Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 96

Ɛsɔtɔm takayaɣ kɛnɩ-ɖʋ ñɩm pʋyʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔtɔm takayaɣ kɛnɩ-ɖʋ ñɩm pʋyʋ
NAƲ

(Aduwa 2:1)

 1. 1. Takayaɣ nakɛyɛ wɛɛ nɛ ka-taa tɔm

  Kɛnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ lidaʋ tɔm.

  Ka-taa tɔm wɛ piti siŋŋ nɛ tɩwɛɛ ɖoŋ.

  Kakuluu ’yaa ɛza se pasɩ lɔŋ.

  Masɩ kɛnɩ, ’sɔ tɔm takayaɣ ŋga.

  Fezuu kiɖeɖeu yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa

  N’ɛha lɔŋsɩnɖɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa

  Nabɛ’ɛ nɛ pama ɛ-tɔm Masɩ taa.

 2. 2. Pɔyɔɔdɩ ɛzɩma Yehowa lɩzɩ

  Kedeŋa nɛ kɔ-yɔɔ wondu payɩ,

  Ɛzɩma kɩwɛɛkɩm paɣzɩ tɛtʋ yɔɔ,

  Nɛ piyele Paradisuu le yɔ.

  Kɔyɔɔdɩ ti’iyu we’i ɛkaɖɩnɩ ’sɔ

  Tɛ kewitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔ.

  Piyeba nɛ ɛyaa sʋʋ kʋñɔmɩŋ taa.

  Piileɖiɣ lɛ, Yehowa wakɩna.

 3.  3. Ðɩwɛɛ taa leleŋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ,

  Krɩstʋ kewi’itu paɣzɩ lɛɛlɛɛyɔ.

  Pʋyɔɔ ɖiɖiɣni susuu Kewiyaɣ tɔm,

  Nɛ ɖiheyiɣ ’yaa ka-wazasɩ tɔm.

  Nɛ wazasɩ nzɩ sɩ-tɔm Masɩ yɔɔdʋʋ;

  Fezuu taa tɔɔnaɣ siŋŋ sɩkɛnɩ-ɖʋ.

  Laŋhɛzɩ’ɛ ’ɖɩ sɩhaɣ yɔ ɖɩ-wa’ɩ fɛyɩ.

  Masɩ kalʋʋ wɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ.