Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 16

Ɩlʋbɩnɩ Eleeu

Ɩlʋbɩnɩ Eleeu

“Ɩlʋbɩnɩ Eleeu nɛ ese ɛɖɛɛ mɩ-yɔɔ ɖooo poliŋ.”​—YAKUBU 4:7.

1, 2. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ Sataŋ nɛ aleewaa pɔ-yɔɔ?

WEZUU caɣʋ kaɣ labʋ ɖeu Yehowa ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. Ðɩkaɣ caɣʋ wezuu ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɖɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa peɖiyiɣ yɔ, ɖɩ-taa. (2 Kɔrɛntɩ 4:4) Paa ɖɩɩnaɣ-wɛ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɛwɛnɩ ɖoŋ siŋŋ.

2 Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma ɖɩñɔɔnɩ Yehowa nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ se ɖɩtaatɔlɩ Sataŋ kpacanaa taa yɔ. Yehowa labɩ-ɖʋ tamaɣ se ɛsɩɣnɩ-ɖʋ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ nɛ aleewaa patɩŋɩɣna se pala nɛ ɖɩtɔlɩ pa-kpacanaa taa yɔ.

“ƐMƲDƲƲ ƐZƖ MƲƲZƲƲ YƆ”

3. Ɛbɛ Eleeu ñɩnɩɣ se ɛlabɩ-ɖʋ?

3 Sataŋ yɔɔdaa se ɛyaa maɣmaɣ kɛzɛɣa yɔɔ pɛsɛɣ Ɛsɔ, nɛ ye kɛzɛɣa ŋga katɩtasɩ wɛʋ yaa pakatɩ kala yɔ, paatasɩɣ-ɩ sɛʋ. (Kalɩ Yɔɔb 2:4, 5.) Sataŋ nɛ aleewaa pañɩtɩɣ nɛ peɖiɣzina se nɔɔyʋ sɔɔlaa se ɛkpɛlɩkɩ tɔm Yehowa yɔɔ lɛ, pañakɩ pana se paɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ. Pamʋʋ pana siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ haɣ ɛ-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ. Bibl yɔɔdaa se Sataŋ wɛɛ nɛ  “ɛmʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ yɔ, nɛ ɛñɩnɩɣ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛtɔɔ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 5:8) Sataŋ ñɩnɩɣ se ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ.​—Keɣa 7:2, 3; 2 Timootee 3:12.

Sataŋ kɔʋ pana alɩwaatʋ ndʋ ɖɩhaɣ ɖa-tɩ Yehowa yɔ

4, 5. (a) Ɛbɛ Sataŋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla? (b) Ye pɔtɔm se “ɩlʋbɩnɩ Eleeu” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

4 Pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ Sataŋ nɛ aleewaa. Yehowa eeyeki-wɛ nɛ palabɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ pɔsɔɔlaa yɔ. Yehowa labɩ-ɖʋ tamaɣ se “samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ” ŋga ka-taa ɛyaa kɛ toovenim Krɩstʋ ñɩma yɔ, kakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ “kʋñɔŋ sɔsɔʋ  taa.” (Natʋ 7:9, 14) Eleeu ɛɛpɩzɩɣ ɛla nabʋyʋ se ɛɖɩɣ nʋmɔʋ tɔm tʋnɛ se tɩtaala, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa wɛɛ nɛ ɛkandɩyɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ.

5 Ye ɖɩñɔnɩ Yehowa yɔ, Eleeu ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛkɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ɛsɔtɔm heyiɣ-ɖʋ se: “[Yehowa] ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ, mbʋ yɔ mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛ ɛ-cɔlɔ.” (4 Awiya 15:2; kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 10:13.) Abalaa nɛ halaa sakɩyɛ mba paawɛɛ siɣsiɣ, ɛzɩ Aabɛɛlɩ, Enɔɔkɩ, Noowa, Saara nɛ Moyizi mbʋ yɔ, paañɔnɩ Yehowa nɛ papɩzɩ nɛ palʋbɩnɩ Eleeu. (Ebree 11:4-40) Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ. Ɛsɔtɔm heyiɣ-ɖʋ se: “Ɩlʋbɩnɩ Eleeu nɛ ese ɛɖɛɛ mɩ-yɔɔ ɖooo poliŋ.”​—Yakubu 4:7.

