Ɛbɛ ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa?

Bibl taa paɣtʋ kila nɛ lɔŋ tasʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ takayaɣ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ seɣtiɣ mba payɩ pɔsɔɔlɩ Yehowa Ɛsɔ yɔ se pe-wezuu caɣʋ ɛla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ.

ÑƲƲ 1

Ɛsɔ sɔɔlɩm wɛɣ tam

Pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩcɛyɩsɩ camɩyɛ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñaɣ pana ana?

ÑƲƲ 2

Ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ wɛnʋʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa

Ɛsɔ ha ɖa-taa paa anɩ mbʋ piɖiyi-i e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

ÑƲƲ 3

Lɩzɩ taabalaa mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ

Ña-taabalaa pɩzɩɣ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ yaa kɩdɛkɛdɩŋ ñɔ-yɔɔ. Ɛzɩma Bibl paɣtʋ kila pɩzɩɣ asɩnɩ-ŋ nɛ ŋlɩzɩ ña-taabalaa camɩyɛ?

ÑƲƲ 4

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩña ñʋndɩnaa?

Lɩmaɣza kɩbana naayɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩña ñʋndɩnaa hɔʋ taa, ɛgbɛyɛ taa nɛ ɖo-kooka taa.

ÑƲƲ 5

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiposi ɖa-tɩ nɛ ɛjaɖɛ?

Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se “Ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba.” Ɛbɛ ɖeyi ɖeyi “ɛjaɖɛ” kɛnaa nɛ ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma pɩzɩɣ nɛ poposi pa-tɩ nɛ ɛjaɖɛ?

ÑƲƲ 6

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ

Ɛjaɖɛ yɔɔ aleɣya sakɩyɛ wɛ ɛzɩ tɩʋ piye nɖɩ ɖɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ wɛ ɖeu nɛ lɛɛkʋ ñɛwɛɛkɩ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɩzɩ hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ nɛ ɖɩlɔ hɔɔlʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ?

ÑƲƲ 7

Ŋwɛnɩ ñamtʋ wezuu yɔɔ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ?

Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana pɩlɩɩnɩ wezuu nɛ calɩm pɔ-yɔɔ?

ÑƲƲ 8

Yehowa sɔɔlaa se ɛ-sɛyaa ɩwɛɛ kele kele

Kele kele wɛʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa ɩɩsɩɣnɩ tomnaɣ yɔɔ yaa wondu ndʋ ɖisuu yɔ yaa ɖa-ɖɩɣa wɛtʋ. Pitukuuni ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɖe-wezuu caɣʋ nɛ halɩ ɖa-lɩmaɣza.

ÑƲƲ 9

‘Ise hayitu!’

Ɛbɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kɛnaa, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖise-kʋ?

ÑƲƲ 10

Nesi ɖɔkʋʋ kɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ

Wazasɩ nzɩ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ehiɣ nesi ɖɔkʋʋ taa? Ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ weyi ɛmʋnɩ-ŋ yɔ camɩyɛ? Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ñɛ-nesi ɖɔkʋʋ leɖi?

ÑƲƲ 11

Nesi ɖɔkʋʋ kɩyakʋ wayɩ

Paa nesi ɖɔkʋʋ mbʋ lɛ pɩ-taa wɛ kala nɛ wazasɩ. Paa nesi ɖɔkɩyaa ɩkatɩɣ kala sɔsɔna yɔ papɩsɩɣ pɛcɛyɩsɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ.

ÑƲƲ 12

Yɔɔdɩ tɔm ndʋ “tɩɩwazɩ mba panɩɣ-tʋ yɔ”

Yɔɔdaɣ pɩzɩɣ kakpazɩ ɛyʋ lɛlʋ ɖoŋ siŋŋ yaa kacamɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ yɔɔdaɣ haɖɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ.

ÑƲƲ 13

Kazandʋ tɩŋa kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ?

Kazandʋ, kisimasɩ nɛ avema kiɖeɖena tɔm cɛyɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza kazandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ?

ÑƲƲ 14

Wɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa

Yʋsɩ hɔɔlɩŋ naanza weyi ɩ-taa pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛwɛ siɣsiɣ yɔ nɛ wazasɩ nzɩ ɛyʋ hikiɣ ye ɛcɛyɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ.

ÑƲƲ 15

Ña-tʋmɩyɛ ɛha-ŋ taa leleŋ

Ða-Lɩzɩyʋ sɔɔlaa se ɖa-tʋmɩyɛ ɛha-ɖʋ taa leleŋ. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖa-tʋmɩyɛ ha-ɖʋ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ? Ɛzɩ tʋma naayɛ wɛɛ nɛ pɩmʋnaa se Krɩstʋ tʋ ese-yɛ?

ÑƲƲ 16

Ɩlʋbɩnɩ Eleeu

Ɛjaɖɛ nɖɩ Sataŋ ɖiyiɣ yɔ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñɔɔnɩ Ɛsɔ kpam nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ se e-koyindu ɛnʋ etaahiɣ-ɖʋ?

ÑƲƲ 17

Ðɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa

Bibl mayʋ nɔɔyʋ seɣti Krɩstʋ ñɩma se: “Ɩɖɔkɩ mi-tisuu kiɖeɖem sɔsɔm kpam.” Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla mbʋ?

Endnotes

Tɔm pee nɛ tɔm loyisi nzɩ sɩwɛ Mbʋ ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa yɔ takayaɣ taa yɔ pɩ-tɔbʋʋ