Ɛzɩma palakɩnɩ ña-haɖɛ tʋmɩyɛ yɔ

Sɔɔlɩm haɖɛ sɩɣnɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ palakɩ pa-tʋma. Na ɛzɩma palakɩnɩ sɔɔlɩm haɖɛ tʋmɩyɛ nɛ pasɩɣnɩ ɛyaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ.

TAKAYƖSƖ LABƲ

Ɛzɩma palɩzɩɣ takayaɣ ŋga kakpaɖɩ takayɩsɩ tɩŋa yɔ

Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ Bibl ɖɛzʋʋ, kɩ-lɩzʋʋ nɛ kɩ-takayɩhatʋ kpɛndʋʋ pɔzʋʋ tʋma sakɩyɛ.

Tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ ɖoŋ nɛ papɩzɩɣ nɛ pataa-tʋ liu yɔ

Pɩtɩŋnɩ jw.org hɔɔlʋʋ Tɔm kɩfatʋ yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩɣ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖo-koobiya wɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Ɛzɩma pɔñɔɔzʋʋ tɔm ndʋ paɖʋʋ JW yɔɔ tɔm kɩfatʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ?

Masɩ cikpesi nzɩ sɩlɛɣzɩ ɛyaa wezuu caɣʋ yɔ

Pɩtasɩna se ɖɩlɩzɩɣ takayɩsɩ yʋlʋmaa kʋnʋŋ taa lɛ, ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa ɖɔɖɔ yʋlʋmaa kʋnʋŋ kalʋʋ.

Aɖakaɣ cikpelaɣ ŋga kasɩɣnɩ ɛyaa se pehiɣ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pakpaɣ takayɩsɩ pɔrtaabɩlɩwaa yaa taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ paa pɛfɛyɩnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔ.

KUDUYUŊ MAƲ NƐ Ɩ-YƆƆ CƆNƲƲ

Palakɩ tʋma wena awazɩɣ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔ, Tɔm ɖɛzʋʋ lona wena aposaa yɔ, a-taa

Na ɛzɩma tɔm ɖɛzʋʋ lona wena aposaa yɔ, a-maʋ yeba nɛ tɔm ɖɛzɩyaa ɖɛzɩɣ tɔm camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩɣ yɔ.

Kuduyuŋ weyi papɩzaa nɛ pama pʋcɔ nɛ kʋdɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩɣ yɔ

Ðɩlabɩ ɖʋtʋ se ɖɩmaɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ Ɛsɔ sɛtʋ lona wena acɛzɩ 2,700 yɔ, teokrasɩ pɩnaɣ 2020 taa. Ɛzɩma COVID-19 kʋdɔŋ lɛɣzɩ ɖʋtʋ ndʋ?

KEWIYITU TƆƆƲ

Mbʋ nabɛyɛ wɛna nɛ pɩɖɛlɩsɩ yɔ, pɩsɩɣna nɛ pɔcɔŋnɩ lalaa kɩcɛyɩm ɖeɖe

Ɛzɩma paɖʋʋ nesi ɖa-tʋma ajɛɛ wena a-taa ɛyaa wɛ tanɩm taa yɔ?

TƆM SUSUU NƐ TƆM WƖLƲƲ

Kigbeɣluu sɔsɔʋ ɖʋtʋ raadiyoowaa nɛ teeleewaa yɔɔ

Paɖʋ pɩnaɣ 2020 kigbeɣluu ɖʋtʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ, ɛlɛ Malaawii nɛ Moozambiiki ajɛɛ taa lɛ, koobiya fɛyɩnɩ intɛrnɛɛtɩ. Ɛzɩma palaba nɛ pala kigbeɣluu?

Galaadɩ sukuli wazɩɣ ɛyaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ

Palakɩ sukuli kɩbaŋʋ nakʋyʋ Niyuu Yɔrɩkɩ, ɛlɛ sukulibiya lɩɣnɩ kedeŋa hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Ɛzɩma sukulibiya lakɩ nɛ sɩtalɩɣ sukuli taa?

Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa”! 2020 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu ɖʋtʋ taa videowaa

Ɛbɛ nɛ ɛbɛ pɩpɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pɔñɔɔzʋʋ kigbeɣluu sɔsɔʋ videowaa yɔ?

Pɩnaɣ 2020 “Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa” kigbeɣluu tɔm yɔɔdʋʋ ɖɛzʋʋ

Ɛzɩma papɩzaa nɛ pɛɖɛzɩ tɔm yɔɔdʋʋ, dramawaa nɛ hendu nɛ pala pɩ-tɛ videowaa ɖɔɖɔ kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 500 yɔ ɩ-taa?

Ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi labʋ pɩtɩŋnɩ visioconférence yɔɔ

Ɛzɩma ɛgbɛyɛ sɩnɩ agbaa se awɛɛnɩ Zoom kɩbaŋʋ ŋgʋ pakandɩyɩ kɩ-yɔɔ camɩyɛ yɔ nɛ apɩzɩ nɛ atɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ala kediɣzisi camɩyɛ?

