Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Cosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ

Cosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ
  1. 1. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ‘ɖɩɖaŋ Yehowa kpam’? (Keɣ. 130:​5, 6)

  2. 2. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ suuɖu nɛ ɖɩɖaŋ Yehowa kaɖɛ alɩwaatʋ taa? (Hab. 2:​3, 4; 2 Tim. 4:2; Luka 2:​36-38)

  3. 3. Ðɩɩɖaŋɩɣ Yehowa kɩyakʋ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ nɛ lɔŋsɩnɖɛ? (2 Pɩy. 3:​11-13)

  4. 4. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖɩɖaŋ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala yɔ? (Keɣ. 62:​1, 2, 8, 10; 68:6; 130:​2-4)

  5. 5. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩmʋ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ kɩɖaŋ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔ? (Keɣ. 58:11)

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

CA-copgm24-KAB