Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 73

Ha-ɖʋ abalɩtʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ha-ɖʋ abalɩtʋ
NAƲ

(Tʋma Labʋ 4:29)

 1. 1. Ðiiheyiɣ Kewiyaɣ tɔm lɛ,

  Ðiisusuu ña-hɩɖɛ lɛ,

  Sakɩyɛ kaɖɩɣnɩ-ɖʋ nɛ,

  Pacaɣ se paɖʋ-ɖʋ fɛ’ɛ.

  Ɛlɛ ɖa-paa fɛ’ɩnɩ-wɛ.

  Ñe-ɖeke pɩpɔzaa ɖɩsɛɛ.

  Caa ’sɔ ha-ɖʋ fezuu kiɖeɖeu;

  O Yehowa nɩɩ ɖ’adɩma.

  (AJUUZA)

  Ða-Caa ha-ɖʋ abalɩtʋ

  Nɛ ɖisusini ñɔ-tɔm.

  Ha-ɖʋ kpekpeka nɛ tisuu,

  Nɛ kedeŋa nɩɩ ñɔ-tɔm

  Armaagedɔɔ you ñɔtɩ kpam.

  Ɛlɛ pʋcɔ kɩtalɩ lɛ,

  Ða-Caa ha-ɖʋ abalɩtʋ.

  Ð’adɩma lɛ.

 2.  2. Ɛlɛ paa sɔɔndʋ ɛkpaɣ-ɖʋ,

  Taasɔɔ se ɖɩkɛ mʋʋzʋʋ.

  Ñe-lidaʋ tɔm kɛ ɖɩtaɣ liu,

  Se tam ŋkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ.

  Ñɛhɛyɩɣnɩ koyindu,

  Ða-tʋyʋ nɛ ɖa-nazɩyʋ.

  O sɩnɩ-ɖʋ ɖɩla ña-tʋma,

  Ðisusi tɔm n’abalɩtʋ.

  (AJUUZA)

  Ða-Caa ha-ɖʋ abalɩtʋ

  Nɛ ɖisusini ñɔ-tɔm.

  Ha-ɖʋ kpekpeka nɛ tisuu,

  Nɛ kedeŋa nɩɩ ñɔ-tɔm

  Armaagedɔɔ you ñɔtɩ kpam.

  Ɛlɛ pʋcɔ kɩtalɩ lɛ,

  Ða-Caa ha-ɖʋ abalɩtʋ.

  Ð’adɩma lɛ.