Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 17

Ðɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa

Ðɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa

“Ɩɖɔkɩ mi-tisuu kiɖeɖem sɔsɔm kpam, . . . ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.”​—YUUDI 20, 21.

1, 2. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa?

ÐA-TƖŊA ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ ɖoŋ nɛ tomnaɣ taa alaafɩya. Pʋyɔɔ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩtɔkɩ tɔɔnasɩ kɩbanzɩ, ɖɩhayɩsɩɣ ɖo-tomnaɣ nɛ ɖɩñɔɔzʋʋ-kɛ camɩyɛ. Paa pɩpɔzʋʋ-ɖʋ pana ñaɣʋ yɔ, ɖa-taa wɛ leleŋ nɛ mbʋ pɩlɩɣ pɩ-taa yɔ, pʋyɔɔ ɖiiyeki pɩ-labʋ. Ɛlɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ ɖoŋ nɛ alaafɩya hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa ɖɔɖɔ.

2 Paa ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ ɛpaɣzɩ camɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩcɛyɩsɩɣ taabalɩyɛ nɖɩ nɛ pɩkɩlɩɣ. Yuudi kpazɩ koobiya Krɩstʋ ñɩma ɖoŋ nɛ eheyi-wɛ se “ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa” lɛ, ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala mbʋ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩɖɔkɩ mi-tisuu kiɖeɖem sɔsɔm kpam.” (Yuudi 20, 21) Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ?

WOLO PƖ-YƆƆ NƐ ŊKPAZƖƔ ÑE-TISUU ÐOŊ

3-5. (a) Lɩmaɣza wena Sataŋ ñɩnɩɣ se ŋwɛɛnɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ? (b) Lɩmaɣza wena ŋwɛnɩ Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila pɔ-yɔɔ?

3 Pɩcɛyaa se ña-maɣmaɣ ŋtɛ ña-taa se Yehowa nʋmɔŋ wayɩ fɛyɩ. Sataŋ ñɩnɩɣ se ŋmaɣzɩ se Yehowa paɣtʋ kɩlɩ kaɖɛ nɛ ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔ tɩ-yɔɔ. Ɛñɩnɩɣ  se ŋmaɣzɩ se ye ŋkizi Yehowa paɣtʋ nɛ ŋlakɩ mbʋ ña-maɣmaɣ ŋsɔɔlaa yɔ, ŋwɛɣ koboyaɣ taa nɛ pɩkɩlɩ. Ðooo Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa Sataŋ paɣzɩ ñaɣʋ pana se ɛyaa itisi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-6) Nɛ halɩ nɛ sɔnɔ eɖiɣni labʋ mbʋ.

4 Sataŋ wɛnɩ toovenim na? Yehowa paɣtʋ kɩlɩ kaɖɛ na? Aayɩ. Maɣzɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ: Kpaɣ se ŋɖiɣni yɛlʋʋ kaɖaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ taa. Pɩkɛdaa lɛ, ŋna pama ñɩɣyʋʋ koloŋa nakɛyɛ nɛ kaɖɩkɩ-ŋ nʋmɔʋ se ŋtaawolo kaɖaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa. Pɩtɩla, ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛbɛ yɔɔ pama koloŋa ŋga? Pɩkɛdaa lɛ, ŋnɩɣ mʋʋzʋʋ nakʋyʋ taŋ nɛ koloŋa ŋga ka-wayɩ kiŋ. Lɛɛlɛɛyɔ lɩmaɣza wena ŋwɛɣnɩ koloŋa ŋga kɔ-yɔɔ? Ña-taa lakɩ leleŋ se palabɩ koloŋa ŋga se kakandɩyɩ ñɔ-yɔɔ. Yehowa paɣtʋ kila wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ koloŋa ŋga yɔ, nɛ Eleeu ñɛwɛɛ ɛzɩ mʋʋzʋʋ ŋgʋ yɔ. Ɛsɔtɔm paɣ-ɖʋ se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ yɔɔ. Mi-koyindu Eleeu pabɩ mɩ-cɔlɔ nɛ ɛmʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ yɔ, nɛ ɛñɩnɩɣ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛtɔɔ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 5:8.

