Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɩmɩyɛ yɔɔ: Ɛsɔtɔm tayɩyʋ halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɖiɣni tɔm susuu Kooree ɛjaɖɛ taa, pɩnaɣ 1931; Nɩwaŋ yɔɔ: Peɖiɣni tɔm susuu Kooree tandamaa kʋnʋŋ taa sɔnɔ

 HƆƆLƲƲ 2

Kewiyaɣ tɔm susuu​—Pɛyɛlɩɣnɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ

Kewiyaɣ tɔm susuu​—Pɛyɛlɩɣnɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ

 SƆNƆ tʋmɩyɛ fɛyɩ. Ŋkʋyɩ tanaŋ tɛɛ cu nɛ ŋñɔɔzʋʋ ña-tɩ se ŋɖɛɛ tɔm susuu. Ŋwɛɛ nɛ ŋhʋʋ ña-ñʋʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩnɩ-ŋ. Ye ŋŋpɩzaɣ se ŋhɩnɩ nɛ ŋhɛzɩ yɔ, pɩɩkɛdɩnɩ-ŋ kpem! Peeɖe ŋtɩmaa nɛ ŋɖʋ ña-taa se ŋɖɛɣ. Ŋwobi tɔm susuu lɛ, ña nɛ koobu halɩñɩnʋ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ paɖʋwa se isusi tɔm. Nɛ ŋna ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ nɛ ɛ-camɩyɛ lakasɩ lɛ, pitukuni-ŋ. Ɩwɛɛ nɛ isusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa lɛ, ŋtɔzɩ se ño-koobiya halaa nɛ abalaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, peɖiɣni susuu tɔm kʋyʋmtʋ ndʋ, palakɩnɩ tʋmɩyɛ takayɩsɩ kʋyʋmsɩ nzɩ nɛ pamʋʋ falɩsʋʋ kʋyʋmʋm mbʋ. Ŋpɩsɩ ɖɩɣa lɛ, pɩɖʋ-ŋ hʋnʋm. Ña-taa la leleŋ kpem se ŋtɩcaɣ ɖɩɣa puwiye!

Tɔm susuu tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ tʋma tɩŋa taa. Yesu yɔɔdaa se kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa lɛ, tʋmɩyɛ nɖɩ pakaɣ labʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. (Maatiyee 24:14) Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩlaba? Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ɛyaa, nʋmɔŋ nɛ wondu ndʋ tɩɩsɩnaa, nɛ tɩsɩɣnɩ sɔnɔ ɖɔɖɔ se pala tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa se patɩlɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛ pʋyʋ keekee toovenim taa yɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 6

Tɔm susuyaa​—Pahaɣ pa-tɩ faaa se posusi tɔm

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kataɣaɣ liu se ɛyaa canɖaʋ nakʋyʋ kaɣ haʋ pa-tɩ faaa nɛ posusi tɔm kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛɛ nɛ ŋsɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa?

ÑƲƲ 7

Tɔm susuu nʋmɔŋ​—Patɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ patanɩ ɛyaa Ɛsɔtɔm

Kalɩ nɛ ŋna lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ samaɣ tɩŋnaa nɛ kapɩzɩ nɛ katanɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛyaa sakɩyɛ pʋc ɔ nɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ paɣzɩ yɔ.

ÑƲƲ 8

Tɔm susuu wondu​—Palabɩ takayɩsɩ sakɩyɛ se pɩwazɩ ɛjaɖɛ kpeekpe

Ɛzɩma ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ wɩlɩɣ se Yesu sɩɣnɩ-ɖʋ? Ða-takayɩsɩ yɔɔ tɔm ndʋ wɩlɩɣ-ŋ se Kewiyaɣ kɛ pʋyʋ keekee?

ÑƲƲ 9

Pee wena tɔm susuu lʋlaa yɔ​—“Tɔɔnaɣ tɛm pɩʋ hayɩm taa”

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ pɩlɩɩnɩ fezuu taa kʋmtʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ yɔɔ. Ɛzɩma tɔm ndʋ titukuuni-ɖʋ sɔnɔ?