2022 ‘Ɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ’! kigbeɣluu ɖʋtʋ

Kemeɣa

Palɩzɩ Kemeɣa ɖʋtʋ nɛ Keɣa 29:11, nwt—“Yehowa kaɣ haʋ ɛ-samaɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ ɛwazɩnɩ-kɛ.”

Mazaɣ

Palɩzɩ Mazaɣ ɖʋtʋ nɛ 2 Pɩyɛɛrɩ 3:14—“Ɛna-mɩ . . . se ɩfɛyɩnɩ azuluma nɛ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ nɛ ɩwɛ laŋhɛzɩyɛ taa.”

Kujuka

Palɩzɩ Kujuka ɖʋtʋ nɛ Roma mba 15:13—“Ɛsɔ weyi ɛhaɣ lidaʋ yɔ, ɛla nɛ taa leleŋ nɛ laŋhɛzɩyɛ tɩŋa posu mɩ-taa ɖo.”

Tɔm ndʋ pɩmʋnaa se kigbeɣluu taa mba ɩtɩlɩ yɔ

Tɔm ndʋ pɩmʋnaa se kigbeɣluu taa mba ɩtɩlɩ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ yɔ.