Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ yɔ, tɩ-taa?

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ yɔ, tɩ-taa?

Ŋmaɣzɩɣ se . . .

  • lɛɣtʋ ñɩnʋʋ na?

  • ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ na?

  • yaa Bibl?

 BIBL MAYƲ NƆƆYƲ TƖMNƖ ƐSƆ SE:

“Ña-paɣtʋ kɛ [toovenim] tam, yele nɛ manɩɩ camɩyɛ . . .”​—Keɣa 118:144, 160, Takayaɣ Kiɖeɖea Verbum Bible.

Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ nɛ panɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ yɔ, tɩ-taa.

Ŋsɔɔlaa se ŋkɛ ɛyaa mba pa-taa nɔɔyʋ?

Intɛrnɛɛtɩ lone jw.org pɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ŋ.

KALƖ Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ

CƆNƖ videowaa panɛ, pɔyɔɔdʋʋ Bibl tɔm

 TƆM KƖCƐYƖTƲ TƲNƐ TƖ-TAA LƐ, NDƲ KƖLƖ-Ŋ TUKUNUU?

  • Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ koŋ ɖɩwɛ wezuu?

  • Ɛzɩ Ɛsɔ cɔlɔ ɖa-kʋñɔmɩŋ lɩɣna?

  • Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Wolo jw.org yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma pocosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ.

(Wolo LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES)