Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Kujuka

Kujuka

“ƖÐƆKƖ MƖ-TƖ KPAM ƐSƆ SƆƆLƖM TAA”​—YUUDI 21

TANAŊ TƐƐ

 WƖSƖ WƐLƲƲ

  • 1:35 Minziiki video

  • 1:45 Hendu No. 124

  • 1:50 FILIM: Yoziyaasɩ wezuu caɣʋ tɔm: Sɔɔlɩ Yehowa; paɖɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ—Hɔɔlʋʋ II (2 Awiya 22:3-20; 23:1-25; 4 Awiya 34:3-33; 35:1-19)

  • 2:20 Hendu “Ha-m abalɩtʋ” nɛ tɔm kususutu

  • 2:30 Maɣzɩ camɩyɛ mbʋ Yehowa lakɩ nɛ ɛwɩlɩɣnɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ pɩ-yɔɔ (Keɣa 107:43, nwt; Efɛɛzɩ mba 5:1, 2)

  • 3:30 Hendu kɩfatʋ nɛ kɛdɛzaɣ adɩma