Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 68

Kewiyaɣ ɖomaɣ ɖuu

Sélectionner un enregistrement audio
Kewiyaɣ ɖomaɣ ɖuu
NAƲ

(Maatiyee 13:4-8)

 1. 1. Ɩkɔɔ ɖɩla Kɩbaɣlʋ tʋmɩ’ɛ.

  Kɔɔ nɛ ɖɩlabɩ-ɖɩ camɩ’ɛ,

  Ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ ɖɩlabɩ-ɖɩ.

  Ɛ-tɔm sɩɣna ɖɩlabɩ-ɖɩ.

  Toovenim ɖomaɣ kaɣ paɣlʋʋ laŋa

  Kɩbana tɩnaa tɩŋa taa.

  Ye mbʋ, la tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ sɔɔlɩm,

  Labɩ-ɖɩ nɛ ña-laŋɩ’ɛ pilim.

 2. 2. Ña-pana ñaɣʋ kaɣnɩ yebu nɛ

  Ña-tʋmɩ’ɛ lʋlɩ pee camɩ’ɛ.

  Sɩnɩ mba panɩɣ ñɔ-tɔm yɔ nɛ

  Patɩlɩ toovenim camɩ’ɛ,

  Pawa kala wena pakatɩɣ yɔ,

  Nɛ pɔsɔɔlɩ Masɩ ɖɔɖɔ.

  Toovenim kaapaɣlɩɣ pa-laŋa taa lɛ,

  Pɩkaɣ’ŋ kɔnʋʋ laŋhʋlʋmɩyɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Maatiyee 13:19-23; 22:37.)