Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 65

Wobini ɛzɩdaa!

Sélectionner un enregistrement audio
Wobini ɛzɩdaa!
NAƲ

(Ebree 6:1)

 1. 1. Wobini ɛzɩdaa, ɖɛnɩ ’zɩdaa tam!

  Yele nɛ toovenim mintʋsʋʋ ñandɩ tamtam.

  Ñaɣ pana, wɛɛ niye ñɔ-tɔm susuu taa,

  Ɛsɔ sɩɣnɩ’ŋ paa ’zɩmtaa.

  Taasɔɔ, mbʋ ɛsɩnɩ Yesu,

  Taasɔɔndɩ, ŋpɩzɩɣ ɖɩ-labʋ.

  Ñɔɔnɩ ’sɔ, ɛsɩɣnɩ’ŋ nɛ ŋɖɔkɩ kpam.

  Ðɔkɩ siɣsiɣ nʋmɔʋ tam.

 2. 2. Wobini ɛzɩdaa, taase sɔɔndʋ kaaʋ!

  Susi tɔm kɩbandʋ paa le nɛ abalɩtʋ.

  Susi tɔm paa le nɛ taafɛɛ ɖɩɣa nakɛ’ɛ,

  Nɛ Yehowa hɩɖɛ sɛɛ.

  Sataŋ ɖʋʋ-ɖʋ sɔɔndʋ yem falaa,

  Taakisini ña-wa’ɩ ɖɛɛ ’zɩdaa

  Susi se Ɛsɔ tɛm sɩʋ e-Kewiyaɣ.

  Susi tɔm ’dʋ kaahɛzaɣ.

 3.  3. Wobini ɛzɩdaa, taapɩsɩ wa’ɩ kpa.

  Susini kpekpeka

  Mbʋ yɔ tʋmɩ’ɛ ɖɔwa.

  Yele Ɛsɔ fezuu ɖiyi’ŋ camɩ’ɛ nɛ

  Ŋhiɣ Ɛsɔ laŋhɛzɩ’ɛ.

  Sɔɔlɩ laŋa kɩbana tɩnaa.

  Pɩsɩɣ ɖoŋ ɖoŋ ŋnaɣ patɩŋa.

  Sɩnɩ-wɛ nɛ powobini ɛzɩdaa,

  Pañɩlɩsɩɣ paa ‘zɩmtaa.