‘ÐƖWƐ YOU TAA’

6. Ɛzɩma Sataŋ lakɩ se ɖɩtɔlɩ ɛ-kpacanaa taa?

6 Paa Sataŋ ɛnawa se Yehowa ɛɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛlabɩ-ɖʋ mbʋ payɩ ɛsɔɔlaa yɔ, ɛlakɩ mbʋ payɩ ɛpɩzɩɣ yɔ se ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, Eleeu tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ weyi ɛɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ pɩlakɩ pɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, ɩ-yɔɔ se ɛla nɛ ɖɩtɔlɩ ɛ-kpacanaa taa. Nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ lɛ weyi?

7. Ɛbɛ yɔɔ Sataŋ kaɖɩɣnɩ Yehowa samaɣ?

7 Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa [yaa e-nesi tɛɛ].” (1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Sataŋ wɛnɩ ɖoŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ, nɛ ɛsɔɔlaa se ɛwɛɛnɩ ɖoŋ Yehowa samaɣ yɔɔ ɖɔɖɔ. (Mikee 4:1; Yohanɛɛsɩ 15:19; Natʋ 12:12, 17) Eleeu nawa se ɛfɛyɩnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ, pʋyɔɔ ɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ pana se ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Nabʋyʋ  taa, Eleeu kaɖɩɣnɩ-ɖʋ kaɣlaa, ɛlɛ nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛtɩŋɩɣnɩ mɛsaɣ tɛɛ nʋmɔŋ yɔɔ.

8. Tɔm ndʋ taa pɩwɛɛ se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ ɛnɩɩ?

8 Ðɩkalɩɣ Efɛɛzɩ 6:12 taa se: “Ða nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi ɩmɩzɩ ɛsɔdaa yɔ, ɖiyouna.” Pɩwɛɛ se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛlʋbɩnɩ Sataŋ nɛ aleewaa. Pɩwɛɛ se ɖɩnɩɩ pɩ-taa se kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩha Yehowa yɔ, ɖɩpaɣzɩ you ŋgʋ kɩ-labʋ. Apostoloo Pɔɔlɩ ma Efɛɛzɩ Krɩstʋ mba takayaɣ lɛ, ɛpaɣ-wɛ se: “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ.”​—Efɛɛzɩ 6:11, 13, 14.

9. Ɛbɛ Sataŋ nɛ aleewaa pañakɩ pana se palabɩ-ɖʋ?

9 Sataŋ nɛ aleewaa patɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ se pepeɣzi-ɖʋ. Ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkaɖɩnɩ Sataŋ takɩm nabʋyʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pɩkaɣ-ɖʋ wɛʋ kɛlɛʋ se ɖɩkaɖɩnɩ-ɩ takɩm lɛɛbʋ taa. Eleeu ñakɩ pana se ɛna ɖenɖe ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ yɔ, se pɩsa nɛ ɛñɩbɩ-ɖʋ kpaca. Ɛlɛ pɩfɛyɩ se ɖiyele nɛ ɛkpa-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ Eleeu kpacanaa. (2 Kɔrɛntɩ 2:11; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 31.) Kpacanaa mba pa-taa lɛɛkʋ lɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ.

POSI ÑA-TƖ NƐ ALEEWAA

10. (a) Ɛbɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛnaa? (b) Yehowa maɣzɩɣ suwe feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔɔ?

10 Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ lakasɩ ndɩ ndɩ ɛzɩ tɩyɩtʋ, pazɩtʋ, piye pɔzʋʋ yaa sɩɖaa yɔɔdɩnʋʋ yɔɔ nɛ ɛtɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kpaca taa. Bibl heyiɣ-ɖʋ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ kɛ “kʋzɔɔtʋ” pʋyʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɖɩtɛ ɖɩsɛɣ Yehowa. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:10-12; Natʋ 21:8) Pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ mba ise feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ tɩŋa.​—Roma 12:9.

