Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 15

Ña-tʋmɩyɛ ɛha-ŋ taa leleŋ

Ña-tʋmɩyɛ ɛha-ŋ taa leleŋ

“Paa ɛyʋ weyi ɛtɔkɩ . . . nɛ ɛnaɣ koboyaɣ ɛ-tʋmɩyɛ taa.”​—EKLESƖYASTƖ 3:13.

1-3. (a) Suwe ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ tʋma wena palakɩ yɔ, a-yɔɔ? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

ƐJAÐƐ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa, ɛyaa lakɩ tʋma nɛ po-ɖoŋ kpeekpe se papɩzɩ nɛ pɔcɔnɩ pa-maɣmaɣ, yaa pɔ-hɔʋ taa ñɩma yɔɔ. Ɛyaa sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ tʋma wena palakɩ yɔ, nɛ halɩ sɔɔndʋ kpaɣ nabɛyɛ alɩwaatʋ talɩɣ se pɛɖɛɛ tʋmɩyɛ lɛ. Ye mbʋ pɩlakɩ-ŋ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ña-tʋmɩyɛ ha-ŋ taa leleŋ? Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ña-tʋmɩyɛ kɛdɩnɩ-ŋ?

2 Yehowa heyi-ɖʋ se: “Paa ɛyʋ weyi ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ nɛ ɛnaɣ koboyaɣ ɛ-tʋmɩyɛ taa kɔyɔ, pɩkɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ.” (Eklesɩyastɩ 3:13) Yehowa lɩzɩ-ɖʋ lɛ, ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩla tʋmɩyɛ. Nɛ ɛsɔɔlaa se ɖa-tʋmɩyɛ ɛha-ɖʋ taa leleŋ.​—Kalɩ Eklesɩyastɩ 2:24; 5:18.

3 Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ ɖa-tʋmɩyɛ labʋ taa? Tʋma wena pɩwɛɛ se Krɩstʋ ñɩma ise? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ɖa-tʋmɩyɛ ɛtaaɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩtaapɩzɩ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa? Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ pɩwɛɛ se ɖɩ-tɔm ɛkɩlɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛsɩndaa?

 TƲMLAÐAA NAALƐ MBA PAKPAÐAA YƆ

4, 5. Lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ tʋmɩyɛ yɔɔ?

4 Yehowa maɣmaɣ sɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ. Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:1 yɔɔdaa se: “Ðooo kiɖe tɛɛ lɛ Ɛsɔ lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tataa.” Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ nɛ wondu lɛɛtʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Pɩɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:31) Ða-Lɩzɩyʋ taa kaalabɩ leleŋ nɛ wondu ndʋ ɛlɩzaa yɔ.​—1 Timootee 1:11.

5 Yehowa tiyele tʋmɩyɛ labʋ wiɖiyi kpa. Pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Man-Caa lakɩ tʋmɩyɛ tam.” (Yohanɛɛsɩ 5:17) Paa ɖɩɩsɩŋ tʋma wena Yehowa ɖiɣni labʋ yɔ a-tɩŋa yɔ, ɖɩsɩm a-taa naayɛ. Ðɩnawa se ɛnʋ lɩzɩɣnɩ ɛyaa mba pa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu e-Kewiyaɣ taa yɔ. (2 Kɔrɛntɩ 5:17) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa wɛɛ nɛ eɖiyiɣ ɛ-ɛyaa nɛ ɛcɔŋnɩ pɔ-yɔɔ. Pɩtɩŋnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɛwɛɛ nɛ eɖiyiɣ yɔ ɖɩ-yɔɔ lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ kɔm nɛ patɩlɩ-ɩ nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ.​—Yohanɛɛsɩ 6:44; Roma 6:23.

6, 7. Ɛzɩma tɩyɛ Yesu lakɩ tʋmɩyɛ?

6 Yesu ɖɔɖɔ sɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ ɛzɩ ɛ-Caa yɔ. Pʋcɔ nɛ ɛkɔŋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛɛkɛnɩ “tʋmlaɖʋ” kɩbanʋ weyi ɛsɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛlɩzɩ wondu kpeekpe ɛsɔdaa nɛ tataa yɔ. (Aduwa 8:22-31; Koloosi 1:15-17) Ɛkɔm tɛtʋ yɔɔ lɛ, ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka. Ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, ɛkpɛlɩkɩ kafɩnda tʋmɩyɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛsaɣ wondu sakɩyɛ nɛ ɛma ɖɔɖɔ kuduyuŋ. Ɛɛwɛ niye ɛ-tʋmɩyɛ taa, nɛ pʋyɔɔ payaɣaɣ-ɩ se “kafɩnda.”​—Maarkɩ 6:3.

7 Ɛlɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ Yesu labɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɖɩ lɛ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ susuu nɛ Yehowa tɔm wɩlʋʋ. Pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ ɖeke ɛɛwɛna se ɛlabɩnɩ  tʋmɩyɛ nɖɩ, pʋyɔɔ ɛɛwɛ kpekpeka. Nɛ ɛpaɣzɩɣ tʋmɩyɛ tanaŋ tɛ pala lɛ, ɛlakɩ-ɖɩ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖoo taa. (Luka 21:37, 38; Yohanɛɛsɩ 3:2) Yesu ɖɔm kilomɛtawaa mɩnɩŋ sakɩyɛ mʋzʋʋ habɛɛ yɔɔ nɛ esusi Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ ɛyaa mba payɩ ɛkataɣ yɔ.​—Luka 8:1.

8, 9. Ɛbɛ yɔɔ Yesu nɩɣaɣ leleŋ ɛ-tʋmɩyɛ labʋ taa?

8 Yesu ɛsɩndaa lɛ, Ɛsɔ tʋmɩyɛ labʋ wɛ ɛzɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkpazɩɣ-ɩ ɖoŋ. Avema naayɛ Yesu labɩ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ halɩ etihiɣ alɩwaatʋ se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ. (Yohanɛɛsɩ 4:31-38) Ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ se ɛsɩnɩ ɛyaa lalaa nɛ patɩlɩ ɛ-Caa. Pʋyɔɔ ɛpɩzaa nɛ eheyi Yehowa se: “Ma yɔ, mansamɩ-ŋ tataa nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ŋɖʋ-m yɔ ɖɩ-labʋ.”​—Yohanɛɛsɩ 17:4.

9 Ye mbʋ, Yehowa nɛ Yesu palakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ panɩɣ ɖɔɖɔ leleŋ pa-tʋmɩyɛ labʋ taa. Ðɩsɔɔlɩ “Ɛsɔ kpaɣʋ’’ nɛ ɖɩsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɖɩɖɔ Yesu “nɩŋgbanzɩ taa.” (Efɛɛzɩ 5:1; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:21) Pʋyɔɔ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka, nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe mbʋ payɩ ɖɩlakɩ yɔ pɩ-taa.

LƖMAƔZA WENA PƖWƐƐ SE ÐƖWƐƐNƖ ÐA-TƲMƖYƐ YƆƆ?

10, 11. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɖa-tʋmɩyɛ yɔɔ?

10 Ða mba ɖɩkɛ Yehowa samaɣ yɔ, ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ se ɖɩcɔnɩ ɖa-maɣmaɣ nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma yɔɔ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩnɩɩ leleŋ ɖa-tʋmɩyɛ taa, ɛlɛ nabʋyʋ taa pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ. Ye mbʋ, ye ɖa-tʋmɩyɛ ɛtɩkɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla?

Ye ŋwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ña-tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, ŋkaɣ nɩʋ leleŋ ɖɩ-labʋ taa nɛ pɩkɩlɩ

11 Wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Pɩtɩla ɖɩfɛyɩnɩ ɖoŋ se ɖɩlɛɣzɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛzɩma  ɖɩlakɩ-ɖɩ yɔ, ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖa-lɩmaɣza. Ye ɖɩsɩm mbʋ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩla yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Yehowa sɔɔlaa se hɔʋ ñʋʋdʋ ɛla e-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɛcɔnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ. Halɩ Bibl yɔɔdaa se weyi ɛɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ yɔ, “ɛkɛ kɩdɛkɛdʋʋ pɩkɩlɩ weyi ɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ.” (1 Timootee 5:8) Ye ŋkɛ hɔʋ ñʋʋdʋ yɔ, la tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ ŋcɔnɩ ñɔ-hɔʋ yɔɔ. Paa ŋtɩsɔɔlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ŋlakɩ yɔ, ña-taa ɛla leleŋ se ɖɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋcɔnɩ ñɔ-hɔʋ yɔɔ, nɛ mbʋ Yehowa sɔɔlaa.

12. Ye ɖɩwɛ toovenim nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka yɔ, wazasɩ nzɩ ɖɩpɩzɩɣ ɖihiɣ?

12 La tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ ŋwɛɛ toovenim. Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pɩwɛ-ŋ kɛlɛʋ se ŋla ña-tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ. (Aduwa 12:24; 22:29) Piyeki ɖɔɖɔ nɛ ña-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ ta-ŋ liu. Tʋmɩyɛ ñʋndɩnaa sɔɔlɩ tʋmlaɖaa mba pɛwɛ toovenim, paamɩlɩɣ tʋmɩyɛ liidiye, tʋmɩyɛ taa wondu yaa tʋmɩyɛ alɩwaatʋ yɔ. (Efɛɛzɩ 4:28) Mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se Yehowa naɣ alɩwaatʋ ndʋ ŋñakɩ pana se ŋwɛɛ kpekpeka nɛ ŋwɛɛ toovenim ña-tʋmɩyɛ taa yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋwɛɛnɩ “laŋɩyɛ [yaa ɛhʋyɛ] kɩbanɖɛ” mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋnawa se ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ.​—Ebree 13:18; Koloosi 3:22-24.

13. Ye ɖɩwɛ toovenim tʋmɩyɛ taa yɔ, wazasɩ nzɩ ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtasɩ hiɣu?

13 Tɩlɩ se wɛtʋ ndʋ ŋwɛnɩ tʋmɩyɛ taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ pasa Yehowa. Pɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛla leleŋ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ. (Tiiti 2:9, 10) Halɩ ña-kɩɖaʋ kɩbaŋʋ pɩzɩɣ kiyele nɛ ña-tʋmɩyɛ taa taabalʋ nɔɔyʋ tisi se ɛkpɛlɩkɩɣ Bibl.​—Kalɩ Aduwa 27:11; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:12.

 TƲMƖYƐ NÐƖ PƖWƐƐ SE MALA?

14-16. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɩnɩɣ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ?

14 Bibl tɩyɔɔdɩ tʋma wena pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ɛla, nɛ wena pɩfɛyɩ se ɛla yɔ a-tɔm kʋɖʋm kʋɖʋm. Ɛlɛ kɩha-ɖʋ paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɩzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩmʋnaa yɔ. (Aduwa 2:6) Ðɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se:

Ñɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɩkaɖɩɣnɩ Yehowa paɣtʋ yɔ

15 Tʋmɩyɛ nɖɩ mañɩnɩɣ labʋ yɔ, ɖiyeki se mala mbʋ Yehowa yɔɔdɩ pɩ-tɔm se pɩfɛyɩ ɖeu yɔ? Ðɩkpɛlɩkɩ lakasɩ nzɩ Yehowa paɖɩɣ yɔ sɩ-tɔm, ɛzɩ mɩlɩm nɛ cɛtɩm mbʋ yɔ. (Ejipiti Lɩʋ 20:4; Tʋma Labʋ 15:29;  Efɛɛzɩ 4:28; Natʋ 21:8) Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaala tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa, lakasɩ nzɩ Yehowa paɖɩɣ yɔ sɩwɛɛ yɔ.​—Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

16 Tʋmɩyɛ nɖɩ mañɩnɩɣ labʋ yɔ, ɖɩɖʋʋ nesi lakasɩ nzɩ Yehowa paɖɩɣ yɔ? Kpaɣ se pamʋ-ŋ se ŋkɛ ɛyaa mʋyʋ lɔtɛri tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa. Pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm se Krɩstʋ tʋ ɛkɛ ɛyaa mʋyʋ. Ɛlɛ ŋsɩm lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ lɔtɛri yɔɔ yɔ. Pɩkɛ toovenim se ña-maɣmaɣ ŋŋtɔʋ lɔtɛri, ɛlɛ ye ŋlakɩ tʋmɩyɛ peeɖe yɔ, pɩɩwɩlɩɣ se ŋɖʋʋ nesi lɔtɛri tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ se ɖɩfɛyɩ ɖeu yɔ?​—Ejipiti Lɩʋ 21:22-24.

17. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena akɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ?

17 Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ, ɖɩwɛɣ ɛzɩ mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Ebree 5:14 taa yɔ se “pɩmalɩnɩ-wɛ nɛ pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm.” Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ye mentisaa se malakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, piituuluu lalaa? Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɖiyeki nɛ meyele mɛn-tɛŋga nɛ men-piya nɛ mɛnɖɛ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa? Ye mɛnɖɛwa, ɖoŋ weyi pɩkaɣ wɛnʋʋ pɔ-yɔɔ?’

ƖTƖLƖ CAMƖYƐ MBƲ PƖ-TƆM KƖLƖ CƐYƲƲ YƆ

18. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩsɩɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ lone taa?

18 Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩsɩɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ ɖeɖe ɖe-wezuu caɣʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl kaatɔm se “wayɩ wayɩ wɛɛ taa lɛ, pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ pɩŋŋ.” (2 Timootee 3:1) Pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ehiɣ tʋmɩyɛ nɛ ɛɖɔkɩ-ɖɩ kpam. Pɩcɛyaa se ɖɩcɔnɩ ɖɔ-hɔʋ yɔɔ, ɛlɛ ɖɩnawa se pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɩɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ lone taa. Pɩfɛyɩ se ɖiyele nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu mʋ kajalaɣ lone ɖe-wezuu caɣʋ taa. (1 Timootee 6:9, 10)  Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla “mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ,” nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩcɔnɩ ɖɔ-hɔʋ yɔɔ?​—Filiipi 1:10; nwt.

19. Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɩɩ ɖa-tʋmɩyɛ ɖi-lone taa?

19 Taa Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim. (Kalɩ Aduwa 3:5, 6.) Ðɩnawa se Yehowa sɩm mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩkɛ ɖa-kɩcɛyɩm yɔ nɛ ekeŋni-ɖʋ siŋŋ. (Keɣa 36:25; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Ɛ-tɔm heyiɣ-ɖʋ se: “[Ɩtaawɛnɩ liidiye lazaɣ mi-wezuu caɣʋ taa; ABT], mɩ-taa ɛla leleŋ nɛ mbʋ ɩwɛna lɛɛlɛɛyɔ; mbʋ yɔ Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm se: Maakaɣ-ŋ yebu nɛ maakaɣ-ŋ siɣye haʋ.” (Ebree 13:5) Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩnɩɣzɩɣ mbʋ ɖiihiɣ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖɔ-hɔʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛwɩlaa se ɛpɩzɩɣ ɛcɔnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ tam sakɩyɛ. (Maatiyee 6:25-32) Paa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔtɔm ɖoŋ ɖoŋ, ɖisusuu Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɖiwoki kediɣzisi ɖɔɖɔ.​—Maatiyee 24:14; Ebree 10:24, 25.

20. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ?

20 Taawɛɛ ɛsa naɣ naɣ. (Kalɩ Maatiyee 6:22, 23.) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ñe-wezuu caɣʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ nɛ pɩsa nɛ ŋsɛɛ Yehowa. Pɩɩkɛɣnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖiyele nɛ liidiye, caa akele pɩsʋʋ nɛ wondu kɩfatʋ yabʋ tɔm cɛyɩ ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɩɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ kajalaɣ ɖeɖe? Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩtaatɔɔ kɩma. Ɛlɛ ye ɖɩtɛm tɔɔʋ kɩma yɔ, ɖɩla ɖʋtʋ camɩyɛ pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩhɛyɩ-yɛ. Ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, tomnaɣ yɔɔ wondu pɩzɩɣ nɛ pɩkpaɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖo-ɖoŋ kpeekpe nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩtɩmɩɣ, ɖɩlakɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ. Pɩsa nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu ɩtaawɛɛkɩ ɖa nɛ  Yehowa ɖa-taabalɩyɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖe-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, ɛzɩ “kʋtɔɔm nɛ kususum” mbʋ yɔ. (1 Timootee 6:8) Nɛ paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ɖɩcɔna nɛ ɖɩna se ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ.

21. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ?

21 Tɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ. Pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-alɩwaatʋ, ɖo-ɖoŋ nɛ ɖo-wondu nɛ lɛɣtʋ. Ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, wondu ndʋ tɩ-tɔm tɩkɩlɩ  cɛyʋʋ ɛzɩ sukuli nɛ liidiye mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩmʋ-ɖʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ. Yesu yɔɔdaa se: “Ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ.” (Maatiyee 6:33) Lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ, mbʋ ɖɩsɔɔlaa yɔ, mbʋ ɖɩlakɩ paa ɖooye yɔ nɛ kaɖʋsɩ nzɩ ɖɩɖʋʋ ɖa-tɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

TƲMƖYƐ NÐƖ ÐƖ-TƆM KƖLƖ CƐYƲƲ YƆ

22, 23. (a) Tʋmɩyɛ nɖɩ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ Krɩstʋ ñɩma wezuu caɣʋ taa? (b) Ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ ɖa-tʋmɩyɛ labʋ taa?

22 Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ɖɩla Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɖisusi Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ ɛyaa lalaa. (Maatiyee 24:14; 28:19, 20) Ɛzɩ Yesu yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Nabɛyɛ woba se paɖʋ nesi lona wena a-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ. Lalaa ñɛkpɛlɩkɩɣ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ se pɩsa nɛ posusi tɔm ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ɛnɩ yɔ. Yɔɔdɩnɩ mba pakpaɣ lɩmaɣza ana yɔ nɛ ŋna mbʋ pɩsɩnɩ-wɛ yɔ. Pakaɣ-ŋ heyuu se piyeba nɛ pe-wezuu caɣʋ wɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ nɛ panɩɣ leleŋ nɛ pɩkɩlɩɣ.​—Kalɩ Aduwa 10:22.

Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ Yehowa sɔɔlɩm labʋ

23 Sɔnɔ ɖa-taa sakɩyɛ kpakɩɣ pa-alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ palakɩnɩ tʋma se pɩsa nɛ, pɔcɔnɩ pɔ-hɔŋ tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe. Yehowa naɣ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩcɔnɩ ɖɔ-hɔŋ yɔɔ yɔ, nɛ pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ. Ye mbʋ ɖa-tɩŋa ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa nɛ Yesu nɛ ɖɩwɛɛ kpekpeka tʋma wena ɖɩlakɩ yɔ, a-taa. Ɛlɛ ɖɩtaasɔɔ se tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ, Yehowa sɔɔlɩm labʋ nɛ e-Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ susuu. Piyeki nɛ ɖɩwɛɛ koboyaɣ taa siŋŋ.