Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 11

Nesi ɖɔkʋʋ kɩyakʋ wayɩ

Nesi ɖɔkʋʋ kɩyakʋ wayɩ

“Sɔɔlɩm ɛɛkaɣ tɛm.”​—1 KƆRƐNTƖ 13:8.

1, 2. Ye ɖɩkatɩɣ kala yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖe-nesi ɖɔkʋʋ ɛɛkaɣ ɖɔm camɩyɛ na? Lɩzɩ pɩ-taa.

NESI ɖɔkʋʋ kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ. Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɛyʋ hiɣ koboyaɣ e-wezuu caɣʋ taa. Ɛlɛ paa nesi ɖɔkɩyaa mba lɛ pakatɩɣ kala. Halɩ nabʋyʋ taa, pɩpɩzɩɣ pɩlabɩ-wɛ ɛzɩ pa-kʋñɔmɩŋ ɩɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ yɔ. Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩɩwɛɛ abalʋ nɛ ɛ-halʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩpaɣzɩ hɛʋ.

2 Ye ɖɩkatɩɣ kala ɖe-nesi ɖɔkʋʋ taa wiɖii wiɖii yɔ, pɩfɛyɩ se pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ. Ye ɖɩkatɩɣ kala yɔ, pɩɩwɩlɩɣ se ɖe-nesi ɖɔkʋʋ ɩɩkaɣ ɖɔm camɩyɛ. Halɩ nesi ɖɔkɩyaa mba pakataɣ kala siŋŋ yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɩzaa patɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ pɛcɛyɩsɩ pa-taabalɩyɛ nɛ pɩɖɔŋnɩ-wɛ camɩyɛ. Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ?

ƖÑƆTƖNƖ ƐSƆ NƐ ƖÑƆTƖNƖ ÐƆÐƆ ÐAMA

3, 4. Nabʋyʋ taa, kala wena nesi ɖɔkɩyaa katɩɣ?

3 Ɛyaa naalɛ mba pɔɖɔkʋʋ nesi yɔ, pa-lɩmaɣza wɛ ndɩ ndɩ, mbʋ pɔsɔɔlaa yaa patɩsɔɔlɩ yɔ pɩwɛ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ. Pɩtasɩ lɛ, abalʋ nɛ ɛ-halʋ palɩnɩ lona ndɩ ndɩ nɛ sɔnzɩ ndɩ ndɩ taa. Ye mbʋ, pɩkpakɩɣ alɩwaatʋ pʋcɔ nɛ pa-taa paa weyi lɛ ɛtɩlɩ lɛlʋ camɩyɛ.

4 Alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, abalʋ nɛ ɛ-halʋ pa-taa  paa weyi pɩzɩɣ nɛ ɛka ɛ-lɩmaɣza ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩcɛyɩm yɔɔ, nɛ piyele nɛ poposini ɖama. Lakasɩ nzɩ, siyeki nɛ paa weyi lɛ, ɛcakɩ wezuu ɛzɩ ɛkɛ ɛɖanɛ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɔñɔtɩnɩ ɖama nɛ pɩkɩlɩ?

Bibl lɔŋ tasʋʋ yekina nɛ nesi ɖɔkʋʋ cɛyɩsɩ camɩyɛ

5. (a) Ɛbɛ sɩɣnɩ Krɩstʋ tʋ nɛ ɛñɔtɩnɩ ɛ-halʋ yaa ɛ-walʋ nɛ pɩkɩlɩ? (b) Ɛzɩ Ebree 13:4 yɔɔdʋʋ yɔ, lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ?

5 Yehowa tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi yɔ, ɩpɩzɩɣ ɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ ɖɔɖɔ ɖa-halʋ yaa ɖa-walʋ. (Keɣa 24:4; Izaayii 48:17, 18) Ɛyɔɔdaa se: “Ɛyaa kpeekpe ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ.” (Ebree 13:4) Mbʋ ŋmaɣzɩɣ se pɩwɛ ñɩm nɛ pɩwɛɛ wazaɣ yɔ, ŋkandɩyɩɣ pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖʋʋ-pʋ hɩɖɛ. Mbʋ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩla nesi ɖɔkʋʋ nʋmɔʋ taa.

 YE ƖSƆƆLƖ YEHOWA YƆ, PƖSƖƔNƖ-MƖ MI-NESI ÐƆKƲƲ TAA

6. Tɔm ndʋ tɩwɛ Maatiyee 19:4-6 taa yɔ, ɛzɩma tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ?

6 Yehowa kaalabɩnɩ kajalaɣ nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ. Ɛ-Pɩyalʋ Yesu yɔɔdaa se: “Ɩtɩkalɩ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa se ɛjaɖɛ Lɩzɩyʋ weyi ɛlɩzɩ-wɛ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛlɩzɩ-wɛ abalʋ nɛ halʋ nɛ ɛtɔ se mbʋ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛnɩ ɛyʋ se eyele ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ nɛ pa-naalɛ pakaa tomnaɣ kʋyʋmaɣ. Mbʋ pʋyɔɔ lɛ, patɩtasɩ kɛʋ naalɛ, ɛlɛ tomnaɣ kʋyʋmaɣ; mbʋ lɛ, tomiye nɖɩ Ɛsɔ tama yɔ, ɛyʋ etaaheɖi-ɖɩ.” (Maatiyee 19:4-6) Ðooo kiɖe tɛɛ, Yehowa ɖʋwa se nesi ɖɔkʋʋ ɛwɛɛ tam. Ɛsɔɔlaa se hɔʋ taa ñɩma ɩñɔɔnɩ ɖama nɛ panɩɩ leleŋ pe-wezuu caɣʋ taa.

7. Ɛzɩma abalʋ nɛ ɛ-halʋ papɩzɩɣ nɛ pɛcɛyɩsɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ?

7 Ɛlɛ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa nesi ɖɔkɩyaa kɩlɩɣ katʋʋ kala kpem. Nɛ halɩ nabʋyʋ taa, pɩlakɩ nabɛyɛ ɛzɩ kɩlabɩm fɛyɩ nɛ pɩkɩlɩɣ ɖeu se pekizi ɖama yɔ. Ɛlɛ ye patɩlɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ.​—1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

8, 9. (a) Ɛzɩmtaa pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋ nʋmɔʋ ŋgʋ Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ nesi ɖɔkʋʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖe-nesi ɖɔkʋʋ mʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa?

8 Nʋmɔŋ weyi Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ, ɖa ɩwazɩɣ. Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ yɔ, ɛsɔɔlaa se ɖɩɖʋ “hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ.” (Ebree 13:4; Eklesɩyastɩ 5:4) Ye ɖɩtɩŋɩɣ nʋmɔʋ ŋgʋ Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa yɔ, pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ yɔ, ɖa pɩwazɩɣ.​—1 Tesalooniiki 1:3; Ebree 6:10.

9 Ðe-nesi ɖɔkʋʋ mʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa, pʋyɔɔ lɛ,  ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩyɔɔdɩ yaa ɖɩla mbʋ pɩkɔŋnɩ-ɖʋ kaɖɛ yɔ. Ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖa nɛ ɖɛ-tɛŋga ɖa-taabalɩyɛ ɛcɛyɩsɩ camɩyɛ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ?

ÐƲ HƖÐƐ ÑE-NESI ÐƆKƲƲ PƖTƖŊNƖ ÑA-LAKASƖ NƐ ÑƆ-YƆƆDAƔ YƆƆ

10, 11. (a) Kala wena wɛ hɔŋ nɩɩyɩ taa sɔnɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩyɔɔdʋʋnɩ ɖɛ-tɛŋga yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩ-tɔm cɛyaa?

10 Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ sakɩyɛ yɔɔ nɛ ɛɖʋ ɛ-tɛŋga ɖɩwɩzɩyɛ. Ðɩnawa se pɩtɩmʋna se nesi ɖɔkɩyaa mba pɛkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, pamakɩ ɖama yaa paɖʋʋ ɖama tɔnʋʋ yɔɔ wɩzasɩ nasɩyɩ. Ɛlɛ nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ ɛ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ ɛɖʋ lɛlʋ wɩzasɩ. Tɔm pee pɩzɩɣ nɛ awɛɛ ɛzɩ laɣɖɛ yɔ. Halʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Ma-walʋ loŋi-m nɛ tɔm pee. Ŋcɔnɩ mo-tomnaɣ yɔɔ yɔ, heŋ nɩɩyɩ fɛyɩ, ɛlɛ eheyiɣ-m paa ɛzɩmtaa se ‘ŋkɛnɩ-m sʋʋtʋ’ yaa ‘ŋŋwazɩɣ-m nabʋyʋ’ lɛ, pɩwɛɛkɩɣ ma-laŋɩyɛ.” Abalʋ nɔɔyʋ ñɔyɔɔdaa se paa ɛzɩmtaa, ɛ-halʋ tɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ ɛɖʋʋ-ɩ fɛyɛ nɛ ɛwɛɛkɩɣ ɛ-hɩɖɛ. Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Tɔm ndʋ eheyiɣ-m yɔ, paa mɔncɔlɩ-tʋ se tiɖe yɔ, maapɩzɩɣ mɔyɔɔdɩ-tʋ man-taabalaa cɔlɔ. Pʋyɔɔ mantɩsɔɔlɩ-ɩ yɔɔdɩnʋʋ nɛ tʋmɩyɛ tɛŋ lɛ, maakpeŋ ɖɩɣa lɔŋ. Tʋmɩyɛ taa caɣʋ kɩlɩ-m ɖeu ɖɩɣa kɔm.” Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ kañatʋ tɔm ɖoŋ ɖoŋ se paɖʋ lalaa ɖɩwɩzɩyɛ.

11 Ye halʋ nɛ ɛ-walʋ pɔyɔɔdʋʋnɩ ɖama kañatʋ tɔm yɔ, paɖʋʋ ɖama wɩzasɩ nzɩ sɩɩkaɣ tɛm lɔŋ yɔ. Pɩtɩkɛ mbʋ Yehowa sɔɔlaa se halʋ nɛ ɛ-walʋ palakɩ ɖama. Ɛlɛ nabʋyʋ taa, ŋpɩzɩɣ ŋɖʋ ñɛ-tɛŋga ɖɩwɩzɩyɛ, ɛlɛ ña-maɣmaɣ ŋŋnaɣ. Pɩpɩzɩɣ  pɩlabɩ-ŋ se ŋŋlakɩ kañatʋ natʋyʋ ñɛ-tɛŋga, ɛlɛ suwe ɛlɛ ñamaɣzɩɣ? Ye ŋyɔɔdɩ natʋyʋ nɛ pɩwɩzɩ ñɛ-tɛŋga yɔ, ŋtisiɣ nɛ ŋlɛɣzɩ wɛtʋ na?​—Galaatii 5:15; kalɩ Efɛɛzɩ 4:31.

12. Ye ŋɖɔkɩ nesi yɔ, lakasɩ nzɩ pɩzɩɣ nɛ sɩwɛɛnɩ ɖoŋ ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ yɔɔ?

12 Ɛzɩma ŋyɔɔdʋʋnɩ ñɛ-tɛŋga, paa ɩwɛ lalaa hɛkʋ taa yaa ɩwɛ mi-ɖeke yɔ, pɩwɛnɩ ɖoŋ ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ yɔɔ. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:7) Yakubu 1:26 tɔzʋʋ-ɖʋ se: “Ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ ɛ-taa se ɛkɛ Ɛsɔ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ ɛɛɖɔkʋʋ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ nɛ ɛcɛzɩɣ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, ɛ-Ɛsɔ ɛyʋ kɩbanʋ kɛʋ mbʋ, falaa.”

13. Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ yɔɔ nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛɖʋ ɛ-tɛŋga ɖɩwɩzɩyɛ?

 13 Nesi ɖɔkɩyaa wɩlɩɣ se pamaɣzɩɣ ɖama yɔɔ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa ɖɔɖɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ye ña nɛ weyi ɩtɩkpɛndɩ kʋzʋʋ piliŋa yɔ, ɩlakɩ faawɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ɛzɩma pɩkaɣ labʋ ñɛ-tɛŋga? Pɩtɩla, lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ ña nɛ pʋdʋ ɛnʋ ɩlakɩ faawɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ. Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ se ɩlɩɣ tɔm susuu yaa ŋwɛɛ ŋsɩɣnɩ-ɩ kaɖɛ naɖɩyɛ taa. Paa mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩɖʋ ñɛ-tɛŋga ɖɩwɩzɩyɛ. Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Manɩɣ siziŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ manaɣ se ma-walʋ nɛ koobu halɩñɩnʋ lɛlʋ palakɩ faawɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Pɩlakɩ-m ɛzɩ mantɩlɩɩ pʋyʋ yɔ.”

14. (a) Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24 kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (b) Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

14 Ða mba ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɩnɩ ɖa-lʋlɩyaa nɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya lalaa. Ɛlɛ ye ɖɩɖɔkɩ nesi yɔ, ɖɛ-tɛŋga pɩpɔzʋʋ se ɖɩcalɩnɩ sɩnʋʋ. Yehowa yɔɔdaa se pɩpɔzʋʋ se abalʋ “ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24) Ndʋ ɖɛ-tɛŋga maɣzɩɣ yɔ, pɩpɔzʋʋ se tɩ-tɔm ɛcɛyɩ ɖɛ-ɛsɩndaa. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mankpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ma nɛ mɛn-tɛŋga ɖɩlakɩ faawɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ? Menkeŋni-kɛ camɩyɛ, mawɩlɩɣ-kɛ se mɔnsɔɔlɩ-kɛ nɛ mɔncɔŋnɩ ka-kɩcɛyɩm tɩŋa ɖeɖe na?’

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Krɩstʋ tʋ weyi ɛɖɔkɩ nesi yɔ, ɛtaakɩlɩɣ ñɔtɩnʋʋ weyi ɛtɩkɛ ɛ-halʋ yaa ɛ-walʋ yɔ?

15 Ye ɖɩkɩlɩɣ ñɔtɩnʋʋ weyi ɛtɩkɛ ɖa-halʋ yaa ɖa-walʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ kaɖɛ ɖɔ-hɔʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, ɖe-liu tɛɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔtɩnɩ ɛyʋ ɛnʋ nɛ ɖɩpaɣzɩ-ɩ sɔɔlʋʋ. (Maatiyee 5:28) Sɔɔlɩm mbʋ, pɩpɩzɩɣ pɩpaɣlɩ nɛ pituyi-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ.

 “PATAAPISI NESI ÐƆKƲƲ KAÐƲ”

16. Paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ?

16 Bibl tɛm yɔɔdʋʋ se “ɛyaa kpeekpe ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ” lɛ, kɩtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Pataapisi nesi ɖɔkʋʋ kaɖʋ. Mbʋ yɔ Ɛsɔ kaɣ hʋnʋʋ mba palakɩ azuluma nɛ acɛyɛ mɩlɩm yɔ.” (Ebree 13:4) Cɩnɛ lɛ, “nesi ɖɔkʋʋ kaɖʋ” sɩŋnɩ ɛzɩma halʋ nɛ ɛ-walʋ pasʋʋnɩ ɖama yɔ. (Aduwa 5:18) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ñamtʋ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ nɛ ɖitaapisi-tʋ?

17. (a) Lɩmaɣza wena ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ acɛyɛ yɔɔ sɔnɔ? (b) Lɩmaɣza wena Krɩstʋ ñɩma ñɛwɛnɩ acɛyɛ yɔɔ?

17 Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ye ɛyʋ ɛcɛtɩ ɛ-tɛŋga nɛ ɛla acɛyɛ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Pɩtɩpɔzɩ se ɖiyele nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. Yehowa wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛpaɖɩɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ acɛyɛ lakasɩ. (Kalɩ Roma 12:9; Ebree 10:31; 12:29) Ye ɖɩsʋnɩ weyi ɛtɩkɛ ɖa-halʋ yaa ɖa-walʋ yɔ, ɖipisiɣ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ. Pɩwɩlɩɣ se ɖa-paa fɛyɩnɩ Yehowa paɣtʋ nɛ pɩwɛɛkɩɣ ɖa nɛ ɩ ɖa-taabalɩyɛ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖiposini kajalaɣ nɩŋgbaŋaɣ ŋga kapɩzɩɣ nɛ kotuyi-ɖʋ nɛ ɖɩla acɛyɛ yɔ. Pɩwɩlɩɣ se pɩtɩmʋna se ɖɩwɛɛnɩ kʋzʋʋ lɩmaɣza weyi ɛtɩkɛ ɖɛ-tɛŋga yɔ, ɛ-yɔɔ.​—Yɔɔb 31:1.

18. (a) Ɛbɛ yɔɔ acɛyɛ labʋ wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ sɩɩnaa latʋ yɔ? (b) Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ Yehowa wɛnɩ acɛyɛ labʋ yɔ?

