ Ɛsɔ kaɖɛ.’—Maatiyee 19:26.

  • Ɛsɔ sɔɔlaa siŋŋ se eyele nɛ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa. Halɩ Bibl heyiɣ-ɖʋ se Yehowa “ñɩnɩɣ” yaa ɛsɔɔlaa siŋŋ se efezi sɩɖaa.—Yɔb 14:14, 15.

    Bibl heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu kaalaba nɛ kʋdɔndɩnaa yɔɔ cɛ. Ɛbɛ yɔɔ ɛɛlabɩ mbʋ le? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-wɛ. (Maarkɩ 1:40, 41) Ɛlabɩ mbʋ ɖɔɖɔ se ɛnɩɣzɩnɩ ɛ-caa Yehowa weyi ɛsɔɔlaa siŋŋ se ɛsɩnɩ ajamaa yɔ.—Yohanɛɛsɩ 14:9.

    Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛtɛ se Yehowa nɛ Yesu pɔsɔɔlaa siŋŋ se pasɩnɩ-ɖʋ nɛ piiɖeni-ɖʋ cee wayɩ!—Keɣa 71:12-14; 144:16; 2 Pɩyɛɛrɩ 3:9.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ ɖɛ-ɛjaɖɛ ñɔɔzʋʋ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ MAATIYEE 6:9, 10 nɛ DANƖYƐƐLƖ 2:44 taa.