5 Yehowa sɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ wezuu caɣʋ kɩbaŋʋ. Ɛtɩsɔɔlɩ se ɖɩtɔlɩ Sataŋ kpaca taa. Pʋyɔɔ ɛha-ɖʋ paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila se akandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ koboyaɣ taa. (Efɛɛzɩ 6:11) Yakubu mawa se: “Weyi ɛñɔʋnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ paɣtʋ siŋŋ yɔ . . ., ɛyʋ ɛnʋ yɔ ehikiɣ e-koboyaɣ, paɣtʋ yɔɔ ɖɔm yɔɔ.”​—Yakubu 1:25.

6. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖa-taa tɛ se Ɛsɔ lɔŋ tasʋʋ wayɩ fɛyɩ?

6 Ye ɖɩɖɔŋ Yehowa lɔŋ tasʋʋ yɔɔ yɔ, ɖe-wezuu caɣʋ ñɔɔzʋʋ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖa-taabalɩyɛ kpaɣ ɖoŋ ɖɔɖɔ nɛ pɩkɩlɩɣ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ðihikiɣ wazasɩ sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖitisiɣ nɛ ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ ɛzɩ  ɛpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ. (Maatiyee 6:5-8; 1 Tesalooniiki 5:17) Yehowa tasɩ-ɖʋ lɔŋ se ɖiwoki kediɣzisi nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ, ɖisusuu tɔm nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa ɛ-tɔm. Ye ɖɩɖɔŋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖa-taa lakɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. (Maatiyee 28:19, 20; Galaatii 6:2; Ebree 10:24, 25) Ðɩmaɣzɩɣ ɛzɩma ɖɩɖɔŋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ ɖihikiɣ wazasɩ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ nɛ ɖa-taa tɛŋ se Yehowa lɔŋ tasʋʋ wayɩ fɛyɩ.

7, 8. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ nɛ cee wayɩ takɩm mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔɔ ɖɔ-yɔɔ yɔ?

7 Pɩtɩla sɔɔndʋ kpaɣ-ɖʋ se takɩm nabʋyʋ pɩzɩɣ pɩkɔɔ ɖɔ-yɔɔ cee wayɩ. Ye pɩlakɩ-ŋ mbʋ yɔ, tɔzɩ  Yehowa tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Ma [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ weyi ɛwɩlɩɣ-ŋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ, weyi ɛɖɔkʋʋ-ŋ nʋmɔʋ ŋgʋ ŋɖɔŋ kɩ-taa yɔ. Ye ŋŋɖɔm man-paɣtʋ yɔɔ kɔyɔ! Ña-laŋhɛzɩyɛ kaawɛ ɛzɩ lɩm hoɖe yɔ nɛ ña-tʋtʋyɛ tɔm kaawɛ lɩm sɔsɔm hola yɔɔ.”​—Izaayii 48:17, 18.

8 Ye ɖɩñaŋ Yehowa yɔ, ɖa-laŋhɛzɩyɛ wɛɣ ɛzɩ pɔɔ taa lɩm mbʋ pɩɩsɔʋ yɔ, nɛ ɖa-tʋtʋyɛ yaa ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ wɛɣ ɛzɩ lɩm sɔsɔm hola wena akɔŋ teŋgu nɔɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Paa ɛbɛ ɛtalɩɣ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ. Bibl lakɩ-ɖʋ tamaɣ se: “Kɛzɩ nɛ ŋsʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ, ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ camɩyɛ; ɛɛpɩzɩɣ nɛ eyele ɛyʋ kɩbanʋ nɛ pɩcɛŋɛsɩɣ-ɩ tam.”​—Keɣa 54:23.

“ÐƖÐƐƐNƖ ƐSƖNDAA”

9, 10. Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛpɩɩ fezuu taa, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

9 Ŋwɛɣ nɛ ŋcɛyɩsɩɣ ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ lɛ, ‘ŋɖɛɣnɩ ɖɔɖɔ ɛsɩndaa’ fezuu taa. (Ebree 6:1; ABT) Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa yaa ɛpɩɩ fezuu taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

