Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɩmɩyɛ yɔɔ: Brooklyn Betɛɛlɩ hɔʋ labɩ kɩ-kɛdɛzaɣ kisimasɩ pɩnaɣ 1926 taa; Nɩwaŋ yɔɔ: Ɛyaa sakɩyɛ ɖiɣzinaa se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛ ndɩ

 HƆƆLƲƲ 3

Kewiyaɣ paɣtʋ​—Kewiyaɣ paɣtʋ—Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ ñɩnʋʋ

Kewiyaɣ paɣtʋ​—Kewiyaɣ paɣtʋ—Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ ñɩnʋʋ

 KƖYAKƲ nakʋyʋ ŋlɩwa nɛ ŋɖɛɣ lɛ, ŋkpazɩ ñɔ-cɔlɔ tʋ nɔɔyʋ nesi nɛ ŋsɛɛ-ɩ. Pʋwayɩ lɛ, ŋna se pɩtɩkɛ kajalaɣ ɖeɖe yɔ ɛwɛʋ nɛ ɛcɔŋnɩ ña nɛ ñɔ-hɔʋ yɔ. Peeɖe ɛkpazɩ nesi ɖɔɖɔ nɛ ɛsɛ-ŋ nɛ ɛya-ŋ se ŋwolo. Ŋtalaa lɛ, ɛpɩsɩna se: “Manpɩzɩɣ nɛ mɔnpɔzɩ-ŋ tɔm natʋyʋ? Ɛbɛ sɩnɩ-mɩ nɛ ɩwɛɛ ndɩ kpem nɛ ɛyaa lalaa mbʋ?” Peeɖe ñɔpɔzɩ-ɩ se: “Suwe ŋcaɣ yɔɔdʋʋ?” Ekitina se: “Pɩcaɣ ɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa na? Ɩfɛyɩ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ. Mɩ nɛ coocinaa lalaa ɩɩkpɛndɩɣ, ɩɩtɔkɩ kazandʋ nɛ ɩɩɖʋʋ mɩ-nɔɔ politiki nɛ yoŋ taa ɖɔɖɔ. Mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛñɔʋ sɩgaa. Nɛ pɩnaɣ se mɩ-hɔʋ wɛnɩ wezuu caɣʋ kɩbaŋʋ. Ɛbɛ sɩɣnɩ-mɩ nɛ ɩwɛɣ ndɩ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa mbʋ?”

Ða-tɩŋa ɖɩnawa se tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ cosuu fɛyɩ kaɖɛ. Ndʋ yɔ: Ðiluzuu ɖa-tɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɛɛ, pʋyɔɔ ɖɩwɛ ndɩ mbʋ. Wiyaʋ Yesu wɛɛ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ tam. Ɛwɛɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma Mesiya Kewiyaɣ wɛɛ nɛ kɔñɔɔzʋʋ Ɛsɔ samaɣ fezuu taa, wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nʋmɔʋ taa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɖʋtʋ nʋmɔʋ taa nɛ pɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 10

Wiyaʋ ñɔɔzʋʋ ɛ-samaɣ fezuu taa

Nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga wɛ kaamaŋkaɣ nɛ kisimasɩ pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 11

Pɔñɔɔzɩ Krɩstʋ mba wezuu caɣʋ ɛzɩ Ɛsɔ kele kele wɛtʋ pɔzʋʋ yɔ

Ezekɩyɛɛlɩ natʋ taa feŋiyaa ɖamɩŋ nɛ nɔnɔsɩ wɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ siŋŋ Ɛsɔ samaɣ ɛzɩdaa kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914.

ÑƲƲ 12

Pɔñɔɔzɩ-wɛ se pɛsɛɛ “laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ”

Bibl tɩmaɣzɩnɩ mbʋ pisidi yem yem yɔ nɛ mbʋ pɩcɔlɩ cɔlɩɩɩ yɔ, ɛlɛ kɩmaɣzɩnɩ-pʋ laŋhɛzɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Nɛ ɛzɩma pitukuuni Krɩstʋ mba sɔnɔ?