11. Ye ɖɩsɔɔlɩ lakasɩ nzɩ sɩlɩɣnɩ ɖoŋ weyi ɩcɛzɩ ɛyʋ ñɩŋ yɔ ɩ-cɔlɔ yɔ, kpaca ŋgʋ taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔlɩ?

 11 Sataŋ nawa se ye ɖɩsɔɔlɩ lakasɩ nzɩ sɩlɩɣnɩ ɖoŋ weyi ɩcɛzɩ ɛyʋ ñɩŋ yɔ ɩ-cɔlɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩhɔm-ɖʋ nɛ ɖɩtɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kpaca taa. Feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ tɩŋa payɩ wɛɛkɩɣ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ.

SATAŊ ÑƖNƖƔ SE EPEƔZI-ÐƲ

12. Ɛzɩma tɩyɛ Sataŋ ñɩnɩɣ se esidi ɖa-lɩmaɣza taa?

12 Sataŋ ñɩnɩɣ se esidi ɛyaa lɩmaɣza taa. Ɛlakɩ mbʋ se pɩsa nɛ pazɩ pazɩ lɛ, ɛyaa kpaɣ “kɩdɛkɛdɩm se kɩbam nɛ kɩbam se kɩdɛkɛdɩm.” (Izaayii 5:20) Eleeu ñɩnɩɣ se ɛyaa ɩmaɣzɩ se Bibl lɔŋ tasʋʋ ɛɛwazɩɣ pʋyʋ, se ye ɛyaa iikeŋni Ɛsɔ paɣtʋ yɔ, pɛwɛɣ koboyaɣ taa nɛ pɩkɩlɩ.

13. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna se eyele nɛ ɛyaa paɣzɩ pɩtʋʋ?

13 Sataŋ kpacanaa taa lɛɛkʋ lɛ, abʋta. Ðooo kiɖe tɛɛ ɛpaɣzɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ kpaca ŋgʋ. Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa, pɩsa nɛ etuyi Ɛva nɛ ɛlɛ paɣzɩ pɩtʋʋ lɛ, ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ɛsɔ tɔm se: ‘Ɩtaatɔɔ kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee yaa?’” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1) Pʋwayɩ, Yɔɔb alɩwaatʋ taa, Sataŋ pɔzɩ Yehowa Ɛsɔ tiyiyaa ɛsɩndaa se: “Ɛzɩ Yɔɔb ñaŋ Ɛsɔ falaa yem?” (Yɔɔb 1:9) Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, Sataŋ takɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: “Ye ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, la nɛ pɛɛ ana yɔ apɩsɩ tɔɔnaɣ.”​—Maatiyee 4:3.

14. Ɛzɩma Sataŋ lakɩ se pɩsa nɛ ɛyaa maɣzɩ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ tɩwɛɛkɩ pʋyʋ?

14 Sɔnɔ ɖɔɖɔ Sataŋ tɩŋɩɣnɩ abʋta yɔɔ se eyele nɛ ɛyaa tɔlɩ ɛ-kpaca taa. Eyeki nɛ pɩlakɩ ɛyaa ɛzɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nasɩyɩ tɩwɛɛkɩ pʋyʋ yɔ. Halɩ Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ tɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa. (2 Kɔrɛntɩ 11:3) Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ?  Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩtaatɔlɩ Sataŋ kpaca taa? Iyele nɛ ɖɩtazɩ hɔɔlɩŋ naalɛ weyi ɩ-taa ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kpaca taa yɔ: Aleɣya nɛ kʋdɔmɩŋ waʋ.

SATAŊ TƖŊƖƔNƖ ÐO-TOMNAƔ SƆƆLƖM YƆƆ SE EPEƔZI-ÐƲ

15. Aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ, ɛzɩma apɩzɩɣ ayele nɛ ɖɩtɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kpaca taa?

15 Sɔnɔ, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nɛ maajiki wɛ filimwaa taa, videowaa taa, teelee nɛ ordinatɛɛrɩ yɔɔ aleɣya taa, nɛ intɛrnɛɛtɩ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ yɔɔ. Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se lakasɩ nzɩ sɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ, nɛ patɩtɩlɩ se sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɔnɩ-wɛ kaɖɛ pe-wezuu caɣʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kpaca taa pɩtɩŋnɩ Horoscope, tɩyɩtʋ, piye pɔzʋʋ yaa pazɩtʋ yɔɔ. Sataŋ ɛɛñɩnɩɣ se ɛyaa ɩtɩlɩ kaɖɛ nɖɩ lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɔnɩ-wɛ yɔ, ɛlɛ ɛñɩnɩɣ se pamaɣzɩ se pɩkɛ aleɣya wondu yem. Halɩ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ se ye ɛ-maɣmaɣ ɛɛyaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ, pɩ-cɔnʋʋ yem tɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Ɛbɛ yɔɔ lɩmaɣza ana afɛyɩ ɖeu?​—1 Kɔrɛntɩ 10:12.

16. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖise aleɣya wena a-taa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ wɛɛ yɔ?

16 Sataŋ nɛ aleewaa paapɩzɩɣ nɛ patɩlɩ ɖa-lɩmaɣza. Ɛlɛ lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ kɔzɩ kɔzɩ aleɣya labʋ nʋmɔʋ taa yɔ, apɩzɩɣ ayele nɛ patɩlɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa nɛ mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɩmaɣzɩɣ yɔ. Ye ɖɩcɔŋnɩ filimwaa, ɖiwelisiɣ minziikiwaa yaa ɖɩkalɩɣ takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ, maajiki yaa ñazɩñazɩŋ tɔm yɔ, piyeki nɛ Sataŋ nɛ aleewaa pana se ɖɩsɔɔlɩ  lakasɩ nzɩ. Nɛ patɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ potuyi-ɖʋ nɛ ɖɩtɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kpaca taa.​—Kalɩ Galaatii 6:7.

17. Ɛzɩma Sataŋ pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛna se ɖɩwɛɛnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ epeɣzi-ɖʋ?

17 Sataŋ pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔ pɩ-yɔɔ nɛ epeɣzi-ɖʋ. Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ kɛ kʋdɔndɩnaa. Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ewolo ɖɔkɔtɔnaa sakɩyɛ tɛ, ɛlɛ ɛ-kʋdɔŋ ɛɛcɛkɩ. (Maarkɩ 5:25, 26) Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pitibi-i yɔɔɔ nɛ etisi se ewoki tɩyaa tɛ yaa ɛtɩŋɩɣnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ. Ɛlɛ ɖa mba ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma  yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ “tɩyaa” nɛ ɖitaatisi kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ weyi ɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔ.​—Levitiki 19:31.

Taa Yehowa liu kʋdɔŋ alɩwaatʋ taa

18. Kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ weyi pɩwɛɛ se Krɩstʋ ñɩma ise?

18 Caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa, nabɛyɛ lakaɣ maajiki. Yehowa heyi-wɛ se: “Iposuu nesi lɛ, mɛnkɛzɩɣ mɛ-ɛsa kɩjaʋ; nɛ paa ɩtɩmɩɣ sakɩyɛ yɔ, maawelisiɣ.” (Izaayii 1:15) Maɣzɩ nɛ ŋna: Yehowa taasɔɔlɩ se ewelisi pa-adɩma. Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ nɛ piyele nɛ ekizi-ɖʋ sɩnʋʋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩhɩnɩ kʋdɔŋ yɔ. (Keɣa 40:4) Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñɩnɩ nɛ ɖɩna se kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔʋ ŋgʋ ɖɩcaɣ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ yɔ, kɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ maajiki yaa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nasɩyɩ yaa we? (Maatiyee 6:13) Nɛ ye nʋmɔʋ ŋgʋ kɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lakasɩ nzɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖise-kʋ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 32.

TƆM NDƲ ƐYAA YƆƆDƲƲ ALEEWAA YƆƆ YƆ

19. Ɛbɛ yeki nɛ ɛyaa sakɩyɛ seɣ Sataŋ sɔɔndʋ?

