Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 72

Ðisusi Kewiyaɣ toovenim tɔm

Sélectionner un enregistrement audio
Ðisusi Kewiyaɣ toovenim tɔm
NAƲ

(Tʋma Labʋ 20:20, 21)

 1. 1. Ðooo lɛ, Krɩstʋ wa’ɩ tɩŋɩyaa

  Taawɛɛ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ taa.

  Ɛsɔ ñalɩmɩ’ɛ yɔɔ lɛ,

  Toovenim tɔm taa tʋ camɩ’ɛ.

  Nɔɔnɔɔ ɖɩsɩm Ɛsɔ ɖʋtʋ.

  Nɛ pɩpɔzʋʋ ɖisusi-tʋ.

  Nɛ ɖɩha ’yaa fezuu lɩm,

  Nɛ pɩtɩlɩ Caa Yehowa sɔɔlɩm.

  Ðisusuu-pʋ paa ’nɩ kpaɣ ɖɩɣa

  Ŋwolo ɖɩɣa nɛ nʋmɔŋ taa.

  Ðiyeki se patɩlɩ Caa

  Nɛ palɩɩ cɛtɩm yomi’e taa.

  Ða-pana ñaɣʋ kaɣ yebu nɛ

  Yehowa sɛtʋ wɛɛ paa le.

  Ðisusi tɔm paa ɖooye

  Pʋcɔ nɛ Ɛsɔ sɩnzɩ tʋmɩyɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yozuwee 9:9; Izaayii 24:15; Yohanɛɛsɩ 8:12, 32.)