Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 8

Yehowa kɛnɩ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ

Sélectionner un enregistrement audio
Yehowa kɛnɩ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ
NAƲ

(Keɣa 90)

 1. 1. Yehowa kɛ ɖɩjɔzɩ’ɛ,

  Ɛnʋ ɖɩtaɣ liu tam.

  Ɛkɛ-ɖʋ ɖɩmɛlɩyɛ,

  Ɛ-tɛɛ ɖɩcɔzʋʋ tam.

  Ɛnʋ ɛyakɩnɩ ɖa-ñʋʋ,

  Paa ɖooye ɛnʋ ɖɩtaɣ liu.

  Yehowa kɛnɩ ɖo-ɖoŋ,

  Ɛyakɩ siɣsiɣ tɩnaa ñʋʋ.

 2. 2. Ɛyaa sakɩ’ɛ kaɣ tɔlʋʋ,

  Nɛ ñɔ-cɔlɔ yɔɔ kiŋ.

  Ɛlɛ ñɛ ’yʋ siɣsiɣ tʋ,

  Nabʋyʋ ɛɛlakɩ’ŋ.

  Taaseli kaaʋ nabʋyʋ yɔɔ,

  Paa asɛyʋʋ ɛkɔŋ kɔyɔ.

  Mɛlɩ Yehowa keŋ tɛɛ

  Nɛ Caa Ɛsɔ huuzi ñɔ-yɔɔ.

 3. 3. Ɛsɔ kaɣ ɖɔ-yɔɔ huuzuu,

  Ɛlɛɣ-ɖʋ kala taa.

  Wiɖii pɩɩkaɣ-ɖʋ tuuluu,

  Ɛlɛɣ-ɖʋ paa ’zɩmtaa.

  Ða-paa fɛ’ɩnɩ tɔɔyʋʋ maɣmaɣ,

  Halɩ ɖɩkaɣ fɛyʋʋ ɖʋm yɔɔ.

  Yehowa kɛ ɖɩjɔzɩ’ɛ,

  Ɛkandɩyɩɣ ɖa-nʋmɔŋ yɔɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 96:10; 120:3, 5; Izaayii 52:12.)