Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tɔm ndʋ pʋmʋnaa se kigbeɣluu taa mba ɩtɩlɩ yɔ

Tɔm ndʋ pʋmʋnaa se kigbeɣluu taa mba ɩtɩlɩ yɔ

ƐYAA MƲƲ TƲMƖYƐ ÐƆKƖYAA: Paɖʋ ɛyaa mʋʋ tʋmɩyɛ ɖɔkɩyaa se pasɩnɩ-ŋ. Ðitendiɣ-ŋ se ŋnɩɩnɩ-wɛ camɩyɛ nɛ ŋɖɔ tɔm ndʋ peheyiɣ-ŋ yɔ tɩ-yɔɔ; ɛzɩ ɖenɖe ŋsɩɩ ñɔ-lɔɔɖɩyɛ, ño-kpokpo yaa ñɛ-cɛɛcɛ yɔ; ɖenɖe pɩmʋnaa se ŋɖɔ yaa ŋtaaɖɔ yɔ, ɖɩjaɣyɛ ñɩnʋʋ lalaa nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa.

LƖM MƖYƖSƲƲ: Pakaɣ lone ñɔɔzʋʋ ɛsɩndaa kpelisi yɔɔ; mba pakaɣ-wɛ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔ, pɩwɛɛ se pacaɣ peeɖe pʋcɔ nɛ papaɣzɩ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm yɔɔdʋʋ Mazaɣ tanaŋ tɛɛ. Pɩpɔzʋʋ se pa-taa paa anɩ ɛɖɔkɩ pɔbɔʋ nɛ wondu ndʋ tɩmʋnaa se ɛpɩzɩɣ nɛ esuu-tʋ nɛ etii lɩm tɛɛ yɔ.

HAÐƐ: Pɩpɔzɩ liidiye sakɩyɛ pʋcɔ nɛ papɩzɩ nɛ pɔñɔɔzɩ lone ɖɩnɛ nɛ ɖɩpɩsɩ ɖɩjaɣyɛ kɩbanɖɛ, nɛ pañɩnɩ tɔm tiluu menziiniwaa, video menziiniwaa, nɛ wondu lɛɛtʋ nɛ pasɩɩ ɖɩ-taa se pɩsa nɛ kigbeɣluu kʋnɛ kɩla leleŋ camɩyɛ nɛ piyele nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ ŋlakɩ yɔ, ɖɩsɩɣna se papɩzɩ nɛ pɛhɛyɩ kɩmɩyɛ nɖɩ, nɛ pɩsɩnɩ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ. Pʋyɔɔ pasɩ haɖɛ aɖakasɩ lona ndɩ ndɩ taa kigbeɣluu ɖɩlaɖɛ cɩnɛ se paa weyi ɛpɩzɩ nɛ ɛha mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Haɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɩŋa payɩ ɩlakɩ yɔ, ɖɩkɛdɩnɩ-ɖʋ. Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ sɔɔlaa se ɖɩsɛɛ-mɩ sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ ɩlakɩ nɛ ɩɖʋʋnɩ nesi Kewiyaɣ tʋma yɔ ɖɩ-yɔɔ.

KƆYƐ ÐƖLAÐƐ: Ðitendi-ŋ, tɩlɩ se mba pɔtɔlɩ kʋdɔŋ TUDA yɔ, PE-ÐEKE tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩsɩɣna.

WONDU NDƲ TILEBA NƐ PEHIƔ-TƲ YƆ: Wondu ndʋ tɩ-tɩŋa payɩ tileba nɛ pehiɣ-tʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se powoni-tʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. Ye ño-wonuu nakʋyʋ eleba yɔ, wolo tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa ɖɔɖɔ nɛ ŋpɔzɩ kɩ-yɔɔ. Pɩpɔzʋʋ se powoni piya nzɩ sileba yɔ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa ɖɔɖɔ. Ɛlɛ pɩsa nɛ pɩɣa nakɛyɛ etaale nɛ pɩkɔnɩ nɩɣzɛ falaa yem lɛ, ɖitendiɣ-mɩ se ɩɖɔkɩ mi-piya camɩyɛ nɛ sɩcaɣ mɩ-cɔlɔ.

ÐƖJAƔYƐ: Ðitendi-ŋ, ŋŋñɩnɩɣ ɖɩjaɣyɛ lɛ, maɣzɩ lalaa yɔɔ. Tɔzɩ se mba ña nɛ wɛ ɩsʋ lɔɔɖɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ nɛ ɩkɔɔ kigbeɣluu, mba ña nɛ wɛ ɩwɛ ɖɩɣa kʋɖʋmaɣ taa, yaa mba ña nɛ wɛ iɖiɣni kpɛlɩkʋʋ Bibl yɔ, pe-ɖeke ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɩnɩ ɖɩjaɣyɛ. Ðitendi-ŋ, taasɩɩ ño-wondu ɖɩjaɣyɛ nɖɩ ɖɩtɩkɛ ña-ñɩnɖɛ yɔ ɖɩ-taa.

SƆƆLƖM TƲMƖYƐ: Ye ŋsɔɔlaa se ŋcɛlɩ ña-tɩ faaa nɛ ŋɖʋ nesi kigbeɣluu tʋma naayɛ yɔ, wolo tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa nɛ pawɩlɩ-ŋ ɖenɖe pañɩnɩɣ tʋmlaɖaa yɔ.

 ŊGEE KEDIƔZAƔ

KEWIYAƔ TƆM SUSUYAA SUKULI: Koobiya mba pɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ pɛwɛnɩ kpaɣnɩ pɩnzɩ 23 nɛ puwolo 65, nɛ pɔsɔɔlɩ se pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ pañɩnɩɣ se pala Kewiyaɣ Tɔm Susuyaa Sukuli yɔ, payaɣ-wɛ se powolo kediɣzaɣ ŋga pakaɣ-kɛ labʋ Kujuka wɩsɩ taa yɔ. Pakaɣ susuu alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖeyi ɖeyi pakaɣ kediɣzaɣ ŋga labʋ yɔ pʋcɔ nɛ katalɩ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ñɔɔzɩnɩ-kʋ