Nɩɩ wezuu leleŋ tam!—Bibl kpɛlɩkʋʋ kajalaɣ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ

Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ-kɛ tʋmɩyɛ nɛ ña-maɣmaɣ ŋkpɛlɩkɩ Bibl, bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ yɔ tɩ-nʋmɔʋ taa.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ yɔ, na ɛzɩma pocosi tɩ-yɔɔ yɔ.