10 Pɩtɩkɛ pɩnzɩ yekina nɛ ɛyʋ pɩɩ fezuu taa. Pɩsa nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖiyele Yehowa kɛ ɖa-taabalʋ kɩbanʋ siŋŋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ ɛ-lɩmaɣza. (Yohanɛɛsɩ 4:23) Pɔɔlɩ mawa se: “Mba pɛwɛ tomnaɣ yɔɔ yɔ, pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ tomnaɣ yɔ; mba pɛwɛ fezuu yɔɔ yɔ, pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ fezuu pʋyʋ yɔ.” (Roma 8:5) Ɛyʋ weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ, ɛɛkaŋ ɛ-lɩmaɣza aleɣya yaa tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ. Ɛlɛ ɛkaŋ ɛ-lɩmaɣza Yehowa sɛtʋ yɔɔ nɛ ɛsɛtɩɣ ɖɔɖɔ ɛ-tɩ tɔm camɩyɛ. (Aduwa 27:11; kalɩ Yakubu 1:2, 3.) Eeyeki se kɩdɛkɛdɩm ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. Ɛyʋ weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ, ɛsɩm mbʋ pɩkɛ kɩbam yɔ, nɛ ɛñakɩ pana nɛ ɛlakɩ-pʋ.

11, 12. (a) Suwe Pɔɔlɩ yɔɔdɩ Krɩstʋ ñɩma “mba pɩmalɩnɩ-wɛ nɛ pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ” pɔ-yɔɔ? (b) Ɛzɩma fezuu taa pɩʋ wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ hola aleɣya laɖʋ hayɩsʋʋ ɛ-tɩ yɔ?

 11 Pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ pʋcɔ nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Mba pɛcɛyaa yɔ, pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ yuŋ ŋga, mba lɛ mba pɩmalɩnɩ-wɛ nɛ pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.” (Ebree 5:14) Tɔm pee “pɩmalɩnɩ-wɛ” tɔzʋʋ-ɖʋ pana wena aleɣya laɖaa ñakɩ nɛ pahayɩsɩɣ pa-tɩ yɔ.

12 Ye ɖɩna hola aleɣya laɖʋ weyi ɛwɛ niye ɛ-tʋmɩyɛ taa yɔ, ɖɩnɩɣ pɩ-taa kpaagbaa se patɩlʋlɩ-ɩ mbʋ, ɛlɛ ɛkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɛhayɩsɩnɩ ɛ-tɩ. Palʋlʋʋ pɩɣa lɛ, kaasɩŋ ɛzɩma kalabɩnɩ tʋmɩyɛ ke-nesi nɛ ka-nɩŋgbanzɩ yɔ. Ɛlɛ alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, kɛkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma kɔɖɔkɩ wondu nɛ ɛzɩma kɔɖɔ yɔ. Halɩ ye kahayɩsɩɣ ka-tɩ yɔ, kapɩzɩɣ nɛ kapɩsɩ hola aleɣya laɖʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ, pʋcɔ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa lɛ, pɩpɔzʋʋ-ɖʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ.

13. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza?

13 Takayaɣ kanɛ ka-taa, ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza yɔ. Ðɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma Yehowa lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ pɩkɛdɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ-pʋ yɔ. Pʋcɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Bibl paɣtʋ yaa paɣtʋ kila wena manpɩzɩɣ malabɩnɩ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa? Ɛzɩma manpɩzɩɣ malabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ? Ɛbɛ Yehowa sɔɔlaa se mala?’​—Kalɩ Aduwa 3:5, 6; Yakubu 1:5.

14. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖe-tisuu?

14 Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩcɛyɩsɩɣ tisuu mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ tam. Yehowa tɔm kpɛlɩkʋʋ cɛyɩsɩɣ ɖe-tisuu, ɛzɩ tɔɔnaɣ kɩbaŋa tɔɔʋ sɩɣnʋʋ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ  tomnaɣ taa alaafɩya yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, ɖɩkpɛlɩkɩ Yehowa nɛ ɛ-nʋmɔŋ pɔ-yɔɔ tɔm ndʋ tɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ tɔm ndʋ tɩwɛ cukaŋ yɔ. Pɩ-tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se: “Mba pɛcɛyaa yɔ, pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ yuŋ ŋga.” Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ, ɖɩpɩsɩɣ lɔŋsɩnɖaa. Bibl heyiɣ-ɖʋ se lɔŋsɩnɖɛ kɛnɩ “lɔŋsɩmtʋ tigiɖe” pʋ-tɔbʋʋ se lɔŋsɩnɖɛ tɔm cɛyɩ siŋŋ.​—Aduwa 4:5-7; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:2.

