Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 99

Koobiya ɛgbɔŋ ɛgbɔŋ

Sélectionner un enregistrement audio
Koobiya ɛgbɔŋ ɛgbɔŋ
NAƲ

(Natʋ 7:9, 10)

 1. 1. Ðo-koobi’a Aseɣɖe Tɩnaa,

  Kpɛndɩ miiliyɔɔwaa.

  Pɛkɛnɩ siɣsiɣ tɩnaa,

  Nɛ ’sɔ ɛgbaɣdɩnaa.

  Ðɩkpɛndɩ miiliyɔɔwaa,

  Ɛsɔ samaɣ paɣlaa.

  Ðɩlɩnɩ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa,

  Ðɩsɛɣ Caa n’amɛya.

 2. 2. Ðɩkɛ ɛyaa kudokiŋ nɛ

  Ðisusuu laŋhɛzɩ’ɛ

  Tɔm kɩbandʋ ɛjaɖɛ

  Se paa we’i ’hiɣ pɛɛyɛ.

  Paa nabʋyʋ taa ɖɩ-wɛ

  Kʋñɔŋ n’ ɛzɩñɩŋɩ’ɛ

  Taa yɔ, ɖisusuu tɔm camɩyɛ.

  Caa haɣ-ɖʋ laŋhɛzɩ’ɛ.

 3. 3. Ðɩkɛ ’sɔ samaɣ tɛtʋ yɔɔ,

  Ðɩcaɣ ɖɩñɔɔnɩ ’sɔ,

  Nɛ ɖɩɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ.

  Nɛ ɖɩwɛɣ ɛ-sɛʋ yɔɔ.

  Ðɩkɛnɩ samaɣ sɔsɔɔ.

  Tɔm ’dʋ ɖisusuu yɔ,

  Paa ɖooye ɖɩnɩɣ leleŋ tɩ-yɔɔ.

  Caa wazaɣ wɛ ɖɔ-yɔɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 52:7; Maatiyee 11:29; Natʋ 7:15.)