Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 97

Ɛsɔtɔm ɖɔkʋʋ ɛyʋ wezuu

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔtɔm ɖɔkʋʋ ɛyʋ wezuu
NAƲ

(Maatiyee 4:4)

 1. 1. Yehowa Ɛsɔ tɔm ɖɔkʋʋ,

  Tɩ-kalɩyʋ wezuu.

  Taamaɣzɩɣ tɔɔnaɣ ɖeke yɔɔ,

  Ɛlɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ.

  Ðihikiɣ koboyaɣ sɔnɔ

  Nɛ cee wayɩ ɖɔɖɔ.

  (AJUUZA)

  Tɔɔnaɣ yeke ɛɛhaɣ wezuu,

  Caa tɔm haɣnɩ wezuu.

  Lɔŋ tasʋʋ kɩbaŋ wɛ tɩ-taa.

  Caa tɔm haɣnɩ wezuu.

 2. 2. Masɩ tɔm kɛ toovenim tɔm

  Tɩyɔɔdʋʋ caanaʋ tɔm,

  Ɛzɩma ɛyaa nabɛyɛ

  Ñɔnɩ Ɛsɔ camɩ’ɛ.

  Ye ɖɩkalɩɣ pɔtɔm camɩ’ɛ,

  Ðɩñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ.

  (AJUUZA)

  Tɔɔnaɣ yeke ɛɛhaɣ wezuu,

  Caa tɔm haɣnɩ wezuu.

  Lɔŋ tasʋʋ kɩbaŋ wɛ tɩ-taa.

  Caa tɔm haɣnɩ wezuu.

 3.  3. Ɛsɔ hɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ,

  Ɛhaɣ-ɖʋ lidaʋ nɛ

  Paa kaɖɛ nɖɩ taa, ɛsɩɣnɩ,

  Ɛ-sɛyʋ se ’ñɔɔnɩ’ɩ

  N’ɛpɩzɩ ɛɖɔkɩ ɛtɩ

  N’ɛla ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Tɔɔnaɣ yeke ɛɛhaɣ wezuu,

  Caa tɔm haɣnɩ wezuu.

  Lɔŋ tasʋʋ kɩbaŋ wɛ tɩ-taa.

  Caa tɔm haɣnɩ wezuu.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yozuwee 1:8; Roma 15:4.)