Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiɣni ka-tʋmɩyɛ labʋ!

Ɛsɔ Kewiyaɣ cɔnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔɔ nɛ pehiɣ koobayaɣ nɛ pɛɛyɛ. Ŋsɔɔlaa se keɖiyi-ŋ?

Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Ɛbɛ wɩlɩɣ se tɔm ndʋ Charles Russell kaasusi 2 octobre 1914 wiye yɔ tɩkɛ toovenim?

ÑƲƲ 1

“Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”

Ɛsɔ kewiyaɣ tɔm Yesu kɩlɩ wɩlʋʋ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa payɩ. Ɛzɩma nɛ ɛzɩmtaa kakaɣ kɔm?

ÑƲƲ 2

Pasɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Ɛsɔdaa

Asɩnaa nɛ pɔñɔɔzɩ Krɩstʋ ɛyaa nɛ paɖaŋ Kewiyaɣ? Ɛbɛ nɛ ɛbɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛ komina keekee?

ÑƲƲ 3

Yehowa kuluu ɛ-tamaɣ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ

Ɛsɔ kaalabɩ tamaɣ kiɖe se ɛsɩɩ Kewiyaɣ na? Ɛzɩma Yesu kuli Kewiyaɣ tɔm yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ?

ÑƲƲ 4

Yehowa kpazɩ ɛ-hɩɖɛ ɛsɔdaa

Ɛbɛ Kewiyaɣ labɩ Ɛsɔ hɩɖɛ hɔɔlʋʋ taa? Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ pɩsɩna nɛ pakpazɩ Yehowa hɩɖɛ ɛsɔdaa?

ÑƲƲ 5

Wiyaʋ lɩzɩɣ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm taa

Kalɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ, ka-awiya nɛ mba pɔ-yɔɔ kakaɣ c ɔnʋʋ yɔ nɛ mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ.

ÑƲƲ 6

Tɔm susuyaa​—Pahaɣ pa-tɩ faaa se posusi tɔm

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kataɣaɣ liu se ɛyaa canɖaʋ nakʋyʋ kaɣ haʋ pa-tɩ faaa nɛ posusi tɔm kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛɛ nɛ ŋsɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa?

ÑƲƲ 7

Tɔm susuu nʋmɔŋ​—Patɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ patanɩ ɛyaa Ɛsɔtɔm

Kalɩ nɛ ŋna lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ samaɣ tɩŋnaa nɛ kapɩzɩ nɛ katanɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛyaa sakɩyɛ pʋc ɔ nɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ paɣzɩ yɔ.

ÑƲƲ 8

Tɔm susuu wondu​—Palabɩ takayɩsɩ sakɩyɛ se pɩwazɩ ɛjaɖɛ kpeekpe

Ɛzɩma ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ wɩlɩɣ se Yesu sɩɣnɩ-ɖʋ? Ða-takayɩsɩ yɔɔ tɔm ndʋ wɩlɩɣ-ŋ se Kewiyaɣ kɛ pʋyʋ keekee?

ÑƲƲ 9

Pee wena tɔm susuu lʋlaa yɔ​—“Tɔɔnaɣ tɛm pɩʋ hayɩm taa”

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ pɩlɩɩnɩ fezuu taa kʋmtʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ yɔɔ. Ɛzɩma tɔm ndʋ titukuuni-ɖʋ sɔnɔ?

ÑƲƲ 10

Wiyaʋ ñɔɔzʋʋ ɛ-samaɣ fezuu taa

Nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga wɛ kaamaŋkaɣ nɛ kisimasɩ pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 11

Pɔñɔɔzɩ Krɩstʋ mba wezuu caɣʋ ɛzɩ Ɛsɔ kele kele wɛtʋ pɔzʋʋ yɔ

Ezekɩyɛɛlɩ natʋ taa feŋiyaa ɖamɩŋ nɛ nɔnɔsɩ wɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ siŋŋ Ɛsɔ samaɣ ɛzɩdaa kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914.

ÑƲƲ 12

Pɔñɔɔzɩ-wɛ se pɛsɛɛ “laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ”

Bibl tɩmaɣzɩnɩ mbʋ pisidi yem yem yɔ nɛ mbʋ pɩcɔlɩ cɔlɩɩɩ yɔ, ɛlɛ kɩmaɣzɩnɩ-pʋ laŋhɛzɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Nɛ ɛzɩma pitukuuni Krɩstʋ mba sɔnɔ?

ÑƲƲ 13

Kewiyaɣ tɔm susuyaa wobi tɔm ɖɩhʋyɛ se palʋ pa-waɖɛ yɔɔ

Sɔnɔ tɔm hʋyaa nabɛyɛ kpakɩɣ lɩmaɣza wena yɔ, anɩɣzɩnɩ wena Paɣtʋ wɩlɩyʋ Gamaalɩyɛɛlɩ kaakpaɣ caanaʋ taa yɔ.

ÑƲƲ 14

Paatɩnɩɣ komina nakʋyʋ yɔɔ nɛ pɩtasɩnɩ Ɛsɔ komina

Nazɩm “pɔɔ” ŋga pɔkɔnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paatɩnɩɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɩtaamaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ yɔ mbʋ libini-pʋ.

ÑƲƲ 15

Ðɩlʋba se pɩha-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ

Ɛsɔ samaɣ lʋba se pɩsɩnɩ-kɛ nɛ kaña paɣtʋ: Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣtʋ.

ÑƲƲ 16

Ðikpeɣliɣ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ

Ðikpeɣliɣ se ɖɩsɛɛ Yehowa lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ kediɣzisi nzɩ, sɩwazɩ-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ?

ÑƲƲ 17

Pafalɩsɩɣ Kewiyaɣ tɔm susuyaa

Ɛzɩma teokrasɩ sukulinaa ñɔɔzɩ Kewiyaɣ tɔm susuyaa se papɩzɩ nɛ pala pa-tʋma camɩyɛ?

ÑƲƲ 18

Le palɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ Kewiyaɣ tʋma?

Le palɩɣ liidiye yɔɔ? Ɛzɩma palakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ?

ÑƲƲ 19

Kuduyuŋ maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ

Ɛsɔ sɛtʋ lona ɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ. Ɛlɛ nabʋyʋ wɛ ñɩm Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ pɩkɩlɩ.

ÑƲƲ 20

Koobiya sɩnʋʋ kɛ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ

Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se koobiya sɩnʋʋ tʋmɩyɛ kɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ?

ÑƲƲ 21

Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖeziɣ ko-koyindinaa

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ Armaagedɔɔ you

ÑƲƲ 22

Ɛsɔ Kewiyaɣ yeki se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛla tɛtʋ yɔɔ

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋtɩlɩ se Yehowa tamasɩ kaɣ labʋ toovenim?