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩlɩzɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ɖɩwɩlɩ Yehowa nɛ ɖo-koobiya?

15 Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ tomnaɣ taa kpeetaɣ nɛ ɛwɛɛ ɖɔɖɔ alaafɩya, ɛlɛ pɩsa nɛ etaalesi wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ lɛ, pɩwɛɛ se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-tɩ yɔɔ camɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ, ɛnawa se pɩcɛyaa se ɛñaɣ pana siŋŋ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩtaahɛɛ. Pɔɔlɩ tɔzʋʋ-ɖʋ se: “Iwili mɩ-taa camɩyɛ; ɩcɔna nɛ ɩna se ɩwɛ tisuu nʋmɔʋ taa, ɩtakɩ mɩ-tɩ mɩ-maɣmaɣ nɛ ɩna.” (2 Kɔrɛntɩ 13:5) Ɛlɛ tisuu mbʋ pɩcɛyɩsɩ camɩyɛ yɔ, pi-ɖeke pɩtɩmaɣ. Pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩcɛyɩsɩɣ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa nɛ ɖo-koobiya pɔ-yɔɔ yɔ. Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Mantɩlɩ . . . tɔm kpeekpe nɛ lɔŋ tɩŋa, paa mɛwɛnɩ tisuu sɔsɔm nɛ mɛnkɛzɩɣ pʋŋ lona, ye mɛnfɛyɩnɩ sɔɔlɩm kɔyɔ, mantɩkɛ pʋyʋ.”​—1 Kɔrɛntɩ 13:1-3.

ÑA-LƖMAƔZA ƖWƐƐ ÑE-LIDAƲ YƆƆ

16. Lɩmaɣza wena Sataŋ ñɩnɩɣ se ɖɩwɛɛna?

16 Sataŋ ñɩnɩɣ se ɖɩmaɣzɩ se paa ɖɩtɩɩñaɣ pana ɛzɩma yɔ, ɖɔ-tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ tɩkɛdɩnɩ Yehowa kpa. Ɛcaɣ se pitibi-ɖʋ yɔɔɔ nɛ ɖɩmaɣzɩ se ɖɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩlɩɩ  ɖa-kʋñɔmɩŋ taa. Ɛtɩsɔɔlɩ se ɖɩtaa liu ɖo-koobiya nɛ ɛɛñɩnɩɣ se ɖihiɣ koboyaɣ. (Efɛɛzɩ 2:2) Sataŋ nawa se ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda yɔ, pɩcamɩɣ ɖa-maɣmaɣ nɛ pɩcamɩ ɖɔɖɔ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖa-taabalɩyɛ. Ɛlɛ Yehowa ha-ɖʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda yɔ. Mbʋ lɛ lidaʋ.

17. Ɛbɛ yɔɔ lidaʋ tɔm cɛyaa?

17 1 Tesalooniiki 5:8 taa, Bibl kpaɣ lidaʋ nɛ kɩmaɣzɩnɩ hulaɣ ŋga kakandɩyɩɣ sɔɔja weyi ɛwɛ you taa yɔ, ɛ-ñʋʋ yɔɔ yɔ. Paya hulaɣ ŋga se “ñʋʋ yabɩtʋ lidaʋ hulaɣ.” Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa tɔm yɔɔ yɔ, kɩpɩzɩɣ kɩkandɩyɩ ɖa-lɩmaɣza yɔɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda.

18, 19. Ɛzɩma lidaʋ ŋgʋ Yesu kaawɛna yɔ kɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ?

18 Lidaʋ ŋgʋ Yesu kaawɛna yɔ, kɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Ðoo wena a-taa pakpa-ɩ yɔ, ɛkatɩ kala ndɩ ndɩ. Ɛ-taabalʋ  kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ lɩ ɛ-wayɩ. Lɛlʋ kpɛzɩ se ɛɛsɩŋɩ-ɩ. Lalaa se nɛ peyebi-i. Ɛ-ɛjaɖɛ taa ñɩma kʋyɩ ɛ-yɔɔ se panazɩɣ-ɩ nɛ pakʋ-ɩ. Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛlʋbɩnɩ kala ana? “Eyebi leleŋ weyi pɩɩwɛɛ se ɛnɩɩ yɔ, nɛ ɛnɩɩ [nazɩm sizika] siziŋ, ŋga enim kɛ-fɛyɛ yɔ, nɛ ɛcaɣ lɛɛlɛɛyɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ kpelaɣ nɩwaŋ yɔɔ yɔ.”​—Ebree 12:2.

