Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 2

Ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ wɛnʋʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa

Ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ wɛnʋʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa

“Ɩwɛɛnɩ [ɛhʋyɛ] kɩbanɖɛ.”​—1 PƖYƐƐRƖ 3:16.

1, 2. (a) Haɣ ŋga kekpeziɣ camɩyɛ yɔ, ɛzɩma tɩyɛ kasɩɣnɩ ka-tʋ? (b) Kʋjɔʋ ŋgʋ Yehowa labɩ-ɖʋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ?

ABALƲ nɔɔyʋ hɩnɩ ɖoo taa nɛ eɖou fɛɛɛ. Pɩkɛdaa lɛ, ɛ-haɣ nɩɩ nɔɔyʋ taŋ nɛ kapaɣzɩ kpezuu. Mɩlʋ weyi ɛkɔŋaɣ yɔ, ese. Abalʋ ɛnʋ efe nɛ ɛlɩɩ ɛcɔnɩ awayɩ. Pɩtɩŋa pusum nimm. Mɩlʋ tɛm seu. Abalʋ ɛnʋ etisi fezuu fʋʋʋ. Maɣzɩ nɛ ŋna, ye haɣ ŋga kataacaɣnɩ kɛ-ɛsa nɛ kekpezi yɔ, ɛbɛ kaalaba? Pɩtɩla, paamɩlɩ ɖɩɣdʋ ɛnʋ yaa paalabɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yaa paakʋ-ɩ.

 2 Ðɩkatɩɣ kala sakɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa, nɛ nabʋyʋ taa ɖɩɩnaɣ se ɖɩkpaɣnɩ le. Ɛlɛ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Haɣ ŋga kefeŋiɣ yɔ, kayakɩ ka-tʋ ñʋʋ, mbʋ ɖɔɖɔ kʋjɔʋ ŋgʋ, kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ mbʋ ɖɩla yɔ. Kʋjɔʋ ŋgʋ lɛ ɛhʋyɛ. (Yakubu 1:17) Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩna mbʋ ɛhʋyɛ kɛnaa yɔ, nɛ ɛzɩma ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩna ɛzɩma ɖɩfalɩsɩ ɖɛ-ɛhʋyɛ, mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩɣ lalaa ɛhʋyɛ yɔɔ nɛ wazasɩ nzɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ kɔŋnɩ-ɖʋ yɔ.

ƐBƐ ƐHƲYƐ KƐNAA NƐ ƐZƖMA ÐƖLAKƖ TƲMƖYƐ?

3. Ɛbɛ ɛhʋyɛ kɛnaa?

3 Ɛhʋyɛ kɛnɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ, nɛ kɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm. Bibl taa lɛ, Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se ‘ɛhʋyɛ’ yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “ɛyʋ tɩlʋʋ ɛ-tɩ yɔ.” Ye ɖɛ-ɛhʋyɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtazɩ nɛ ɖɩna ɛyʋ weyi ɖeyi ɖeyi ɖɩkɛnaa yɔ. Ɛhʋyɛ pɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖa-lɩmaɣza tʋʋzaa yaa atɩtʋʋzɩ. Ðiɖiyiɣ-ɖʋ se ɖɩla kɩbam nɛ ɖise kɩdɛkɛdɩm. Ye ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana yɔ, ɛhʋyɛ yeki se ɖa-taa ɛla leleŋ; nɛ ye ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda yɔ, ɖɩcɛyɩɣ-ɖʋ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 5.

4, 5. (a) Aɖam nɛ Ɛva petiwelisini pɛ-ɛhʋyɛ lɛ, ɛbɛ lɩ pɩ-taa? (b) Bibl taa kɩɖaŋ weyi wɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɛyʋ ɛhʋyɛ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ?

4 Ða-taa paa weyi pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ se ewelisiɣni ɛ-ɛhʋyɛ yaa eewelisiɣni-ɖɩ. Aɖam nɛ Ɛva palɩzaa se paawelisiɣni pɛ-ɛhʋyɛ, pʋyɔɔ palabɩ kɩwɛɛkɩm. Pɛ-ɛhʋyɛ kɔm ɖɩcɛyɩ-wɛ pʋwayɩ, ɛlɛ pataapɩzɩɣ se papɩsɩnɩ wayɩ. Paatɛm maʋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:7, 8) Pɛ-ɛhʋyɛ kaatalɩ pilim nɛ  paanawa se pɩtɩmʋna se pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ, ɛlɛ petiwelisini-ɖɩ.

5 Ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa sakɩyɛ ñewelisini pɛ-ɛhʋyɛ. Pa-taa lɛlʋ lɛ, Yɔɔb weyi ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ yɔ. Eewelisini ɛ-ɛhʋyɛ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza camɩyɛ, pʋyɔɔ ɛpɩzaa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ma-laŋɩyɛ ɛɛkalɩɣ-m natʋyʋ yɔɔ, me-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe.” (Yɔɔb 27:6) Yɔɔb ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩsɩɣaɣnɩ-ɩ se ɛtɩlɩ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ, nɖɩ ɛyawa se “laŋɩyɛ.” Daviid ñataawelisini ɛ-ɛhʋyɛ paa ɛzɩmtaa, pʋyɔɔ ɛmanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ nabʋyʋ taa. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, ɛwɩlɩ kaañamtʋ wiyaʋ Sɔɔlɩ nɛ pɩcɛyɩ-ɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se ‘ma-laŋɩyɛ mawa.’ (1 Samɩyɛɛlɩ 24:6) Daviid ɛhʋyɛ heyaɣni-i se mbʋ ɛlaba yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu. Pɩsa nɛ ɛtaatasɩ tɔlʋʋ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩ-taa lɛ, pɩɩpɔzaa se ewelisini ɛ-ɛhʋyɛ.

6. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se ɛhʋyɛ kɛnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ Yehowa labɩ ɛyaa kpeekpe yɔ?

6 Halɩ ɛyaa mba paasɩŋ Yehowa yɔ, panawa se lakasɩ nasɩyɩ kɛ kɩbanzɩ nɛ lɛɛsɩ ñɛkɛ kɩdɛkɛdɩsɩ. Bibl yɔɔdaa se: “Pa-laŋa ana ɖɔɖɔ awɩlɩɣnɩ-wɛ tɔm kɩbandʋ yaa tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ . . . yɔ.” (Roma 2:14, 15) Ɛyaa sakɩyɛ nawa se ɛyaa kʋʋ nɛ mɩlɩm pɩfɛyɩ ɖeu. Ye mbʋ, paa pa-maɣmaɣ patɩtɩlɩ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pewelisiɣni ɛhʋyɛ nɖɩ Yehowa ha-wɛ se pɩsa nɛ patɩlɩ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ. Pɛwɛɛ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ Bibl paɣtʋ kila wena Yehowa ha-ɖʋ se asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza camɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

7. Ɛbɛ yɔɔ ɖɛ-ɛhʋyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛtɩ-ɖʋ nabʋyʋ taa?

7 Ɛlɛ nabʋyʋ taa ɖɛ-ɛhʋyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛtɩ-ɖʋ.  Ðɩtɩtalɩ pilim nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖa-lɩmaɣza pɩzɩɣ awɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔɔ, nɛ piyele nɛ ɖɩwɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ. Pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ wɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ, ɛzɩ ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩɩsɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm taa yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 39:1, 2, 7-12) Pʋyɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩfalɩsɩ-ɖɩ. Yehowa ha-ɖʋ fezuu kiɖeɖeu nɛ Bibl se pɩsɩnɩ-ɖʋ. (Roma 9:1) Ye mbʋ yele nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔ.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖFALƖSƖ ÐƐ-ƐHƲYƐ?

8. (a) Ɛzɩma ɖa-lɩmaɣza pɩzɩɣ awɛɛnɩ ɖoŋ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔɔ? (b) Pʋcɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ lɛ, tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