NESI ÐƲƲ MBA ASƐYƲƲ TALƖ-WƐ YƆ

Ɛzɩma pɛwɛɛ pasɩɣnɩ mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ

Tekorasɩ pɩnaɣ 2020 taa kʋdɔŋ sɔsɔʋ nɛ asɛyɩŋ ndɩ ndɩ tukuni ɖo-koobiya miiliyɔɔwaa sakɩyɛ. Ɛbɛ ɖɩlaba nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ?

Tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ ɖoŋ nɛ papɩzɩɣ nɛ pataa-tʋ liu yɔ

Pɩtɩŋnɩ jw.org hɔɔlʋʋ Tɔm kɩfatʋ yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩɣ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖo-koobiya wɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Ɛzɩma pɔñɔɔzʋʋ tɔm ndʋ paɖʋʋ JW yɔɔ tɔm kɩfatʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ?

Masɩ cikpesi nzɩ sɩlɛɣzɩ ɛyaa wezuu caɣʋ yɔ

Pɩtasɩna se ɖɩlɩzɩɣ takayɩsɩ yʋlʋmaa kʋnʋŋ taa lɛ, ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa ɖɔɖɔ yʋlʋmaa kʋnʋŋ kalʋʋ.

Kigbeɣluu sɔsɔʋ ɖʋtʋ raadiyoowaa nɛ teeleewaa yɔɔ

Paɖʋ pɩnaɣ 2020 kigbeɣluu ɖʋtʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ, ɛlɛ Malaawii nɛ Moozambiiki ajɛɛ taa lɛ, koobiya fɛyɩnɩ intɛrnɛɛtɩ. Ɛzɩma palaba nɛ pala kigbeɣluu?

Palakɩ tʋma wena awazɩɣ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔ, Tɔm ɖɛzʋʋ lona wena aposaa yɔ, a-taa

Na ɛzɩma tɔm ɖɛzʋʋ lona wena aposaa yɔ, a-maʋ yeba nɛ tɔm ɖɛzɩyaa ɖɛzɩɣ tɔm camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩɣ yɔ.

Ɛzɩma pɛwɛɛ pasɩɣnɩ mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ

Tekorasɩ pɩnaɣ 2020 taa kʋdɔŋ sɔsɔʋ nɛ asɛyɩŋ ndɩ ndɩ tukuni ɖo-koobiya miiliyɔɔwaa sakɩyɛ. Ɛbɛ ɖɩlaba nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ?

Ɛzɩma palɩzɩɣ takayaɣ ŋga kakpaɖɩ takayɩsɩ tɩŋa yɔ

Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ Bibl ɖɛzʋʋ, kɩ-lɩzʋʋ nɛ kɩ-takayɩhatʋ kpɛndʋʋ pɔzʋʋ tʋma sakɩyɛ.

Galaadɩ sukuli wazɩɣ ɛyaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ

Palakɩ sukuli kɩbaŋʋ nakʋyʋ Niyuu Yɔrɩkɩ, ɛlɛ sukulibiya lɩɣnɩ kedeŋa hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Ɛzɩma sukulibiya lakɩ nɛ sɩtalɩɣ sukuli taa?

Kuduyuŋ weyi papɩzaa nɛ pama pʋcɔ nɛ kʋdɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩɣ yɔ

Ðɩlabɩ ɖʋtʋ se ɖɩmaɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ Ɛsɔ sɛtʋ lona wena acɛzɩ 2,700 yɔ, teokrasɩ pɩnaɣ 2020 taa. Ɛzɩma COVID-19 kʋdɔŋ lɛɣzɩ ɖʋtʋ ndʋ?

Mbʋ nabɛyɛ wɛna nɛ pɩɖɛlɩsɩ yɔ, pɩsɩɣna nɛ pɔcɔŋnɩ lalaa kɩcɛyɩm ɖeɖe

Ɛzɩma paɖʋʋ nesi ɖa-tʋma ajɛɛ wena a-taa ɛyaa wɛ tanɩm taa yɔ?

Aɖakaɣ cikpelaɣ ŋga kasɩɣnɩ ɛyaa se pehiɣ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pakpaɣ takayɩsɩ pɔrtaabɩlɩwaa yaa taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ paa pɛfɛyɩnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔ.

Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa”! 2020 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu ɖʋtʋ taa videowaa

Ɛbɛ nɛ ɛbɛ pɩpɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pɔñɔɔzʋʋ kigbeɣluu sɔsɔʋ videowaa yɔ?

Pɩnaɣ 2020 “Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa” kigbeɣluu tɔm yɔɔdʋʋ ɖɛzʋʋ

Ɛzɩma papɩzaa nɛ pɛɖɛzɩ tɔm yɔɔdʋʋ, dramawaa nɛ hendu nɛ pala pɩ-tɛ videowaa ɖɔɖɔ kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 500 yɔ ɩ-taa?

Ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi labʋ pɩtɩŋnɩ visioconférence yɔɔ

Ɛzɩma ɛgbɛyɛ sɩnɩ agbaa se awɛɛnɩ Zoom kɩbaŋʋ ŋgʋ pakandɩyɩ kɩ-yɔɔ camɩyɛ yɔ nɛ apɩzɩ nɛ atɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ala kediɣzisi camɩyɛ?

Hayɩ, tɔm ndʋ ŋlɩzaa yɔ nɛ ndʋ ŋñɩnɩɣ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩta