Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 81

Nʋmɔʋ lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ

Sélectionner un enregistrement audio
Nʋmɔʋ lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ
NAƲ

(Eklesɩyastɩ 11:6)

 1. 1. Tɛʋ feŋ nɛ wɩsɩ tɩlɩtɩ camɩ’ɛ lɛ,

  Ðɩpaɣzɩ nʋmɔʋ ɖɔm

  Ðɩtɩmɩɣ paa ɖɛ-’zɩdaa nɛ ɖom.

  Ðɩtalɩɣ, ɖɩmʋyʋʋ nɛ ’yaa mba ɖɩnaɣ yɔ

  Nabɛyɛ ɖɛɣ ɖɔ-yɔɔ,

  Ɛlɛ lalaa welisiɣ ɖɔ-tɔm.

  (AJUUZA)

  Ða-tʋmɩyɛ kɛlɛ;

  Yehowa sɔɔlɩm lɛ.

  Paa ɛbɛ ɛpɔzaa ɖɩlakɩ.

  Ðɩwɛɣ abalɩtʋ,

  Paa wɩsɩ yaa tɛʋ taa.

  Ðɩlakɩ ’bʋ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ’ɩ.

 2. 2. Wɩsɩ ɖʋʋ ɖanaɣ lɛ, paa pɩnɩ-ɖʋ kɔyɔ,

  Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ,

  Ða-laŋɩyɛ taa hʋlʋmʋʋ tam.

  Ðɩkpakɩɣ ɖo-ɖoŋ pa’ɩ nɛ ɖɩla ña-tʋmɩ’ɛ.

  Ɛsɔ ŋlabaɣ lɛ,

  Paa ɖooye ŋwɛ ɖɔ-cɔlɔ kpam.

  (AJUUZA)

  Ða-tʋmɩyɛ kɛlɛ;

  Yehowa sɔɔlɩm lɛ.

  Paa ɛbɛ ɛpɔzaa ɖɩlakɩ.

  Ðɩwɛɣ abalɩtʋ,

  Paa wɩsɩ yaa tɛʋ taa.

  Ðɩlakɩ ’bʋ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ’ɩ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yozuwee 24:15; Keɣa 91:3; Roma14:8.)