Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Kewiyaɣ tɔm susuyu kʋsɔɔlʋ,

MAƔZƖ se ŋwɛ Aloma fenaɣ kɩyakʋ 2 ŋgʋ wiye tanaŋ tɛɛ pɩnaɣ 1914 taa Brooklyn Betɛɛlɩ hɔʋ taa. Ŋcaɣ ɖenɖe ŋtɩɩcakɩ paa tanaŋ ŋgʋ nɛ ɩlɩzɩɣ sɔntɔ yɔ. Ɩcaɣ nɛ ɩɖaŋ koobu Russell se ɛkɔɔ. Pɩkɛdaa lɛ, ɖaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ ɩwɛɛ yɔ, kɩ-nɔnɔsɩ tʋlɩ nɛ koobu Russell sʋʋ. Ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ, ɛsʋwa lɛ ɛsɩŋ pazɩ nɛ ɛsɛɛ Betɛɛlɩ hɔʋ taa mba tɩŋa se “Mɩ nɛ lɩʋ.” Pʋwayɩ lɛ, ɛzɩ eewoba nɛ ɛcaɣ e-lone taa taabɩlɩ kiɖe tɛɛ lɛ, ɛma e-nesi taa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Sɩɩnaa layaa alɩwaatʋ sɩ tɩnaɣ; pa-awiya avema tɛma!” Ña-taa leleŋ nɛ ŋŋnaɣ se ŋla ɛzɩma mbʋ yɔ ŋɖaŋʋʋ alɩwaatʋ ndʋ yɔ, pileɖaa pɩdɩɩfɛyɩ! Peeɖe ña nɛ Betɛɛlɩ hɔʋ taa mba lalaa ɩpaɣzɩ kpalʋʋ nɛ taa leleŋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

Ðooo Koobu Russell yɔɔdʋʋ tɔm tʋnɛ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ labɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Mbʋ kalaba yɔ, pɩfɛyɩ  kalʋʋ! Yehowa tɩŋnɩ Kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ nɛ ɛfalɩsɩ ɛ-samaɣ. Pɩnaɣ 1914 taa paakpɛndɩ kudokiŋ cabɩ yem na, ɛlɛ pɔñɔtɩnɩ miiliyɔɔwaa lutozo sɔnɔ. Falɩsʋʋ mbʋ, hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩwazɩ ña-maɣmaɣ?

Sɔnɔ ɖo-koobiya sakɩyɛ yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ se “Yehowa tɛ ɛsɔdaa kɛɛkɛɛ wɛɛ nɛ kɩɖɔŋ!” Nɛ pɩkɛ toovenim. Ɛlɛ toovenim ɖɔɖɔ lɛ se kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914 lɛ, kɩwɛɛ nɛ kɩɖɔŋ lɛɛ lɛɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Kɛɛkɛɛ ŋgʋ kɩsɩŋnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛsɔdaa yɔ. Ye ɖɩkalɩ takayaɣ kanɛ camɩyɛ yɔ, ɖɩkaɣ tɔm ndʋ naʋ. Pɩsa nɛ Kewiyaɣ tɔm susuyaa susi Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ lɛ, patɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ ɛzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm susuu takayɩsɩ, tɔm susuyaa ɖɔnɛ, kɩlɛmɩŋ wɩlʋʋ, aseɣɖe lɩzʋʋ takayɩsɩ, menziiniwaa mba pamakɩnɩ tatasɩ yɔ, raadiyoo nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ intɛrnɛɛtɩ.

Yehowa wɛɛ nɛ ɛwazɩɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlɩzɩɣ takayɩsɩ kɩbanzɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 670; nɛ ɖɩhaɣ-sɩ lɛ, sɔɔlɩm haɖɛ faaa ɛyaa lakɩ. Koobiya sakɩyɛ ha pa-tɩ nɛ pamaɣ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ, Kigbeɣluu Kpaamɩŋ nɛ ɛgbɛyɛ pilinzi ɖamɩŋ ñɩm ajɛɛ nɛ tanɩm ajɛɛ taa. Asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ lɛ, koobiya halaa nɛ abalaa woki asɛyʋʋ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɛ pasɩɣnɩ lalaa nɛ sɔɔlɩm; nɛ pa-taa paa weyi lɛ ɛwɩlɩɣ se “kʋñɔŋ taa lɛ, ɛpɩsɩɣ koobu.”—Ad. 17:17.

Ɛlɛ nabʋyʋ taa cooci ñʋndɩnaa nɛ koyindinaa lalaa tɩŋɩɣnɩ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ pacaɣ se palabɩ kɩdɛkɛdɩm. Ɛlɛ ɖɩnaɣ se pa-lakasɩ nzɩ sɩpɩsaa nɛ ‘sɩwazɩɣ Evaŋgilim” lɛ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ.—Keɣa 93:20; Filiipu 1:12.

Pɩkɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ se ɖa nɛ mɩ ɖɩkpɛndaa nɛ ɖɩkɛ “tʋmlaɖaa.” Ðitendi-mɩ, ɩtaasɔɔ kaaʋ se ɖɩsɔɔlɩ mɩ-taa paa anɩ. Ðɩtaɣ liu se takayaɣ kanɛ ka-taa tɔm kaɣ-mɩ sɩnʋʋ nɛ ɩsɔɔlɩ fezuu taa ñɩm mbʋ pahaɣ-mɩ yɔ nɛ pɩkɩlɩ.—Maatiyee 24:45, nwt.

Ɩmʋ ɖo-koobiye sɔɔlɩm sɛtʋ,

Mi-koobiya,

Yehowa Aseɣɖe tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