Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 72

Ðisusi Kewiyaɣ toovenim tɔm

Sélectionner un enregistrement audio
Ðisusi Kewiyaɣ toovenim tɔm
NAƲ

(Tʋma Labʋ 20:20, 21)

 1. 1. Ðooo lɛ, Krɩstʋ wa’ɩ tɩŋɩyaa

  Taawɛɛ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ taa.

  Ɛsɔ ñalɩmɩ’ɛ yɔɔ lɛ,

  Toovenim tɔm taa tʋ camɩ’ɛ.

  Nɔɔnɔɔ ɖɩsɩm Ɛsɔ ɖʋtʋ.

  Nɛ pɩpɔzʋʋ ɖisusi-tʋ.

  Nɛ ɖɩha ’yaa fezuu lɩm,

  Nɛ pɩtɩlɩ Caa Yehowa sɔɔlɩm.

  Ðisusuu-pʋ paa ’nɩ kpaɣ ɖɩɣa

  Ŋwolo ɖɩɣa nɛ nʋmɔŋ taa.

  Ðiyeki se patɩlɩ Caa

  Nɛ palɩɩ cɛtɩm yomi’e taa.

  Ða-pana ñaɣʋ kaɣ yebu nɛ

  Yehowa sɛtʋ wɛɛ paa le.

  Ðisusi tɔm paa ɖooye

  Pʋcɔ nɛ Ɛsɔ sɩnzɩ tʋmɩyɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yozuwee 9:9; Izaayii 24:15; Yohanɛɛsɩ 8:12, 32.)