19 Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se nɔɔyʋ fɛyɩ nɛ payaɣ-ɩ se Sataŋ nɛ mbʋ ɖɔɖɔ nabɛyɛ fɛyɩ nɛ payaɣ-wɛ se aleewaa, ɛlɛ lalaa lɛ, pɩtɩŋnɩ mbʋ pɩtalɩ-wɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, panawa se toovenim Sataŋ nɛ aleewaa pɛwɛɛ. Ɛyaa sakɩyɛ pɩsɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yomaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ nɛ aleewaa. Lalaa tɩŋɩɣnɩ tɔm ndʋ pɛkɛdɩɣ aleewaa yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ peyeki nɛ sɔɔndʋ kpaɣ ɛyaa. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, tɔm ndʋ tɩkɛdɩɣnɩ ɛyaa nɛ pañɩnɩɣ se pɛkɛdɩ-tʋ lalaa. Tɔm ndʋ tiyeki nɛ ɛyaa seɣ Sataŋ sɔɔndʋ.

20. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ Sataŋ yɔɔ cɛtɩm tɔm yɛlɩ?

 20 Maɣzɩ nɛ ŋna: Sataŋ ñɩnɩɣ se ɛyaa ise-i sɔɔndʋ. (2 Tesalooniiki 2:9, 10) Ɛkɛ cɛtɩyʋ weyi ɛtɩŋɩɣnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔɔ se eyele nɛ mba palakɩ lakasɩ nzɩ yɔ, petisi tɔm ndʋ tɩtɩkɛ toovenim yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛyaa mba, pɛkɛdɩɣ lalaa mbʋ pɩlakɩ-wɛ ɛzɩ pananɩ pɛ-ɛsa yaa panɩnɩ pa-nɩŋgbaaŋ yɔ, pɩ-tɔm. Mba panɩɣ tɔm ndʋ yɔ, powoki se pɛkɛdɩɣ-tʋ lalaa lɛ, pɛɖɛlɛsɩɣ niye nɛ pɩkɛdɩɣ lɛ, tɔm ndʋ tɩpɩsɩ tɔm lɛɛtʋ kpem. Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ tiyeki se ɛyaa ise sɔɔndʋ Sataŋ yɔ tɩ-kɛdʋʋ yɔ nɛ ɖɩɖʋ-ɩ nesi.​—Yohanɛɛsɩ 8:44; 2 Timootee 2:16.

21. Pɩwɛɛ se ɖikizi aleewaa yɔɔ tɔm kɛdʋʋ nɛ ɖɩkɛdɩɣ tɔm ndʋ?

21 Ye Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɛɛlabɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɛkɛdɩɣ tɔm ndʋ lalaa ɛzɩ tɩkɛ aleɣya tɔm yɔ. Pɩfɛyɩ se Sataŋ nɛ aleewaa pa-lakasɩ nasɩyɩ ɩkpa Yehowa samaɣ sɔɔndʋ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖa-lɩmaɣza ɩwɛɛ Yesu nɛ ɖoŋ weyi Yehowa ha-ɩ yɔ ɩ-yɔɔ. (Ebree 12:2) Yesu taakɛdɩɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa aleewaa yɔɔ tɔm. Ɛlɛ ɛkam ɛ-lɩmaɣza Kewiyaɣ tɔm nɛ “Ɛsɔ tʋma sɔsɔna” yɔɔ na.​—Tʋma Labʋ 2:11; Luka 8:1; Roma 1:11, 12.

22. Ɛbɛ ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖɩlakɩ?

22 Ðɩtaasɔɔ kpa se Sataŋ kaɖʋwa lɛ se ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Ɛkaɣ ñaɣʋ pana siŋŋ se ɛtalɩ kaɖʋwa ŋga. Ɛlɛ ɖɩsɩm Eleeu cɛzɩm nʋmɔŋ nɛ ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖɩkaɖɩɣnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ tɩŋa. Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩha “Eleeu waɖɛ” nɛ epeɣzi-ɖʋ. (Kalɩ Efɛɛzɩ 4:27.) Ye ɖɩlʋbɩnɩ Eleeu yɔ, Yehowa huuzuu ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩɩkaɣ tɔlʋʋ ɛ-kpacanaa taa.​—Efɛɛzɩ 6:11.