Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 13

Kazandʋ tɩŋa kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ?

Kazandʋ tɩŋa kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ?

“Ɩtɩlɩ mbʋ piɖeɣni Kɩbaɣlʋ yɔ.”​—EFƐƐZƖ 5:10.

1. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kɛdɩnɩ Yehowa? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ?

YESU yɔɔdaa se: “Luŋiyaa siŋŋ kaɣ Caa tɛɛ luŋuu lɩmaɣzɩyɛ taa nɛ tʋtʋyɛ taa: Luŋiyaa mba Caa ñɩnɩɣ.” (Yohanɛɛsɩ 4:23; 6:44) Pɩpɔzʋʋ se ɖa-taa paa anɩ ɛtɩlɩ “mbʋ piɖeɣni Kɩbaɣlʋ yɔ.” (Efɛɛzɩ 5:10) Pɩfɛyɩ kɛlɛʋ paa ɛzɩmtaa. Sataŋ ñɩnɩɣ se epeɣzi-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ.​—Natʋ 12:9.

2. Kɛdɩ mbʋ pɩɩlabɩ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ yɔ.

2 Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna se epeɣzi-ɖʋ? Ɩ-taa lɛɛkʋ lɛ, ɛzɩma ɛñɩnɩɣ se piyiɣdi-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɩlɩ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Yʋsɩ mbʋ pɩɩtalɩ Izrayɛɛlɩ piya Sinayii Pʋʋ cɔlɔ yɔ. Moyizi kaakpa pʋʋ taa nɛ samaɣ ɖaŋɩ-ɩ se ɛpɩsɩ. Kaanɩɣ ɛ-taŋ lɛ, kɔpɔzɩ Aarɔɔnɩ se ɛlabɩ-kɛ ɛsɔ. Nɛ ɛlɛ kpaɣ sika nɛ ɛlabɩnɩ neɣye sɩʋ kpelaɣ. Nɛ samaɣ la kazandʋ. Kapaɣ nɛ kɔcɔʋ neɣye nɖɩ nɛ koluŋuu ɖɩ-tɛɛ. Pamaɣzaɣ se pɛwɛɣ nɛ poluŋuu neɣye tɛɛ yɔ, Yehowa peɖiɣni sɛʋ mbʋ yɔ. Samaɣ maɣzaɣ se pɩkɛnɩ ‘Yehowa hɩɖɛ ɖʋʋ kazandʋ’, ɛlɛ toovenim taa lɛ, tɩtaakɛdɩnɩ Yehowa. Ɛ-ɛsɩndaa lɛ, pɩkɛ sɩɩnaa  latʋ, pʋyɔɔ sakɩyɛ hiɣ sɩm. (Ejipiti Lɩʋ 32:1-6, 10, 28) Suwe pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Taayele pepeɣzi-ŋ. ‘Taatukuni azuluma pʋyʋ.’ Ɛlɛ yele Yehowa sɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm pɛ-hɛkʋ taa yɔ.​—Izaayii 52:11; Ezekɩyɛɛlɩ 44:23; Galaatii 5:9.

3, 4. Kazandʋ tɔyɩ sɔnɔ, ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ ɖenɖe tɩ-taa natʋyʋ lɩnaa yɔ?

3 Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛfalɩsɩ ɛ-apostoloowaa se pɛkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa. Ɛ-sɩm wayɩ lɛ, apostoloowaa wobi pɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ Yehowa paɣtʋ kila tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩfama. Ɛlɛ apostoloowaa sɩm wayɩ lɛ, wɩlɩyaa cɛtɩyaa paɣzɩ sʋnʋʋ cɛtɩm wɩlɩtʋ nɛ sɩɩnaa layaa sɔnzɩ nɛ pa-kazandʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Halɩ pɛlɛɣzɩ kazandʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ hɩla se pɩsa nɛ tɩwɛɛ ɛzɩ Krɩstʋ ñɩma kazandʋ yɔ. (2 Tesalooniiki 2:7, 10; 2 Yohanɛɛsɩ 6, 7) Kazandʋ ndʋ tɩ-taa sakɩyɛ tɔyɩ sɔnɔ. Nɛ tiɖiɣni ɖʋʋ nesi cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ, nɛ halɩ sɩɩnaa latʋ. *​—Natʋ 18:2-4, 23.

4 Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, kazandʋ avema tɔm cɛyɩ ɛyaa sakɩyɛ ɛsɩndaa. Ɛlɛ ŋwɛɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ se ŋtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza lɛ, ŋkaɣ naʋ se pɩwɛɛ se ŋkizi kazandʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ŋ kaɖɛ, ɛlɛ taa Yehowa liu se ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ. Kazandʋ tɔyɩ sɔnɔ; yele nɛ ɖɩna ɖenɖe tɩ-taa natʋyʋ lɩnaa yɔ. Ðɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza tɩ-yɔɔ.

 LE KISIMASƖ LƖNAA?

5. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se pɩtɩkɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 25 ñɩŋgʋ wiye palʋlɩ Yesu?

5 Ajɛɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa, ɛyaa lakɩ Kisimasɩ kazandʋ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 25 ñɩŋgʋ wiye nɛ pamaɣzɩɣ se puwiye palʋlɩ Yesu. Bibl tiheyi-ɖʋ kɩyakʋ yaa fenaɣ ŋga palʋlɩ Yesu yɔ, ɛlɛ kiheyi-ɖʋ pɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa palʋlɩ-ɩ yɔ. Luka mawa se palʋlɩ Yesu Bɛtɩlɛhɛm alɩwaatʋ ndʋ “ninɖiɣyaa . . . kaawɛɛ nɛ paɖaŋɩɣ po-wondu yɔɔ ɖoo taa” yɔ. (Luka 2:8-11) Saŋayɩŋ fenaɣ taa, tɛʋ nɩɣ nɛ ɖɔmbɛɛ tɔlʋʋ Bɛtɩlɛhɛm, nɛ niŋkaɣ wɛɛ ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ninɖiɣyaa nɛ po-wondu paapɩzɩɣ nɛ pacaɣ awayɩ ɖoo taa. Ɛbɛ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se palʋlɩ Yesu alɩwaatʋ ndʋ soŋaɣ wɛɛ yɔ, patɩlʋlɩ-ɩ Saŋayɩŋ fenaɣ taa. Bibl nɛ ɛzɩma alɩwaatʋ kaawɛ Bɛtɩlɛhɛm yɔ, pɩwɩlɩɣ se palʋlɩ Yesu fenasɩ nzɩ ɖɩyaɣ sɔnɔ se Salaŋ nɛ Aloma fenasɩ yɔ sɩ-taa.

6, 7. (a) Ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛyaa paɣzɩ Kisimasɩ kazandʋ tɔɔʋ? (b) Lɩmaɣza wena yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlakɩ lalaa kʋjɔŋ?

6 Ye mbʋ, le Kisimasɩ kazandʋ lɩnaa? Tɩlɩnɩ Caanaʋ taa cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ kazandʋ ndʋ payaɣ Fransɩɩ taa se Saturnales yɔ tɩ-taa, nɛ ɖomaɣ ɛsɔ weyi payaɣ se Saturne yɔ, palakaɣ-tʋ. Takayaɣ nakɛyɛ (The Encyclopedia Americana) yɔɔdaa se: “Saturnales kɛ Roma kazandʋ ndʋ pɔtɔkaɣ Saŋayɩŋ fenaɣ hɛkʋ taa yɔ, nɛ kazandʋ ndʋ tɩ-taa Kisimasɩ kazandʋ lɩnaa. Peeɖe pɩpaɣzɩna nɛ ɛyaa kpɛlɩkɩ lakasɩ nzɩ palakɩ kazandʋ ndʋ tɩ-alɩwaatʋ taa sɔnɔ yɔ ɛzɩ, kʋjɔŋ labʋ, buuziiwaa miŋ puzuu.” Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 25 ñɩŋgʋ wiye ɖɔɖɔ Pɛrsɩ mba lakaɣ Mithra, weyi ɛkɛ wɩsɩ ɛsɔ yɔ, ɛ-lʋlʋʋ kazandʋ.

