Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɩmɩyɛ yɔɔ: Pakpa koobu nɔɔyʋ tɔm susuu taa Eindhoven, Peeyibaa ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1945 taa; Nɩwaŋ yɔɔ: Ðenɖe ŋwɛɛ yɔ, paɣtʋ haɣ-mɩ nʋmɔʋ se isusi tɔm na?

 HƆƆLƲƲ 4

Kewiyaɣ wabɩtʋ​—Palʋbɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔɔ tɔm hʋyaa ɛzɩdaa

Kewiyaɣ wabɩtʋ​—Palʋbɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔɔ tɔm hʋyaa ɛzɩdaa

 KƖYAKƲ nakʋyʋ ɩwɛɛ nɛ isusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa. Pɩkɛdaa lɛ, ŋnaɣ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ poliŋ taa. Kɛwɛɛ nɛ kɔñɔtʋʋnɩ-mɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɛ nɛ ŋsusuu tɔm ɖɩɣdʋ nɔɔyʋ yɔ. Patalɩ mɩ-cɔlɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa koobu weyi ña nɛ ɩ ɩlɩ tɔm susuu yɔ nɛ ekisi nɛ ɛcɔŋnɩ-wɛ. Abalʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-mɩ nɛ ɛpɔzɩ-mɩ se: “Mɩ-naalɛ iwokini kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa nɛ iheyiɣ ɛyaa Bibl taa tɔm yaa we? Ɛyaa wɛɛ nɛ papɩɣyɩɣ mɩ-tɔm.” Icosi-wɛ nɛ ñamtʋ se ɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Ɛbɛ kaɣ labʋ pʋwayɩ?

Pɩlɩɣnɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ ɖɩ-paɣtʋ cɔlɔ. Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, lɩmaɣza wena ñɛ-ɛjaɖɛ taa komina kaawɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ? Kɩhaɣaɣ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa nʋmɔʋ faaa se ala a-tʋma na? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩlɩnɩ ɛzɩma mi-koobiya kaañaɣ pana pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ ‘palʋ tɔm kɩbandʋ yɔɔ’ yɔ pɩ-cɔlɔ. (Filiipu 1:7) Paa le ŋtɩɩwɛɛ yɔ, ye ŋmaɣzɩ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lʋbɩ tɔm ɖɩhʋyɛ nɛ pawa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩkpazɩɣ ñe-tisuu ɖoŋ siŋŋ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ yɔɔdʋʋ wabɩtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ tɔm. Wabɩtʋ ndʋ, tɩwɩlɩɣ se toovenim taa lɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩ ka-tʋmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye pɩkɛ ɖa-maɣmaɣ ɖo-ɖoŋ taa kɔyɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa mbʋ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 13

Kewiyaɣ tɔm susuyaa wobi tɔm ɖɩhʋyɛ se palʋ pa-waɖɛ yɔɔ

Sɔnɔ tɔm hʋyaa nabɛyɛ kpakɩɣ lɩmaɣza wena yɔ, anɩɣzɩnɩ wena Paɣtʋ wɩlɩyʋ Gamaalɩyɛɛlɩ kaakpaɣ caanaʋ taa yɔ.

ÑƲƲ 14

Paatɩnɩɣ komina nakʋyʋ yɔɔ nɛ pɩtasɩnɩ Ɛsɔ komina

Nazɩm “pɔɔ” ŋga pɔkɔnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paatɩnɩɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɩtaamaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ yɔ mbʋ libini-pʋ.

ÑƲƲ 15

Ðɩlʋba se pɩha-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ

Ɛsɔ samaɣ lʋba se pɩsɩnɩ-kɛ nɛ kaña paɣtʋ: Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣtʋ.