Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ koboyaɣ hɔʋ taa?

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ koboyaɣ hɔʋ taa?

Ŋmaɣzɩɣ se . . .

  • sɔɔlɩm na?

  • liidiye na?

  • yaa nabʋyʋ yem?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Mba panɩɣ Ɛsɔ tɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, mba pɛkɛnɩ koboyaɣ tɩnaa siŋŋ.”​—Luka 11:28, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ TƖWAZƖ-Ŋ?

Ŋhikiɣ sɔɔlɩm siŋŋ ñɔ-hɔʋ taa.​—Efɛɛzɩ 5:28, 29.

Ñamtʋ siŋŋ wɛɣ ñɔ-hɔʋ taa.​—Efɛɛzɩ 5:33.

Ŋhikiɣ pɛɛyɛ siŋŋ ñɔ-hɔʋ taa.​—Maarkɩ 10:6-9.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ; ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naalɛ ɖeke tɔm:

  • Ɛsɔ cɔlɔ hɔʋ lɩnaa. Bibl tɔm se Ɛsɔ Yehowa cɔlɔ “paa cajayɛ nɖɩ” yaa paa hɔʋ ŋgʋ lɛ kɩlɩnaa. (Efɛɛzɩ 3:14, 15) Ye mbʋ, hɔʋ kɛnɩ Yehowa ɖʋtʋ na, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ lɩzɩnɩ-kʋ. Ɛbɛ yɔɔ tɔm tʋnɛ tɩcɛyaa?

    Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ye ŋtɔɔ tɔɔnaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ nɛ kɛkɛdɩnɩ-ŋ nɛ ŋcaɣ se ŋtɩlɩ mbʋ palabɩnɩ-kɛ yɔ, anɩ pɩwɛɛ se ŋpɔzɩ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se weyi ɛlabɩ-kɛ yɔ, yaa we?

    Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩhaɣ koboyaɣ hɔʋ taa yɔ, Yehowa weyi ɛ-cɔlɔ hɔʋ lɩnaa yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:18-24.

  • Ɛsɔ maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ siŋŋ. Pɩwɛɣ ɖeu se hɔŋ ɛtɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɩñɩnɩ Yehowa cɔlɔ lɔŋ tasʋʋ. Ɛbɛ yɔɔ? “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 5:6, 7) Yehowa ñɩnɩɣ se piɖeni-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa,​—pʋyɔɔ ɛtasɩɣ-ŋ lɔŋ kɩbaŋ paa ɖooye!​—Aduwa 3:5, 6; Izaayii 48:17, 18.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋkɛnɩ walʋ, halʋ, caja yaa ɖoyo kɩbanʋ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ EFƐƐZƖ 5:1, 2KOLOOSI 3:18-21 taa.