8 Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se ye pɔtɔm se ɛyʋ ewelisini ɛ-ɛhʋyɛ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛla mbʋ ɛ-laŋɩyɛ tuyuu-i se ɛla yɔ. Pamaɣzɩɣ se papɩzɩɣ pala mbʋ payɩ pɔsɔɔlaa yɔ, ye pɩwɛ ɖeu pɛ-ɛsɩndaa yɔ. Ɛlɛ ɖa-laŋɩyɛ tɩtalɩ pilim nɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖipeɣzi-ɖʋ. Ða-lɩmaɣza pɩzɩɣ nɛ awɛɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Laŋɩyɛ kɛ peɣziyu pɩkɩlɩ pɩtɩŋa . . ., apɩzɩɣ nɛ ɛna ɖɩ-taa?” (Yereemii 17:9, nwt) Ye mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩ se nabʋyʋ wɛ ɖeu ŋgʋ toovenim taa lɛ, pɩfɛyɩ ɖeu. Ðɩkpaɣ Pɔɔlɩ kɩɖaʋ. Pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ lɛ, ɛnazɩ Ɛsɔ samaɣ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ ɛmaɣzaɣ se kɩbam ɛlakaɣ. Ɛmaɣzaɣ se ɛwɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ. Ɛlɛ ɛkɔma nɛ ɛyɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Mɔn-tɔm hʋyʋ lɛ [Yehowa].” (1 Kɔrɛntɩ 4:4; Tʋma Labʋ 23:1; 2 Timootee 1:3) Pɔɔlɩ kɔma nɛ ɛtɩlɩ ndʋ Yehowa maɣzɩɣ pɩlɩɩnɩ ɛ-lakasɩ yɔɔ lɛ, ɛnɩɩ pɩ-taa se pɩpɔzʋʋ se ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ. Pʋyɔɔ lɛ, pʋcɔ nɛ ɖɩla nabʋyʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Ɛbɛ Yehowa sɔɔlaa se mala?’

9. Ɛsɔ sɔɔndʋ seu tɔbʋʋ lɛ suwe?

 9 Ye ŋsɔɔlɩ nɔɔyʋ yɔ, ŋŋlakɩ mbʋ pɩɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ. Ðɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla mbʋ pɩɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ. Pɩpɔzʋʋ se sɔɔndʋ ndʋ ɖɩwɛna se ɖɩtaamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ yɔ, tɩwɛɛ ɖoŋ. Nehemiya ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Eɖiyaɣ Yehowa samaɣ, ɛlɛ ɛtaañɩnɩɣ se ɛtɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɛpɩsɩ ñɩm tʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Menseɣaɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ.” (Nehemiya 5:15) Nehemiya taasɔɔlɩ kaaʋ se ɛla mbʋ pɩɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ. Ɛzɩ Nehemiya yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla mbʋ pɩɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ. Bibl kalʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ ɖɩla nɛ pɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 6.

10, 11. Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm camɩyɛ sʋlʋm ñɔʋ hɔɔlʋʋ taa?

10 Ðɩkpaɣ se Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛkpaɣ lɩmaɣza pɩlɩɩnɩ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ ñɔʋ yɔɔ. Paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ asɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm camɩyɛ? A-taa naayɛ yɔ: Bibl tɩɖʋ paɣtʋ se pataañɔɔ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ. Toovenim taa lɛ, kɩtɔm se vɛɛ kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. (Keɣa 103:14, 15) Paa mbʋ yɔ, Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pakpa pa-tɩ nɛ “sʋlʋm” kpaŋʋʋ. (Luka 21:34) Pɩtasɩ lɛ, Pɔɔlɩ heyi Krɩstʋ ñɩma se peyele “hiluu lakasɩ nɛ sʋlʋm ñɔʋ kadadayaɣ.” (Roma 13:13) Ɛyɔɔdaa se: “Sʋlʋm ñɔyɩŋ, . . . ɩɩkaɣ sʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa.”​—1 Kɔrɛntɩ 6:9, 10.

11 Krɩstʋ tʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Lone nɖɩ ɖɩ-taa mansɩɣ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ ñɔʋ me-wezuu caɣʋ taa? Mbʋ mɔñɔʋ nɛ mɛhɛzɩɣnɩ ma-laŋɩyɛ na? Mɔñɔʋ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ se pɩsa nɛ mantaa man-tɩ  liu na? Manpɩzɩɣ mɔnɖɔkɩ man-tɩ se mantaañɔɔ sʋlʋm sakɩyɛ nɛ mantaañɔʋ-pʋ ɖɔɖɔ ɖoŋ ɖoŋ? * Ma nɛ man-taabalaa ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmʋ helim camɩyɛ nɛ ɖɩɩñɔʋ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ na?’ Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm camɩyɛ. (Kalɩ Keɣa 138:23, 24.) Ye ɖɩlakɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ɖɩñakɩ pana ɖɔɖɔ se ɖɩtɩlɩ ɖa-tɩ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖɛ-ɛhʋyɛ. Ɛlɛ ɖɩkaɣ naʋ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩla nabʋyʋ ɖɔɖɔ.

ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ÐƖMAƔZƖ LALAA ƐHƲYƐ YƆƆ?

12, 13. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɛzɩma nɔɔyʋ ɛhʋyɛ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛzɩma lɛlʋ ñɩnɖɛ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla wɛtʋ ndʋ tɩ-taa?

12 Ɛzɩma nɔɔyʋ ɛhʋyɛ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛzɩma lɛlʋ ñɩnɖɛ ñalakɩ tʋmɩyɛ yɔ. Mbʋ ñɛ-ɛhʋyɛ haɣ-ŋ waɖɛ se ŋla yɔ, lɛlʋ ñɩnɖɛ ɛɛhaɣ-ɩ waɖɛ se ɛla-pʋ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩsɔɔlɩ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ, ɛlɛ nɔɔyʋ ñatɩsɔɔlɩ pɩ-ñɔʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa lɩmaɣza pɩzɩɣ awɛɛ ndɩ ndɩ mbʋ?

Ye ŋfalɩsɩ ñɛ-ɛhʋyɛ camɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana sʋlʋm ñɔʋ nʋmɔʋ taa

13 Wɛtʋ ndɩ ndɩ pɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɛyʋ lɩmaɣza kpaɣʋ yɔɔ, ɛzɩ ɖenɖe ɛcaɣ nɛ ɛpaɣlɩ yɔ, ɛ-hɔʋ taa ñɩma lɩmaɣza, nɛ mbʋ ɛ-maɣmaɣ ɛna e-wezuu caɣʋ taa mbʋ yɔ. Nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi se ɛɛñɔʋ sʋlʋm paa ññɩɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖooo lɛ, ɛɛtɔlɩ sʋlʋm ñɔʋ kadadayaɣ kpaca taa. (1 Awiya 8:38, 39) Ye mbʋ, ye wiɖiyi ŋha nɔɔyʋ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ nɛ ekizi yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩwɩzɩɣ-ŋ? Ŋñɩkɩɣ ɛ-yɔɔ? Ŋpɔzʋʋ-ɩ se  ɛbɛ yɔɔ ekiziɣ? Aayɩ, ŋŋlakɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋtɩsɔɔlɩ se ɛla mbʋ ɛ-ɛhʋyɛ ɛɛhaɣ-ɩ waɖɛ se ɛla yɔ.

14, 15. (a) Ɛbɛ kaalabɩ Pɔɔlɩ alɩwaatʋ taa? (b) Lɔŋ kɩbaŋ weyi Pɔɔlɩ tasaa?

14 Nabʋyʋ kaalabɩ apostoloo Pɔɔlɩ alɩwaatʋ taa nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛyaa ɛhʋyɛ wɛ ndɩ ndɩ. Nandʋ ndʋ pɛpɛdaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ, pala tɩ-taa lɛɛtʋ sɩɩnaa yɔɔ. (1 Kɔrɛntɩ 10:25) Pɔɔlɩ tɩmaɣzɩ se pɩfɛyɩ ɖeu se koobu ɛya nandʋ ndʋ nɛ ɛtɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa cɔlɔ tɔɔnasɩ tɩŋa lɩɣna. Ɛlɛ koobiya mba paakɛ sɩɩnaa layaa pʋcɔ nɛ papɩsɩɣ Krɩstʋ ñɩma yɔ, pa-lɩmaɣza kaawɛ ndɩ. Pamaɣzaɣ se pɩfɛyɩ ɖeu se pɔtɔɔ nandʋ ndʋ. Ɛzɩ Pɔɔlɩ maɣzaa se ye ɛ-ɛhʋyɛ ɛɛcɛyɩɣ-ɩ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɔɔ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ?

15 Pɔɔlɩ tɩmaɣzɩ mbʋ. Ɛmaɣzaɣ e-koobiya yɔɔ, nɛ ɛtaasɔɔlɩ se ɛla mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pituuli-wɛ yɔ, paa ɛ-ɛhʋyɛ ɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛlabɩ-pʋ yɔ. Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Ðɩtaañɩnɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ.” Nɛ ɛsɔzɩ se: “Mbʋ yɔ Krɩstʋ tɩñɩnɩ e-liu ñɩm ɖɔɖɔ.” (Roma 15:1, 3) Ɛzɩ Yesu yɔ, Pɔɔlɩ maɣzaɣ koobiya yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-yɔɔ.​—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Ye ɖo-koobiya ɛhʋyɛ ɛhaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pala nabʋyʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩhʋʋnɩ-wɛ tɔm pɩ-yɔɔ?

16 Ɛlɛ ye ɖɩmaɣzɩɣ se nabʋyʋ fɛyɩ ɖeu, ɛlɛ nɔɔyʋ ɛhʋyɛ haɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛla-pʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmaɣzɩ se ɖɛwɛnɩnɩ toovenim, nɛ ɖɩñɩkɩɣ lalaa yɔɔ se pala ɛzɩ ɖa yɔ. (Kalɩ Roma 14:10.) Yehowa ha-ɖʋ ɛhʋyɛ se ɖɩhʋʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-tɔm, pɩtɩkɛ lalaa ñɩndʋ. (Maatiyee 7:1) Ðɩtɩsɔɔlɩ kpa se ɖɩlʋ mbʋ ɖɩsɔɔlɩ labʋ yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ pɩkɔnɩ tayʋʋ  koobiya hɛkʋ taa. Ɛlɛ ɖɩñakɩ pana se sɔɔlɩm nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛwɛɛ ɛgbɛyɛ taa.​—Roma 14:19.

ƐHƲYƐ KƖBANÐƐ KƆŊNƖ WAZASƖ

17. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ ɛyʋ ɛhʋyɛ?

17 Apostoloo Pɩyɛɛrɩ mawa se: “Ɩwɛɛnɩ [ɛhʋyɛ] kɩbanɖɛ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 3:16) Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se mba paaɖɔŋ Yehowa paɣtʋ kila yɔɔ yɔ, pɛ-ɛhʋyɛ ɛɛtasɩɣ-wɛ cɛyʋʋ. Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ ɛyaa mba pɔ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Pama pa-laŋa [yaa pɛ-ɛhʋyɛ] taa mayaɣ nɛ miŋ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ.” (1 Timootee 4:2) Wiɖiyi miŋ  tɛmɩ-ŋ ñaɣʋ nɛ pɩpɩ-ŋ nɛ ŋna? Heŋ waɣ lɛ, pɩkazɩɣ tɔndɔlʋʋ nɛ nabʋyʋ etukuni peeɖe yɔ, ŋŋnɩɣ natʋyʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɛyʋ ɛwɛɛ nɛ ewoki pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ, pɩkɛdɩɣ lɛ, ɛ-ɛhʋyɛ ɛɛtasɩɣ-ɩ cɛyʋʋ.

Ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ pɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩha-ɖʋ taa leleŋ nɛ laŋhɛzɩyɛ

18, 19. (a) Ye ɖɛ-ɛhʋyɛ ɛcɛyɩɣ-ɖʋ yaa fɛyɛ ɛkpaɣ-ɖʋ nabʋyʋ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ suwe? (b) Ye ɖɩɩtɛm kpiɖuu kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔɔ nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ cɛyɩɣ-ɖʋ mbʋ yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla?

18 Ye ɖɩlabɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, ɖɛ-ɛhʋyɛ cɛyɩɣ-ɖʋ nɛ ɖiheyiɣ-ɖʋ se ɖɩlabɩ kɩwɛɛkɩm. Pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiɖiɣzina kɩwɛɛkɩm mbʋ ɖɩlaba yɔ, nɛ ɖiyele pɩ-labʋ. Ðɩsɔɔlaa se ye picoɖi-ɖʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, pɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ nɛ pɩtaatasɩ-ɖʋ coɖuu hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɔzɩ wiyaʋ Daviid kɩɖaʋ yɔɔ.  Ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm lɛ, ɛ-ɛhʋyɛ tuyuu-i nɛ ekpiɖi pɩ-yɔɔ. Ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩcɛyɩ-ɩ nɛ ɛtɛ ɛ-taa se ɛɛtasɩɣ maʋ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Daviid na mbʋ e-wezuu caɣʋ taa yɔ, piyeba nɛ ɛyɔɔdɩ Yehowa yɔɔ tɔm tʋnɛ: “Ŋwɛ ɖeu nɛ ŋkpeɣu.”​—Keɣa 50:3-21; 85:5; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 7.

19 Ɛlɛ paa ɛyʋ ekpiɖi kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ, nabʋyʋ taa ɛtɔzʋʋ pɩ-yɔɔ nɛ pɩcɛyɩɣ-ɩ. Ɛtɔzʋʋ pɩ-yɔɔ mbʋ lɛ, pɩcɛyɩɣ-ɩ siŋŋ nɛ nabʋyʋ taa fɛyɛ kpaɣ-ɩ nɛ halɩ ɛmaɣzɩɣ se ɛfɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ. Ye pɩlakɩ-ŋ mbʋ yɔ, tɔzɩ se ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɛɣzɩ mbʋ ŋlabɩ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Paa ŋŋnawa yaa ŋtaana se mbʋ ŋlakaɣ yɔ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm yɔ, Yehowa ñakpaɣ pɩtɩŋa nɛ  ekpeɣ-ŋ nɛ ɛɛtasɩɣ tɔzʋʋ ña-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-yɔɔ. Yehowa ɛsɩndaa lɛ, ŋwɛ kele kele. Tɩlɩ se lɛɛlɛɛyɔ ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. Pɩtɩla ñɛ-ɛhʋyɛ ɖiɣni-ŋ cɛyʋʋ halɩ nɛ sɔnɔ, ɛlɛ tɔzɩ se Bibl yɔɔdaa se: “Ɛsɔ kɩlɩ ɖa-laŋɩyɛ.” (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 3:19, 20.) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɛ-kpaɣʋ nɛ kpeɣu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ ñɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩcɛyɩɣ-ŋ nɛ fɛyɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ-ŋ se ŋlabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ. Taapɩtɩ se Yehowa kpeɣ-ŋ. Ɛyʋ ɛnɩ pɩ-taa se Yehowa kpeɣ-i yɔ, ɛwɛɣ laŋhɛzɩyɛ taa nɛ pɩkɛɣnɩ-ɩ taa leleŋ se ɛwɛɛ nɛ ɛsɛɣ Ɛsɔ.​—1 Kɔrɛntɩ 6:11; Ebree 10:22.

20, 21. (a) Takayaɣ kanɛ ka-kaɖʋwa lɛ ŋga? (b) Waɖɛ nɖɩ Yehowa ha-ɖʋ? (c) Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ?

20 Takayaɣ kanɛ ka-kaɖʋwa lɛ se kasɩnɩ-ŋ nɛ ŋfalɩsɩ ñɛ-ɛhʋyɛ camɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ɖiɖiyi-ŋ nɛ ɖɩkandɩyɩ ñɔ-yɔɔ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa. Kasɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋɖɔ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa. Paa mbʋ yɔ, takayaɣ kanɛ kaawɩlɩɣ-ɖʋ paɣtʋ tɩŋa ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ paa ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa yɔ. Ðɩɖɔŋ “Krɩstʋ paɣtʋ,” ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ paɣtʋ kila taa yɔ tɩ-yɔɔ. (Galaatii 6:2) Ðɩɩwaɣna se paɣtʋ natʋyʋ fɛyɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa nɛ ɖɩlakɩ kɩdɛkɛdɩm. (2 Kɔrɛntɩ 4:1, 2; Ebree 4:13; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:16) Ɛlɛ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ ɖɩwɩlɩɣ Yehowa se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ.

21 Ye ɖɩmaɣzɩɣ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ a-yɔɔ yɔ, ‘pɩmalɩɣnɩ-ɖʋ’, nɛ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza. (Ebree 5:14) Ɛhʋyɛ nɖɩ pafalɩsɩ-ɖɩ camɩyɛ yɔ, ɖiɖiyiɣ ɛyʋ e-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa tam.

^ tay. 11 Ðɔkɔtɔnaa sakɩyɛ yɔɔdaa se pɩwɛ kaɖɛ siŋŋ sʋlʋm kpaŋɩyaa se pɔɖɔkɩ pa-tɩ nɛ pɔñɔɔ sʋlʋm nɛ pɩmaɣna. Pʋyɔɔ ɖɔkɔtɔnaa tasɩɣ-wɛ lɔŋ se pataatasɩ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ ñɔʋ.