Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 95

Mintʋsʋʋ-wɛ-ñɩlɩsʋʋ-yɔɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Mintʋsʋʋ-wɛ-ñɩlɩsʋʋ-yɔɔ
NAƲ

(Aduwa 4:18)

 1. 1. Nayaa kaasɔɔlɩ kpem se pana Krɩstʋ

  Yesu, wondu kpeekpe ñʋʋ yaɖʋ.

  Caa fezuu kiɖeɖeu yɔɔdaa se Krɩstʋ

  Kaɣnɩ kɔm se ɛya ɛyaa ñʋʋ.

  Lɛɛlɛɛyɔ Yesu paɣzɩ kewi’itu tɔɔʋ;

  Pɩtʋʋ fɛ’ɩ sɛ ’mʋ kewi’itu.

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ siŋŋ se ɖɩ-sɩmtʋ;

  Ti’iyaa kaasɔɔlaa patɩlɩ-tʋ.

  (AJUUZA)

  Caa yeba ɖa-nʋmɔʋ wɛ tʋʋ yɔɔ

  Ɛsɔ mintʋsʋʋ taa ɖɩwɛɣ.

  Ðɩñɔɔnɩ ’dʋ Ɛsɔ wɩlɩɣ yɔ.

  Ɛwɩlɩɣ ɖa-naataŋ nʋmɔʋ.

 2. 2. Yom siɣsiɣ tʋ yɔɔ Kɩbaɣlʋ tɩŋɩɣna

  Nɛ ɛhaɣ-ɖʋ tɔɔnaɣ fezuu taa.

  Mintʋsʋʋ ɖiɣni ñɩlɩsʋʋ pa ’zɩmtaa

  Nɛ pitukuuni ɛyaa laŋa.

  Kɩwɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖɩɖɔŋ kɩ-taa,

  Nɛ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ kɩ-taa.

  Ðɩlɩzɩ ɖɛ-’sɩmɩ’ɛ nɛ ɖɩwɩlɩ Caa

  Yehowa, ɖɩɖɔ ɛ-nʋmɔʋ taa.

  (AJUUZA)

  Caa yeba ɖa-nʋmɔʋ wɛ tʋʋ yɔɔ

  Ɛsɔ mintʋsʋʋ taa ɖɩwɛɣ.

  Ðɩñɔɔnɩ ’dʋ Ɛsɔ wɩlɩɣ yɔ.

  Ɛwɩlɩɣ ɖa-naataŋ nʋmɔʋ.