Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ takayaɣ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ takayaɣ

Mɩ mba ɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ:

Yesu yɔɔdaa se: “Ɩkaɣ tɩlʋʋ [toovenim] tɔm nɛ [toovenim] tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 8:32) Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩɩlabɩ-ŋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋcalɩ tɩlʋʋ Bibl taa toovenim tɔm yɔ. Ña-taa kaalabɩ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋnawa se paa ɖɩwɛ cɛtɩm ɛjaɖɛ taa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ toovenim tɔm.​—2 Timootee 3:1.

Yehowa sɔɔlaa se ɖɩtɩlɩ toovenim. Nɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm lalaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩsɔɔlɩ-wɛ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ pi-ɖeke pɩwɩlɩɣna se ɖɩkɛ Ɛsɔ sɛyaa. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩcaɣ wezuu ŋgʋ kɩmʋnɩ Krɩstʋ ñɩma yɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa paɣtʋ kila. Yesu wɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ Ɛsɔ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ye ɩɖɔkʋʋ man-paɣtʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ, ɩwɛɣ mɔn-sɔɔlɩm taa kɛlɛ, ɖɔɖɔ ɛzɩ mɔnɖɔkʋʋ man-Caa paɣtʋ nɛ mɛwɛɛ ɛ-sɔɔlɩm taa yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 15:10.

Yesu sɔɔlɩ ɛ-Caa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛlakɩ mbʋ payɩ ɛ-Caa pɔzʋʋ-ɩ yɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yesu ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, Yehowa sɔɔlʋʋ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ ɖɔɖɔ koboyaɣ siŋŋ. Yesu yɔɔdaa se: “Ye ɩsɩm mbʋ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa.”​—Yohanɛɛsɩ 13:17.

Ðɩtaɣ liu se takayaɣ kanɛ, kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ñe-wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl taa toovenim tɔm nɛ ŋkɛ Ɛsɔ taabalʋ. Ðɩtɩmɩɣ se sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɩcɛyɩsɩ camɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ‘ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa, . . . nɛ ŋhiɣ tamtam wezuu.’​—Yuudi 21.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