 7 Paa mbʋ yɔ, sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ mba palakɩ Kisimasɩ kazandʋ yɔ, paasɩŋ se tɩlɩnɩ sɩɩnaa layaa cɔlɔ na. Pamaɣzɩɣ se pɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛɛ se pa nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma pacaɣ nɛ pala faawɩyɛ, pɔtɔɔ tɔɔnaɣ kɩbaŋa nɛ pala ɖama kʋjɔŋ yɔ. Ðɩsɔɔlɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɖo-koobiya nɛ Yehowa sɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɛ-sɛyaa ɩsɔɔlɩ ɖama nɛ palakɩ ɖama kʋjɔŋ. Ɛzɩ 2 Kɔrɛntɩ 9:7 yɔɔdʋʋ yɔ, “Ɛsɔ sɔɔlɩ weyi ɛhaɣ nɛ laŋɩyɛ leleŋ yɔ.” Yehowa  ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩlɩzɩ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ nɛ puwiye yeke ɖɩla kʋjɔŋ. Yehowa samaɣ hikiɣ taa leleŋ kʋjɔŋ labʋ taa, nɛ pa nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma nɛ pa-taabalaa palakɩ ɖama kʋjɔŋ paa pɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ taa, nɛ paaɖaŋɩɣ se lalaa ɩhɛyɩ-wɛ pɩ-yɔɔ. Palakɩ ɖama kʋjɔŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔsɔɔlɩ ɖama.​—Luka 14:12-14.

Ye ɖɩsɩm ɖenɖe kazandʋ ndɩ ndɩ lɩnaa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ndʋ ɖise yɔ

8. Yesu kaakɛ pɩɣa cɩɩɩ lɛ, tɩnzɩ cɔŋɩyaa wobi ɛ-cɔlɔ nɛ palabɩ-ɩ kʋjɔŋ yaa we? Lɩzɩ pɩ-taa.

8 Pɩsa nɛ ɛyaa tisi se pɩwɛ ɖeu se pala kʋjɔŋ Kisimasɩ yɔɔ lɛ, sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se abalaa lɔŋsɩnɖaa naadozo ha Yesu kʋjɔŋ ɛ-lʋlʋʋ kɩyakʋ wiye pulone taa. Pɩkɛ toovenim se abalaa nabɛyɛ kɔm Yesu cɔlɔ nɛ palabɩ-ɩ kʋjɔŋ. Lakasɩ nzɩ sɩɩtɔyɩ Bibl alɩwaatʋ taa; palakaɣ kʋjɔŋ ɛyaa mba pa-hɩla sɛwa yɔ. (1 Awiya 10:1, 2, 10, 13) Ɛlɛ ŋnawa se abalaa mba pɔkɔm Yesu cɔlɔ yɔ, pɛkɛ tɩnzɩ cɔŋɩyaa, palakɩ maajiki lakasɩ nɛ paasɛɣ Yehowa? Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ palʋlɩ Yesu cɩɩɩ pulone taa yɔ, pɔkɔm ɛ-cɔlɔ. Pɔkɔm ɛ-cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ ɛtaakɛ “pɩɣa” cɩɩɩ ɛlɛ ɛɛwɛnɩ fenasɩ sakɩyɛ yɔ.​—Maatiyee 2:1, 2, 11.

SUWE BIBL YƆƆDƲƲ LƲLƲƲ KAZANDƲ YƆƆ?

9. Lʋlʋʋ kazandʋ ndʋ tɔm Bibl yɔɔdʋʋ?

9 Kɩyakʋ ŋgʋ palʋlʋʋ pɩɣa yɔ, pɩkɛ taa leleŋ kɩyakʋ. (Keɣa 126:3) Ɛlɛ pɩɩwɩlɩɣ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩla lʋlʋʋ kazandʋ. Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Lʋlʋʋ kazandʋ naalɛ ɖeke tɔm pɔyɔɔdɩ Bibl taa. Ejipiti Farawɔɔ nɛ Wiyaʋ Eroodi Antipasɩ lʋlʋʋ kazandʋ. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 40:20-22; Maarkɩ 6:21-29.) Ñʋndɩnaa mba pa-naalɛ patɩkɛ Yehowa sɛyaa.  Ðɩtɩkalɩ Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa se Yehowa sɛyʋ nɔɔyʋ labɩ lʋlʋʋ kazandʋ.

