Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɩmɩyɛ yɔɔ: Pɩnzɩ 1930 waa kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa, Alabama, Etaazuunii ɛjaɖɛ taa: Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɖʋ Koobu Rutherford tɔm yɔɔdʋʋ nabʋyʋ tataɣ yɔɔ se nɔɔyʋ ewelisi; Nɩwaŋ yɔɔ: Suwiisi

 HƆƆLƲƲ 1

Kewiyaɣ yɔɔ toovenim​—Pahaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ

Kewiyaɣ yɔɔ toovenim​—Pahaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ

 ŊCƆNƖ weyi ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ ɛ-ɛzɩdaa lɛ, eɖiɣni mʋʋyʋʋ; pɩlabɩ-ɩ piti. Peeɖe ɛyɔɔdaa se: “Ŋcaɣ ŋtɔ se Bibl wɩlɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ tam tam?” Peeɖe ña-taabalʋ weyi ña nɛ ɩ ɩlɩ tɔm susuu yɔ, ɛmʋʋyaa nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se “Pɩcaɣ mbʋ ŋkalɩ Bibl taa lɛɛlɛɛyɔ?” Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma lɛ, ɛtɛzɩ kpiɣyuu ñʋʋ nɛ ɛtɔ se: “Pɩlakɩ-m piti se wiɖiyi patɩwɩlɩ-m tɔm tʋnɛ nɛ mana!” Pɩlabɩ mbʋ lɛ, ŋtɔzɩ se kpɩtaŋ weyi ɩɖɛwa yɔ, ɩ-taa ɩɩkpɛlɩkaa se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa lɛ, ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ tɔm kʋyʋmtʋ ndʋ.

Wiɖiyi pɩtɛmɩ-ŋ talʋʋ mbʋ nɛ ŋna? Pɩtɛm koobiya sakɩyɛ talʋʋ mbʋ. Mbʋ pɩtɔzʋʋ-ɖʋ se toovenim tɩlʋʋ kɛ ñɩm sɔsɔm siŋŋ yɔ, pɩtɩɖɔɔ. Maɣzɩ pazɩ nɛ ŋna: Ɛzɩma pɩɖɔma nɛ ŋtɩlɩ toovenim? Ðɩkaɣ cosuu tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa. Ɛzɩma Ɛsɔ samaɣ nɩ fezuu taa tɔm taa pazɩ pazɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Kewiyaɣ wɛɛ keekee. Pɩnzɩ mɩnʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa, Wiyaʋ Yesu Krɩstʋ sɩnaa se papɩzɩ nɛ pawɩlɩ Ɛsɔ samaɣ toovenim tɔm.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 3

Yehowa kuluu ɛ-tamaɣ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ

Ɛsɔ kaalabɩ tamaɣ kiɖe se ɛsɩɩ Kewiyaɣ na? Ɛzɩma Yesu kuli Kewiyaɣ tɔm yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ?

ÑƲƲ 4

Yehowa kpazɩ ɛ-hɩɖɛ ɛsɔdaa

Ɛbɛ Kewiyaɣ labɩ Ɛsɔ hɩɖɛ hɔɔlʋʋ taa? Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ pɩsɩna nɛ pakpazɩ Yehowa hɩɖɛ ɛsɔdaa?

ÑƲƲ 5

Wiyaʋ lɩzɩɣ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm taa

Kalɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ, ka-awiya nɛ mba pɔ-yɔɔ kakaɣ c ɔnʋʋ yɔ nɛ mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ.