Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 89

Welisi, ña nɛ pɩwazɩ-ŋ

Sélectionner un enregistrement audio
Welisi, ña nɛ pɩwazɩ-ŋ
NAƲ

(Luka 11:28)

 1. 1. Pɩwɛ ɖeu se ɖiwelisiɣni Krɩstʋ

  Ɛ-tɔm wɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ

  Ɛlɛ paa welisuu ɛwɛ ɖeu kɔyɔ,

  Ñamtʋ yeki ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ ’sɔ

  (AJUUZA)

  Welisini ’sɔ pɩ’alʋ,

  Ðɩña nɛ ’sɔ wazɩ-ɖʋ.

  Koboyaɣ ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm haɣ-ɖʋ,

  Welisini ’sɔ pɩ’alʋ.

 2. 2. Ðe-wezuu caɣʋ wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɖɩɣa maʋ;

  Pɛɛ ɖɩɣa wɛ ɖoŋ nɛ kaayɔkʋʋ lɔŋ kaaʋ.

  Ye ɖɩɖɔŋ krɩstʋ Yesu paɣtʋ yɔɔ yɔ,

  Ðɩwɛɣ paa ɖooye ɛzɩ pɛɛ ɖɩɣa yɔ.

  (AJUUZA)

  Welisini ’sɔ pɩ’alʋ,

  Ðɩña nɛ ’sɔ wazɩ-ɖʋ.

  Koboyaɣ ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm haɣ-ɖʋ,

  Welisini ’sɔ pɩ’alʋ.

 3. 3. Ðɩkaɣ wɛʋ tam tam ye ɖɩñaŋ Ɛsɔ yɔ,

  Nɛ ɖɩnɛɣdɩɣ ɛzɩ pɔɔ nɔɔ tɩŋ yɔ.

  Ye ɖɩnɩɣzɩnɩ Yesu kɩɖaʋ kɔyɔ,

  Ðihikiɣ wazasɩ ɛsɔ cɔlɔ.

  (AJUUZA)

  Welisini ’sɔ pɩ’alʋ,

  Ðɩña nɛ ’sɔ wazɩ-ɖʋ.

  Koboyaɣ ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm haɣ-ɖʋ,

  Welisini ’sɔ pɩ’alʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 28:2; Keɣa 1:3; Aduwa 10:22; Maatiyee 7:24-27; Luka 6:47-49.)