10. Suwe Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma maɣzaɣ lʋlʋʋ kazandʋ yɔɔ?

10 Takayaɣ nakɛyɛ (The World Book Encyclopedia) yɔɔdaa se kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma “maɣzaɣ se paa lʋlʋʋ kazandʋ ndʋ lɛ, tɩkɛ sɩɩnaa latʋ na”. Pɩɩkɛ cɛtɩm sɔnzɩ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Caanaʋ taa Grɛɛkɩ ñɩma maɣzaɣ se fezuu nakʋyʋ kandɩyɩɣ ɛyʋ yɔɔ kpaɣnɩ ɛ-lʋlʋʋ kɩyakʋ wiye. Nɛ pamaɣzɩɣ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ fezuu ŋgʋ nɛ ɛsɔ weyi ɛ nɛ ɛyʋ ɛnʋ pɛkpɛndɩ lʋlʋʋ kɩyakʋ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Pɩtasɩna se lʋlʋʋ kazandʋ lɩnɩ sɩɩnaa latʋ taa lɛ, tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɩnzɩ cɔŋʋʋ nɛ mbʋ payaɣ fransɩɩ taa se Horoscope yɔ.

11. Yehowa maɣzɩɣ suwe ɖa-kʋjɔʋ lakasɩ yɔɔ?

11 Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se pa-lʋlʋʋ kɩyakʋ kazandʋ kɛ evemiye nɖɩ pɩwɛɛ se pawɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm yɔ. Pɩtɩmʋna se ɖɩɖaŋ evemiye naɖɩyɛ koŋ se ɖɩwɩlɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɖa-taabalaa sɔɔlɩm; ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla mbʋ paa pɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ lɛ tɩ-taa. Yehowa sɔɔlaa se ɖɩkɛ camɩyɛ laɖaa nɛ kʋjɔŋ laɖaa paa ɛzɩmtaa. (Kalɩ Tʋma Labʋ 20:35.) Ðɩwɩlɩɣ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ paa ɖooye wezuu ŋgʋ ɛha-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ, pɩtɩkɛ ɖa-lʋlʋʋ kɩyakʋ yɔɔ yeke.​—Keɣa 8:4, 5; 35:10.

Sɔɔlɩm tuyuuni toovenim Krɩstʋ ñɩma nɛ palakɩ lalaa kʋjɔŋ

12. Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se sɩm kɩyakʋ kɩlɩ ɖeu lʋlʋʋ kɩyakʋ?

12 Eklesɩyastɩ 7:1 yɔɔdaa se: “Hɩɖɛ kɩbanɖɛ kɩlɩ ɖeu tɩlaaɖɩ sɔsɔʋ, nɛ sɩm kɩyakʋ kɩlɩ ɖeu lʋlʋʋ kɩyakʋ.” Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se sɩm kɩyakʋ kɩlɩ ɖeu lʋlʋʋ kɩyakʋ? Kɩyakʋ ŋgʋ palʋlʋʋ-ɖʋ yɔ, ɖɩtɩlabɩtɩ nabʋyʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa, paa pɩtɩɩkɛ kɩbam yaa kɩdɛkɛdɩm yɔ. Ɛlɛ ye ɖɩsɛ  Yehowa ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩla lalaa kɩbandʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩwɛɛnɩ “hɩɖɛ kɩbanɖɛ” nɛ Yehowa kaɣ-ɖʋ hɛyʋʋ pɩ-yɔɔ paa ɖɩsɩba yɔ. (Yɔɔb 14:14, 15) Yehowa sɛyaa ɩɩlakɩ pa-maɣmaɣ pa-lʋlʋʋ kazandʋ nɛ paalakɩ Yesu ñɩndʋ ɖɔɖɔ. Toovenim taa lɛ, sɔnzɩ kʋyʋmsɩ nzɩ Yesu ɖʋ paɣtʋ se ɖɩla yɔ, nzɩ lɛ ɛ-sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ.​—Luka 22:17-20; Ebree 1:3, 4.

 ÐENÐE PASKA KAZANDƲ LƖNAA YƆ

13, 14. Le Paska kazandʋ lɩnaa?

13 Ɛyaa sakɩyɛ lakɩ Paska kazandʋ lɛ, pamaɣzɩɣ se Yesu femtu kazandʋ palakɩ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, Paska kazandʋ sɔnzɩ sakɩyɛ nzɩ palakɩ sɔnɔ yɔ, sɩlɩnɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ taa na. Ðɩkpaɣ ɛzɩ kozoŋa nɛ yala mbʋ yɔ. Caanaʋ taa lɛ, kozoŋa sɩŋnɩ lʋlʋʋ, cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, takayaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ yɔɔdaa se ɛzɩma palakɩnɩ tʋmɩyɛ yala Paska kazandʋ wiye yɔ, pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lʋlʋʋ sɔnzɩ nzɩ palakaɣ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ taa caanaʋ taa yɔ. Ye mbʋ, pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Paska tɩkɛ Yesu femtu kazandʋ.

14 Ŋmaɣzɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ Yehowa naɣ se ɛyaa lakɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ sɔnzɩ nɛ pɔtɔŋ se Yesu femtu kazandʋ palakɩ lɛ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se aayɩ. (2 Kɔrɛntɩ 6:17, 18) Toovenim taa lɛ, Yehowa ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla Yesu femtu kazandʋ.

SƖÐAA KAZANDƲ

15. Ɛbɛ yɔɔ Krɩstʋ ñɩma ɩɩlakɩ sɔnzɩ nzɩ sɩɖʋʋ hɩɖɛ sɩɖaa yɔ?

15 Ɛyaa lakɩ kazandʋ ndɩ ndɩ sɩɖaa. Kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔ, nabɛyɛ sɩɣ tɔɔnaɣ nɛ sʋlʋm koloŋa yɔɔ yaa kuduyuu tɛɛ se sɩɖaa ɩkɔɔ nɛ pɔtɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, ajɛɛ naayɛ taa, Novembre fenaɣ kɩyakʋ naalɛ ñɩŋgʋ wiye ɛyaa woki pɩlaŋ yɔɔ, pɔsɔkɩ buuziiwaa miŋ nɛ pasɩɣ ɖɔɖɔ tɩŋ hɛtʋ. Palakɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pamaɣzɩɣ se sɩɖaa pɩsɩɣ pɔ-hɔʋ taa ñɩma cɔlɔ puwiye. Sɔnzɩ nzɩ payɩ palakɩ se sɩɖaa taa ɩla leleŋ yɔ, ɛzɩ tɔɔnaɣ sɩʋ koloŋa yɔɔ nɛ buuziiwaa miŋ sɔbʋ mbʋ yɔ, sɩkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ. Sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm nɛ pʋyɔɔ lɛ, mba pɔsɔɔlaa se pɔ-tɔm ɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, paaɖʋʋ nesi  sɔnzɩ nzɩ siyeki se paɖʋ hɩɖɛ sɩɖaa yɔ.​—Eklesɩyastɩ 9:5, 10.

NESI ÐƆKƲƲ MBƲ PƖKƐDƖNƖ ƐSƆ YƆ

16, 17. Ye ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ?

16 Nesi ɖɔkʋʋ kɩyakʋ kɛ taa leleŋ kɩyakʋ. Palakɩ nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ ndɩ ndɩ ajɛɛ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa. Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ ɩɩmaɣzɩɣ ɖenɖe sɔnzɩ nzɩ sɩlɩnaa yɔ pɩ-yɔɔ. Piyeba nɛ, paasɩŋ se sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ lɩnɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ taa na. Ɛlɛ Krɩstʋ ñɩma mba peɖiɣni labʋ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se pañaɣ pana nɛ pala mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ. Ye patɩlɩ ɖenɖe nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ nasɩyɩ lɩnaa yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza kɩbana.​—Maarkɩ 10:6-9.

17 Palakɩ nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ nasɩyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pamaɣzɩɣ se siyeki nɛ nesi ɖɔkɩyaa kɩfama wɛɛnɩ “ñʋʋ leleŋ.” (Izaayii 65:11 nwt.) Ajɛɛ naayɛ taa, ɛyaa lɔʋ mɔʋ nesi ɖɔkɩyaa yɔɔ nɛ tataa. Pamaɣzɩɣ se lakasɩ nzɩ siyeki nɛ nesi ɖɔkɩyaa wɛɛnɩ piya, pehiɣ koboyaɣ, pacaɣ wezuu kɩɖaɣlʋʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ ɛɛtalɩɣ-wɛ. Ɛlɛ Krɩstʋ ñɩma kpaɣ pa-tɩ nɛ sɔnzɩ nzɩ payɩ sɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ yɔ.​—Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 6:14-18.

18. Bibl paɣtʋ kila wena papɩzɩɣ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nesi ɖɔkʋʋ hɔɔlʋʋ taa?

18 Pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma mba pacaɣ ɖɔkʋʋ nesi yɔ, peyele nɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ kɩyakʋ kɛnɩ taa leleŋ kɩyakʋ nɛ ñamtʋ wɛɛ mbʋ payɩ palakɩ yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɩtɩpɔzɩ se mba paya-wɛ se powolo nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ, azuluma tɔm yaa tɔm  ndʋ tɩɩhaɣ ñamtʋ nesi ɖɔkɩyaa yaa nɔɔyʋ yɔ. (Aduwa 26:18, 19; Luka 6:31; 10:27) Pɩfɛyɩ se Krɩstʋ ñɩma nesi ɖɔkʋʋ ɛwɩlɩ se palakɩ “ñɩm kuuni,” yaa pawɩlɩɣ pa-ñɩm lalaa. (1 Yohanɛɛsɩ 2:16) Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ, ñaɣ pana nɛ pɩɖɔ camɩyɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋŋtɔzɩ pɩ-yɔɔ nɛ taa leleŋ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 28.

ÐENÐE KƆPƲNAA KPAZƲƲ ƐSƆDAA SƆNZƖ LƖNAA YƆ

19, 20. Le kɔpʋnaa kpazʋʋ ɛsɔdaa sɔnzɩ lɩnaa?

19 Ðoŋ ɖoŋ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ palakɩ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ yaa kazandʋ lɛɛtʋ yɔ, ɛyaa kpazɩɣ pa-sʋlʋm kɔpʋnaa ɛsɔdaa pʋcɔ nɛ pɔñɔɔ-pʋ. Paalakɩ mbʋ lɛ, pɔyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se pañɩnɩɣ se piɖeni lalaa yɔ. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se Krɩstʋ ñɩma ɩwɛɛnɩ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ?

20 Takayaɣ nakɛyɛ (Le Guide international des alcools et des cultures) yɔɔdaa se pɩtʋʋ fɛyɩ se sʋlʋm kɔpʋnaa kpazʋʋ ɛsɔdaa lakasɩ nzɩ sɩlɩnɩ caanaʋ taa sɩɩnaa layaa sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa “peliziɣ ɛsɔnaa lɩm yɔ.” Ɛyaa lizaɣ ɛsɔnaa lɩm se paba “ɩwazɩ-wɛ nɛ pocosi pa-adɩma wena a-taa pɔpɔzʋʋ ‘wezuu kɩɖaɣlʋʋ’ yaa ‘tɔnʋʋ taa alaafɩya’ yɔ a-yɔɔ.” Ye mbʋ caanaʋ taa lɛ, ɛyaa lakaɣ mbʋ se pɛ-ɛsɔnaa ɩwazɩ-wɛ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋna nɛ Yehowa wazɩ-ɖʋ.​—Yohanɛɛsɩ 14:6; 16:23.

“MƖ MBA ƖÑAŊ [YEHOWA] YƆ, ISE KƖDƐKƐDƖM”

21. Kazandʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ise?

21 Ye ŋcaɣ wobu kazandʋ natʋyʋ taa yɔ, maɣzɩ nɛ ŋna wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛ peeɖe yɔ.  Kazandʋ natʋyʋ taa lɛ, papaɣ payɛ nɖɩ ɖɩhaɣ ɛyaa kʋzʋʋ lɩmaɣza yɔ, pɔñɔʋ sʋlʋm kadadayaɣ nɛ halɩ pacakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ. Kazandʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tiseɣti ɖɔɖɔ ɛyaa nɛ pɛwɛɛnɩ ɛyaa mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ, pa-ɖama sʋnʋʋ lɩmaɣza yaa tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lɩmaɣza. Ye ɖiwobi kazandʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖiseɣ mbʋ Yehowa paɖɩɣ yɔ?​—Keɣa 1:1, 2; 96:10; 118:37.

22. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ nɛ ɛna se ewolo kazandʋ natʋyʋ taa yaa etaawolo?

