Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɩmɩyɛ yɔɔ: Suwiisi koobiya tiyini wondu ndɩ ndɩ Caama koobiya, pɩnaɣ 1946 taa; Nɩwaŋ yɔɔ: Paɖaɣnɩɣ Kewiyaɣ Kpaaŋ nakʋyʋ maʋ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa, tsunami nakʋyʋ wayɩ pɩnaɣ 2011 taa

 HƆƆLƲƲ 6

Kewiyaɣ sɩnʋʋ ɖʋtʋ—Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ maʋ nɛ asɛyʋʋ alɩwaatʋ taa sɩnʋʋ

Kewiyaɣ sɩnʋʋ ɖʋtʋ—Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ maʋ nɛ asɛyʋʋ alɩwaatʋ taa sɩnʋʋ

 ŊWƐƐ nɛ ŋɖɔŋ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa, ɛlɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ pɩtɩkɛ ŋgʋ yɔ. Ŋnaɣ kuduyuu ŋgʋ paa ɛzɩmtaa lɛ, ña-taa wɛ leleŋ yem. Pɩtɩla pɩtɛm labʋ pɩnzɩ sakɩyɛ, ɛlɛ ŋwɛɛ nɛ ŋtɔzʋʋ nɛ taa leleŋ ɛzɩma ŋsɩnaa nɛ pama-kʋ yɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ña-taa wɛ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ pakpaɣ-kʋ se kɩpɩsɩ sɩnʋʋ lone alɩwaatʋ pazɩ. Helim sɔsɔm nabʋyʋ maba nɛ lɩm wadɩ nɛ pɩwɛɛkɩ wondu sakɩyɛ mi-kooka taa. Peeɖe ɛgbɛyɛ piliŋa taa kɔɔmiite kpaɣ lɩmaɣza se pasɩnɩ mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ nɛ paha-wɛ tɔɔnasɩ, tokonaa, lɩm kɩbam nɛ wondu kɩcɛyɩtʋ lɛɛtʋ. Mbʋ pahawa se pɩsɩnɩ koobiya yɔ, pɔñɔɔzɩ-pʋ nɛ pasɩɩ camɩyɛ. Koobiya pɩlaa se pamʋ mbʋ pɩwazɩɣ-wɛ yɔ. Pa-taa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pahɩzɩɣ taa leleŋ ɛzɩtɛɣlɩm pɛ-ɛzɩdaa.

Yesu kaayɔɔdaa se sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛɣ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa hɛkʋ taa yɔ, mbʋ kaɣnɩ yebu nɛ lalaa tɩlɩ-wɛ. (Yohanɛɛsɩ 13:34, 35) Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma koobiya wɩlɩɣ ɖama sɔɔlɩm alɩwaatʋ ndʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣ Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ yaa alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣnɩ mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ. Sɔɔlɩm mbʋ, pɩwɩlɩɣ kaɣlaa se Yesu Kewiyaɣ ɖiɣni ka-tʋmɩyɛ labʋ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 18

Le palɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ Kewiyaɣ tʋma?

Le palɩɣ liidiye yɔɔ? Ɛzɩma palakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ?

ÑƲƲ 19

Kuduyuŋ maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ

Ɛsɔ sɛtʋ lona ɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ. Ɛlɛ nabʋyʋ wɛ ñɩm Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ pɩkɩlɩ.

ÑƲƲ 20

Koobiya sɩnʋʋ kɛ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ

Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se koobiya sɩnʋʋ tʋmɩyɛ kɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ?