Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Piselitiɣ-ŋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ tamaɣ ɛla lɛɛ lɛɛ?

 HƆƆLƲƲ 7

Kewiyaɣ Lidaʋ tɔm—Kapɩsɩɣ pɩtɩŋa kɩfam

Kewiyaɣ Lidaʋ tɔm—Kapɩsɩɣ pɩtɩŋa kɩfam

 ŊKOYI adɔtɔ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Ŋnɩɣ kɩ-sɔzɩŋ lɛ, pɩñɛyɩ yem kpɛmm. Ŋpɩsɩnɩ-kʋ nɛ ŋpɛɖɩ adɔtɔnaa lalaa yɔɔ ɖɔkʋ taa. Ŋpaɣzʋʋ tʋmɩyɛ labʋ yɔ pileɖaa, ɛlɛ pɩfɛyɩ se ŋyele; ña nɛ ño-ɖoŋ, pɩtɩnɩ-ŋ. Pɩ-cɔlɔ peeɖe lɛ, ño-ɖoo ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ, ɛ nɛ mɩ-hɔʋ taa mba nɛ taabalaa lalaa mba pɔkɔm se pasɩɣnɩ-mɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔ, pɛwɛɛ nɛ palakɩ faawɩyɛ nɛ taa leleŋ. Ño-ɖoo pɩsɩ pɛlɛ kɩbanʋ saɖaɖa! Ɛpɩsɩ ɛzɩ ɖooo ŋŋkɛʋ pɩɣa ññɩɩ nɛ ŋna-ɩ yɔ. Ŋŋtasɩɣ ɖiɣzinuu ɖeyi ɖeyi ɛzɩma ɛɛkpadɩyɩ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ taa nɛ ɛwɛɛ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩɖɛwa pileɖaa. Ŋtɔzʋʋ se kʋdɔŋ nakʋyʋ kaapʋʋzɩ-ɩ; nɛ kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, ñe-nesi tɛɛ ɛhɛwa. Puwiye ŋwilaa kamaɣ fɛyɩ. E-ɖibinɖe wiye ɖɔɖɔ ŋwi sakɩyɛ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛnʋ lɛ ñɔ-cɔlɔ, ɛwɛ wezuu. Ɛ nɛ ɛ-alaafɩya ɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ lalaa yɔ!

Ðɩnawa se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ tɩ-tɔm ɛzʋnɔ yɔ, tɩkaɣ kɔm. Tɩkaɣ kɔm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tamaɣ ŋga payɩ Ɛsɔ laba yɔ, kaakaɣ lɛzʋʋ yem. Pɩkazɩ pazɩ, Ɛsɔ Kewiyaɣ tamaɣ kaɣ labʋ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma kɔ-hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ kaɣ labʋ nɛ piwoni-ɖʋ Armaagedɔɔ you taa yɔ. Ðɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ tamaɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩkaɣ labʋ pʋwayɩ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ cɔnʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ kala nɛ pɩtɩŋa pɩpɩsɩ kɩfam yɔ, ɖa-taa kaɣ hʋlʋmʋʋ pɩdɩɩfɛyɩ!

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 21

Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖeziɣ ko-koyindinaa

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ Armaagedɔɔ you

ÑƲƲ 22

Ɛsɔ Kewiyaɣ yeki se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛla tɛtʋ yɔɔ

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋtɩlɩ se Yehowa tamasɩ kaɣ labʋ toovenim?