Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

«Manɖaŋ Yehowa kpam»!

«Manɖaŋ Yehowa kpam»!

KEƔA 130:6

Tanaŋ tɛɛ

 • 9:30 Minziiki

 • 9:40 Hendu 88 nɛ adɩma

 • 9:50 ‘Ðaŋ Yehowa kpam’—Ɛzɩma tɩyɛ?

 • 10:05 Tobi tobi tɔm yɔɔdʋʋ: Maɣzɩnɩ mba paaɖaŋ Ɛsɔ kpam yɔ

  • • Habakuuki

  • • Yohanɛɛsɩ

  • • Ana

 • 11:05 Hendu 142 nɛ tɔm kususutu

 • 11:15 Ɛbɛ ŋɖaŋaa?

 • 11:30 Tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ

 • 12:00 Hendu 28

Wɩsɩ wɛlʋʋ

 • 1:10 Minziiki

 • 1:20 Hendu 54 nɛ adɩma

 • 1:30 Samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ: Suuɖu wɛ wazaɣ halɩ nɛ sɔnɔ?

 • 2:00 Feŋuu Tilimiye taa lɩmaɣza sɔsɔna

 • 2:30 Hendu 143 nɛ tɔm kususutu

 • 2:40 Tobi tobi tɔm yɔɔdʋʋ: Ðaŋ Yehowa . . .

  • • Alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋwɛ ñe-ɖeke yɔ

  • • Alɩwaatʋ ndʋ picoɖuu-ŋ yɔ

  • • Alɩwaatʋ ndʋ piɖeɣni kɩdɛkɛdaa yɔ

 • 3:40 «Siɣsiɣ tʋ wɛnɩ kɩhɛyʋʋ»

 • 4:15 Hendu 140 nɛ adɩma