Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 66

Susi tɔm kɩbandʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Susi tɔm kɩbandʋ
NAƲ

(Natʋ 14:6, 7)

 1. 1. Ðooo ɖɩtaatɩlɩ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ.

  Sɔnɔ pokuli tɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ-ɖʋ.

  Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ nɛ ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩ’ɛ,

  Ɛsɩm ɖa-kʋñɔmɩŋ kpeekpe nɛ ɖa-nɩɣzɛ.

  Ɛ-kaɖʋwa lɛ se Yesu eɖi’i tɛtʋ.

  Pɩkazɩ pazɩ lɛ,

  Yesu kaɣ tɛtʋ ñɔɔzʋʋ.

  Caa Yehowa ñɔɔzɩ Yesu asɛyɩbɩɣa.

  Ewiɖe cikpeɖe mʋ ñɩm Caa ’Sɔ cɔlɔ.

 2. 2. Ɛsɔ kuli tɔm kɩbandʋ yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ.

  Ɛsɔ sɔɔlaa se posusi-tʋ tɛtʋ yɔɔ.

  Ða nɛ Ɛsɔ ti’iyaa ɖa-taa wɛ leleŋ se

  Ðisusi tɔm nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ camɩ’ɛ.

  Hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ pɩkɛnɩ ɖa tɩŋa sɔnɔ

  Se ɖɩsa Yehowa

  Nɛ ɖɩɖɛyɩ ɖɛ-Ɛsɔ.

  Ða-taa wɛ leleŋ se payaɣ-ɖʋ n’ɛ-hɩɖɛ,

  Nɛ ɖisusuu tamtam tɔm kɩbandʋ paa le.