22 Pɩwɛɛ se Krɩstʋ ñɩma ɩkpa pa-tɩ nɛ pataala kazandʋ ndʋ tipisiɣ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Paa ɛbɛ ɩlakɩ yɔ, ɩtɔkɩ yaa ɩñɔʋ kɔyɔ, yaa paa ɛbɛ pʋdʋ ɩlakɩ yɔ, ɩla-pʋ se Ɛsɔ hɩɖɛ ɛsɛɛ.” (1 Kɔrɛntɩ 10:31; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 29.) Ɛlɛ pɩtɩkɛ kazandʋ tɩŋa taa wezuu kɩdɛkɛdʋʋ, cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ sɔnzɩ nɛ tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ wɛɛ. Ye kazandʋ natʋyʋ ɛɛkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila yɔ, paa Krɩstʋ tʋ weyi pɩwɛɛ se ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm nɛ ɛna se ewolo yaa etaawolo. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ tukuuni lalaa yɔ, pɩ-yɔɔ.

ÐƲ YEHOWA HƖÐƐ PƖTƖŊNƖ ÑƆ-YƆƆDAƔ NƐ ÑA-LAKASƖ YƆƆ

23, 24. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩlɩzɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖɩɩtasɩɣ kazandʋ natʋyʋ labʋ yɔ a-taa?

23 Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋyebi labʋ kazandʋ ndʋ tɩɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ. Ɛlɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ŋtɩsɔɔlɩ-wɛ yaa ŋtɩsɔɔlɩ se ña nɛ wɛ ɩcaɣ. Papɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se kazandʋ kɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa hɔʋ  taa ñɩma kpeekpe kpeɣliɣ yɔ. Ye mbʋ ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Nʋmɔŋ sakɩyɛ wɛɛ se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ-wɛ se ŋsɔɔlɩ-wɛ nɛ pamʋ ñɩm ɖɔɖɔ ñɛ-ɛsɩndaa. (Aduwa 11:25; Eklesɩyastɩ 3:12, 13) Ŋpɩzɩɣ ŋyaa-wɛ alɩwaatʋ lɛɛtʋ yɔɔ nɛ ña nɛ wɛ ɩmʋ helim.

24 Ye ñɔ-hɔʋ taa ñɩma ɩsɔɔlaa se pana mbʋ pʋyɔɔ ŋŋtasɩɣ kazandʋ natʋyʋ labʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋcɔnɩ takayɩsɩ nzɩ sɩwɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ nɛ ŋna sɩ-taa tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlɩzɩ-wɛ pɩ-taa yɔ. Taayele nɛ pɩlabɩ-wɛ ɛzɩ ŋñɩnɩɣ se ñɔ-tɔm eɖena yaa se ŋkpaɣ-wɛ nɛ ɖoŋ se petisi ñɔ-tɔm yɔɔ yɔ. Sɩnɩ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ panɩɩ pɩ-taa se ŋmaɣzɩ camɩyɛ pʋcɔ nɛ ŋsɛtɩ ña-tɩ tɔm ndʋ. Wɛɛnɩ hɛɛ wɛtʋ nɛ ñɔ-yɔɔdaɣ “ɛkɛ sɔɔlɩm yɔɔdaɣ tam, nɛ kamʋna.”​—Koloosi 4:6.

25, 26. Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩsɔɔlɩ Yehowa paɣtʋ kila?

25 Pɩcɛyaa se ɖa-tɩŋa ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩɩtasɩɣ kazandʋ natʋyʋ labʋ yɔ. (Ebree 5:14) Ða-kaɖʋwa lɛ se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa. Ye ɖɩkɛ lʋlɩyaa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩsɩnɩ ɖe-piya nɛ sɩnɩɩ Bibl paɣtʋ kila taa camɩyɛ nɛ sɩsɔɔlɩ-yɛ. Sɩ nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ lɛ, si-liu wɛɣ se sɩla ɛ-sɔɔlɩm nɛ sɩ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ.​—Izaayii 48:17, 18; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:15, 16.

26 Ðɩwɛɣ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩsɛɛ Yehowa, ɖɩwɛɛ kele kele nɛ ɖɩwɛɛ toovenim paa ɛzɩmtaa lɛ, pɩhaɣ-ɩ taa leleŋ. (Yohanɛɛsɩ 4:23) Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛkɛ toovenim tʋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. Pɩkɛ toovenim na? Ðɩkaɣ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa.

^ tay. 3 Ŋpɩzɩɣ ŋtasɩ naʋ tɔm lɛɛtʋ kazandʋ ndɩ ndɩ yɔɔ Index des publications des Témoins de Jéhovah taa, Guide de recherche pour les Témoins de Jéhovah taa nɛ jw.org yɔɔ.