Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Đitee hendu Yehowa nɛ "taa leleŋ" (takayaɣ sɔsɔɔ)

Select an Audio Recording

Hayɩ. Pɩñɩnaɤ se pɩɖaɤnɩ hiɤu tɔm ndʋ nɛ kaɖɛ naɖɩyɛ kɔɔ. Đitendi-ŋ, pʋwayɩ lɛ ŋŋtasɩ labʋ nɛ ŋna.