Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Suwe ŋmaɣzɩɣ cee wayɩ yɔɔ?

Suwe ŋmaɣzɩɣ cee wayɩ yɔɔ?

Ðɛ-ɛjaɖɛ ɖɩnɛ . . .

  • ɖɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ ɖɩɩwɛʋ yɔ?

  • ɖɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ na?

  • ɖɩkaɣ ñɔɔzʋʋ na?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛsɔ . . . kaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛzɩdaa ɛzɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ, mbʋ yɔ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ɖɛwa.”—Natʋ 21:3, 4, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ TƖWAZƖ-Ŋ?

• Ŋwɛɣnɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɖɩhaɣ-ŋ taa leleŋ.—Izaayii 65:21-23.

• Kʋdɔŋ yaa kʋñɔŋ nakʋyʋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.—Izaayii 25:8; 33:24.

Ŋkaɣ caɣʋ wezuu tam tam nɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ nɛ ño-koobiya kʋsɔɔlaa ɩwɛɛ pɛɛyɛ taa.—Keɣa 36:11, 29.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ; ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naalɛ ɖeke tɔm:

  • Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ se tɔm ndʋ payɩ ɛyɔɔdaa yɔ, ɛla nɛ tɩkɔɔ pɩ-taa. Bibl taa lɛ, Ɛsɔ Yehowa ɖeke payawa se “ɖoŋ tɩŋa tʋ” mbʋ pʋyɔɔ yɔ e-ɖoŋ fɛyɩ tɩnaɣ. (2 Kɔrɛntɩ 6: 18 ) Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɖɛ-ɛjaɖɛ pɩsɩ kɩfaɖɛ. Bibl tɔm se ‘nabʋyʋ fɛyɩ Ɛsɔ kaɖɛ.’—Maatiyee 19:26.

  • Ɛsɔ sɔɔlaa siŋŋ se eyele nɛ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa. Halɩ Bibl heyiɣ-ɖʋ se Yehowa “ñɩnɩɣ” yaa ɛsɔɔlaa siŋŋ se efezi sɩɖaa.—Yɔb 14:14, 15.

Bibl heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu kaalaba nɛ kʋdɔndɩnaa yɔɔ cɛ. Ɛbɛ yɔɔ ɛɛlabɩ mbʋ le? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-wɛ. (Maarkɩ 1:40, 41) Ɛlabɩ mbʋ ɖɔɖɔ se ɛnɩɣzɩnɩ ɛ-caa Yehowa weyi ɛsɔɔlaa siŋŋ se ɛsɩnɩ ajamaa yɔ.—Yohanɛɛsɩ 14:9.

Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛtɛ se Yehowa nɛ Yesu pɔsɔɔlaa siŋŋ se pasɩnɩ-ɖʋ nɛ piiɖeni-ɖʋ cee wayɩ!—Keɣa 71:12-14; 144:16; 2 Pɩyɛɛrɩ 3:9.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ ɖɛ-ɛjaɖɛ ñɔɔzʋʋ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ MAATIYEE 6:9, 10 nɛ DANƖYƐƐLƖ 2:44 taa.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Kaɖʋwa ŋga yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Bibl wɩlɩɣ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ yɔ, ɛzɩmtaa kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ nɛ ɛbɛ kaɣ talʋʋ tɛtʋ nɛ mba pɛ-wɛ tɩ-yɔɔ yɔ cee wayɩ.

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Akɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ wiyaʋ, nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?