18 Caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ ñɩma alɩwaatʋ taa, Moyizi Paɣtʋ wɩlaɣ se acɛyɛ labʋ kɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm ɛzɩ sɩɩnaa latʋ ɖɔɖɔ yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa nabʋyʋ yɔ, sɩm pɩtɛŋnɩ-ɩ. (Levitiki 20:2, 10) Ɛbɛ yɔɔ acɛyɛ labʋ wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ sɩɩnaa latʋ yɔ? Ye Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ ɛla sɩɩnaa yɔ, katɩɖɔ ɖuutu ndʋ kaalaba se kɛwɛɣ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, tɩ-yɔɔ.  Ye kalabɩ acɛyɛ yɔ, katɩɖɔ ɖuutu ndʋ kaalaba se kɛwɛɣ siɣsiɣ nɛ kɛ-tɛŋga yɔ, tɩ-yɔɔ. (Ejipiti Lɩʋ 19:5, 6; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 5:9; kalɩ Malakiya 2:14.) Ðɩnɩɣ pɩ-taa se acɛyɛ kaakɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm siŋŋ Yehowa ɛsɩndaa caanaʋ taa.

19. Ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖɩɩlakɩ acɛyɛ?

19 Nɛ sɔnɔ yɔ? Paa ɖɩfɛyɩ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ yɔ, lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ acɛyɛ yɔɔ yɔ, atɩlɛɣzɩ. Ðɩnawa se ɖɩɩkaɣ sɛʋ cɛtɩm ɛsɔnaa kpa; mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɩmʋna se ɖɩla acɛyɛ. (Keɣa 50:3, 6; Koloosi 3:5) Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖipisiɣ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 26.

ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ ŊLA NƐ ÑE-NESI ÐƆKƲƲ CƐYƖSƖ CAMƖYƐ

20. Ɛzɩma lɔŋsɩnɖɛ wazɩɣ nesi ɖɔkɩyaa?

20 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ cɛyɩsɩ camɩyɛ? Bibl yɔɔdaa se: “Lɔŋ kaɣ ɖɩsɩ maʋ, nɛ lɛɣtʋ kaɣ ɖoŋ kpaʋ.” (Aduwa 24:3) Ðɩɣa nakɛyɛ pɩzɩɣ nɛ kɛwɛɛ wɛtʋ natʋyʋ taa nɛ wɛtʋ ndʋ tiiyeki se ka-taa ñɩma ɩɩwɛɛ taa leleŋ taa; yaa kapɩzɩɣ nɛ kɛkɛ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ ɛyaa laŋa yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ nesi ɖɔkʋʋ taa. Ɛyʋ lɔŋ tʋ ñakɩ pana se e-nesi ɖɔkʋʋ ɛha ɛ nɛ ɛ-tɛŋga laŋɩyɛ hɛzʋʋ, taa leleŋ nɛ koboyaɣ.

21. Ɛzɩma lɔŋsɩnɖɛ cɛyɩsɩɣ nesi ɖɔkʋʋ?

21 Bibl tasɩ yɔɔdʋʋ ɖɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ tɔm se: “Sɩmtʋ yɔɔ kuduyuŋ kaɣ suu nɛ ñɩm kɩbam kpeekpe ɖo.” (Aduwa 24:4) Mbʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔtɔm taa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ ɖɔ camɩyɛ. (Roma 12:2; Filiipi 1:9) Ña nɛ ñɛ-tɛŋga ɩɩkalɩɣ Bibl nɛ ɛgbɛyɛ  takayɩsɩ lɛ, ɩmaɣzɩ nɛ ɩna se ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ ɩkpɛlɩkɩɣ yɔ. Ɩmaɣzɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɩpɩzɩɣ ɩtɩŋna nɛ ɩwɩlɩ ɖama sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ nɛ ɩla ɖɔɖɔ ɖama kɩbandʋ yɔ. Pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩcɛyɩsɩɣ mi-nesi ɖɔkʋʋ nɛ tiyele nɛ ŋsɔɔlɩ ñɛ-tɛŋga nɛ pɩkɩlɩ yɔ.​—Aduwa 15:16, 17; 1 Pɩyɛɛrɩ 1:7.

Iyele nɛ Yehowa sɩnɩ-mɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩlakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ yɔ

22. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ ɖɛ-tɛŋga nɛ ɖɩɖʋʋ-kɛ ɖɔɖɔ hɩɖɛ?

22 Pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖa-walʋ yaa ɖa-halʋ sɔɔlɩm, ñamtʋ nɛ ɖɩɖʋʋ-ɩ ɖɔɖɔ hɩɖɛ. Piyeki nɛ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ cɛyɩsɩ camɩyɛ nɛ ɖɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa. Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, piyeki nɛ Yehowa taa la leleŋ.​—Keɣa 146:11; Roma 12:10.