Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 78

Ɛsɔ tɔm wɩlʋʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ tɔm wɩlʋʋ
NAƲ

(Tʋma Labʋ 18:11)

 1. 1. Tɔm susuu haɣ taa leleŋ siŋŋ,

  Pɩkɛnɩ waɖɛ siŋŋ.

  Kʋjɔŋ weyi ɖihikiɣ yɔ,

  Ɩlɩɣnɩ Caa cɔlɔ.

  Ðɩmaɣzɩɣnɩ Yesu Krɩstʋ

  Sɔɔlɩm nɛ wɩlɩtʋ.

  Ðɩsɩɣnɩ ɛyaa pɔñɔtɩnɩ

  Yehowa nɛ pɛsɛɛ’ɩ.

 2. 2. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩha kɩɖaʋ

  Nɛ ɖɩla kɩbandʋ.

  Panaɣ Ɛsɔ ñalɩmɩyɛ

  Ye ɖɩsɛ’ɩ camɩyɛ.

  Masɩ taa ɖɩnaɣ lidaʋ tɔm,

  Nɛ ɖisusuu tʋ tam.

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩsɔɔlɩ fezuu taa

  Ñɩm haʋ ɛyaa lalaa.

 3. 3. Caa haɣ-ɖʋ tɔm susuu wondu

  Se ɖisusini-tʋ.

  Ðɩpɔzɩ’ɩ se ɛsɩnɩ-ɖʋ.

  Ewelisiɣni-ɖʋ.

  Ðɩsɔɔlaa ɖɩñɔɔnɩ ɛ-tɔm,

  Tɩkɛ toovenim tɔm.

  Ðɩsɩnɩ mba ɖisusuu yɔ,

  Nɛ pɛwɛɛ ’zɩ ɖa yɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 118:97; 2 Timootee 4:2; Tiiti 2:7; 1 Yohanɛɛsɩ 5:14.)