19 Yesu nawa se ye ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu yɔ, pɩɖʋʋ ɛ-Caa hɩɖɛ nɛ pɩwɩlɩ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. Lidaʋ ŋgʋ, kɩha-ɩ taa leleŋ siŋŋ. Ɛnawa se pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛkaɣ kpaʋ ɛ-Caa cɔlɔ ɛsɔdaa. Lidaʋ ŋgʋ kɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kpam. Pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu nɛ ɖa-lɩmaɣza wɛɛ ɖe-lidaʋ yɔɔ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa.

20. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana?

20 Yehowa naɣ ɖe-tisuu nɛ ɖa-tɩ ɖɔkʋʋ.  (Izaayii 30:18; kalɩ Malakiya 3:10.) Ɛhaɣ ɛyaa lidaʋ nɛ eheyiɣ pa-taa paa anɩ se: “Mbʋ ŋsɔɔlaa yɔ, ɛlakɩ-ŋ pʋ.” (Keɣa 36:4) Ye mbʋ, ɖa-lɩmaɣza ɩwɛɛ ɖe-lidaʋ yɔɔ. Sataŋ sɔɔlaa se ɖɩlɔ ɖe-tisuu nɛ ɖɩmaɣzɩ se Yehowa tamaɣ ɛɛkaɣ labʋ. Ɛlɛ ɖɩtaawɛɛnɩ lɩmaɣza ana. Ye ŋnawa se ñe-lidaʋ wɛɛ nɛ kɩhɛɣ yɔ, pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ. Tɔzɩ tɔm ndʋ pama Filiipi 4:6, 7 taa yɔ tɩ-yɔɔ: “Ɩtaalɛyɩ natʋyʋ; paa kɛdɛɖaɣ ŋga taa, ɩɖɔkɩ adɩma, sɛtʋ ɛsʋʋ-mɩ nɛ iheyi Ɛsɔ mbʋ ɩtɛɖɩɣ yɔ. Nɛ Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɖɩ lɔŋ kpeekpe yɔ, ɖɩɖɔkɩ mɩ-laŋa nɛ mɩ-maɣzɩm Yesu Krɩstʋ taa.”

21, 22. (a) Lidaʋ ŋgʋ ŋwɛna? (b) Ɛbɛ ŋtɛm ña-taa se ŋlakɩ?

21 Maɣzɩɣ cee wayɩ kɩbaŋʋ ŋgʋ ŋkaɣ hiɣu yɔ, kɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ. Pɩkazɩ pazɩ lɛ, Yehowa sɛyaa ɖeke wɛɣnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. (Natʋ 7:9, 14) Maɣzɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Ðɩwɛɣ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ yɔ. Sataŋ, aleewaa nɛ kɩdɛkɛdɩm lakasɩ tɩŋa paatasɩɣ wɛʋ. Kʋdɔmɩŋ nɛ sɩm paatasɩɣ wɛʋ. Paa ɖooye, ŋkʋyʋʋ nɛ alaafɩya nɛ taa leleŋ. Ɛyaa kaɣ kpɛndʋʋ nɛ pala tʋmɩyɛ se tɛtʋ kpeekpe ɛpɩsɩ paradisuu. Paa anɩ ɛkaɣ wɛnʋʋ tɔɔnaɣ kɩbaŋa nɛ ɖɩɣa kɩbaŋa. Kañasɩ nɛ puuyaɣ laɖaa ɩɩtasɩɣ wɛʋ, ɛlɛ paa anɩ ɛsɔɔlʋʋ lalaa camɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛʋ ‘pa-tɩ yɔɔ ɛzɩ Ɛsɔ piya yɔ’ nɛ panɩɩ wezuu caɣʋ leleŋ tɛtʋ yɔɔ.​—Roma 8:21.

22 Yehowa sɔɔlaa se ŋkɛ ɛ-taabalʋ kɩbanʋ. Ye mbʋ, ñaɣ pana nɛ paa evemiye nɖɩ lɛ, ŋñaŋɩ-ɩ nɛ ŋñɔʋnɩ-ɩ kpam. Ða-tɩŋa ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.​—Yuudi 21.