Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 76

Ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?
NAƲ

(Ebree 13:15)

 1. 1. Ɛzɩma pɩlakɩ’ŋ,

  Ŋlakɩ tʋmɩyɛ siŋŋ

  Ŋwɩlɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ

  Ŋsɩɣnɩ ɛyaa lɛ?

  Ɛsɔ kaɣ wazʋʋ ye

  Ŋlabɩ ño-ɖoŋ ɖeɖe.

  Ɛsɩm ɛyʋ kɩbanʋ,

  Ɛnʋ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ.

  (AJUUZA)

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ,

  Se ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ ɖɩcɛlɩ’ŋ

  Ðɩsaŋ Ɛsɔ nɛ ɖɩɖɛyɩɣ’ɩ

  Paa evemiye nɖɩ.

 2. 2. Ɛzɩma pɩlakɩ’ŋ,

  Ye ɛyaa welisiɣni’ŋ

  Nɛ pamʋ’ŋ tɔm susuu taa

  Nɛ pɛwɛɛ leleŋ taa?

  Nabɛ’ɛ kiziɣ ɖɔ-tɔm

  Nɛ lalaa nɩɣ cɛtɩm tɔm.

  Lɛ ɖɩwɩlɩɣ toovenim

  Nɛ ɖa-laŋɩ’ɛ pilim.

  (AJUUZA)

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ,

  Se ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ ɖɩcɛlɩ’ŋ

  Ðɩsaŋ Ɛsɔ nɛ ɖɩɖɛyɩɣ’ɩ

  Paa evemiye nɖɩ.

 3.  3. Ɛzɩma pɩlakɩ’ŋ,

  Ŋnaɣ se Ɛsɔ lɩzɩ’ŋ

  Nɛ e-fezuu wɛɛ ñɔ-yɔɔ

  Se ŋla tʋmɩ’ɛ yɔ?

  Ðisusuu n’amɛya

  Nɛ ɖɔ-tɔm pee kɩbana,

  Nɛ ɛyaa sɛɛ Yehowa.

  Tʋmɩyɛ tɛm ñɔtaa.

  (AJUUZA)

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ,

  Se ɖɩ-kpaɣ ɖa-tɩ ɖɩcɛlɩ’ŋ

  Ðɩsaŋ Ɛsɔ nɛ ɖɩ-ɖɛyɩɣ’ɩ

  Paa evemiye nɖɩ.