Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɩmɩyɛ yɔɔ: Palakɩ kediɣzaɣ nakɛyɛ awayɩ Lɔndrɩ tɛtʋ taa, pɩnaɣ 1945 taa; Nɩwaŋ yɔɔ: Palakɩ kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ kigbeɣluu Malaawii ɛjaɖɛ taa, pɩnaɣ 2012 taa

 HƆƆLƲƲ 5

Kewiyaɣ tɔm wɩlʋʋ​—Pafalɩsɩɣ Wiyaʋ lɩmɖʋyaa

Kewiyaɣ tɔm wɩlʋʋ​—Pafalɩsɩɣ Wiyaʋ lɩmɖʋyaa

 MƖ-ƐGBƐYƐ taa koobu evebu nɔɔyʋ ɖiɣni ɛ-kajalaɣ tɔm yɔɔdʋʋ kigbeɣluu nakʋyʋ taa nɛ ŋcaɣ ño-lone taa nɛ ŋmʋʋyʋʋ nɛ taa leleŋ yem. Ŋwɛɛ nɛ ŋwelisiɣ ɛ-tɔm lɛ, ŋtɔzʋʋ ɖɔɖɔ nɛ taa leleŋ ɛzɩma Yehowa falɩsɩɣ ɛ-samaɣ tɩŋa yɔ. Ŋtɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ evebu ɛnʋ ɛcalɩ kpaʋ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ se ɛla ɛ-tʋmɩyɛ yɔ. Ɛlɛ, pafalɩsɩ-ɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa sukuli taa nɛ pɩtɛ lɛ, pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ewobini ɛzɩdaa siŋŋ! Pitileɖi yɔ, ɛ nɛ ɛ-halʋ powobi Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli. Koobu ɛnʋ ɛtɛm ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ nɛ ŋkpalɩɣ-ɩ se ɛyɔɔdɩ ɛ-tɔm camɩyɛ lɛ, ŋcɔnɩ kpɛɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma pafalɩsɩɣ Ɛsɔ samaɣ yɔ pɩ-yɔɔ.

Bibl yɔɔdaa se alɩwaatʋ natʋyʋ talɩɣ nɛ Ɛsɔ samaɣ taa ɛyaa kpeekpe kaɣ “kɛʋ Yehowa sukulibiya.” (Iza. 54:13) Alɩwaatʋ ndʋ, tɩ-taa ɖɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ. Patɩŋɩɣnɩ ɖa-takayɩsɩ, ɖe-kediɣzisi, kigbeɣliŋ cikpeŋ nɛ kigbeɣliŋ sɔsɔŋ yɔɔ nɛ pafalɩsɩɣ-ɖʋ. Patɩŋɩɣnɩ sukulinaa ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pafalɩsɩɣ-ɖʋ se ɖɩla tʋma naayɛ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma falɩsʋʋ mbʋ, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛɛ nɛ kalakɩ ka-tʋmɩyɛ sɔnɔ yɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 16

Ðikpeɣliɣ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ

Ðikpeɣliɣ se ɖɩsɛɛ Yehowa lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ kediɣzisi nzɩ, sɩwazɩ-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ?

ÑƲƲ 17

Pafalɩsɩɣ Kewiyaɣ tɔm susuyaa

Ɛzɩma teokrasɩ sukulinaa ñɔɔzɩ Kewiyaɣ tɔm susuyaa se papɩzɩ nɛ pala pa-tʋma camɩyɛ?