Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 61

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, iwolo ɛzɩdaa!

Sélectionner un enregistrement audio
Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, iwolo ɛzɩdaa!
NAƲ

(Luka 16:16)

 1. 1. Ðɩɖɔkɩ kpam, kɛdɛzaɣ kaakɩŋ kɔyɔ,

  Ðɩlʋ laŋhɛzɩ’ɛ nɛ toovenim tɔm pɔ-yɔɔ.

  Paa Sataŋ ɛlʋkɩnɩ-ɖʋ yɔ,

  Ɛsɔ ɖoŋ taa lɛ ɖɩwɛɣ’ɩ kaɖɩnʋʋ yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Koobi’a ɖitaase sɔɔndʋ, ɖɩɖɛɛ ɛzɩdaa!

  Ðɩla Yehowa tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ!

  Ðisusi paa le se Paradisuu ñɔtaa,

  Nɛ ’yaa kɩbama hiɣ wezuu maatɛŋ.

 2. 2. Ðɩkɛ Yehowa Ɛsɔ tɛ sɔɔjanaa;

  Ðiseɣ ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ sɔɔlɩm tɩŋa,

  Kʋzɔɔtʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm tam.

  Ðɩɖɔkʋʋ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ tamtam.

  (AJUUZA)

  Koobi’a ɖitaase sɔɔndʋ, ɖɩɖɛɛ ɛzɩdaa!

  Ðɩla Yehowa tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ!

  Ðisusi paa le se Paradisuu ñɔtaa,

  Nɛ ’yaa kɩbama hiɣ wezuu maatɛŋ.

 3. 3. Ɛyaa iikeŋni Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm,

  Ɛlɛ patʋʋ’ɩ nɛ pekiziɣ laŋhɛzɩ’ɛ tɔm.

  Ðisusuu paa le Ɛsɔ hɩɖɛ,

  Se ɖɩñalɩ Yehowa Ɛsɔ hɩɖɛ.

  (AJUUZA)

  Koobi’a ɖitaase sɔɔndʋ, ɖɩɖɛɛ ɛzɩdaa!

  Ðɩla Yehowa tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ!

  Ðisusi paa le se Paradisuu ñɔtaa,

  Nɛ ’yaa kɩbama hiɣ wezuu maatɛŋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Ejipiti Lɩʋ 9:16; Filiipu 1:7; 2 Timootee 2:3, 4; Yakubu 1:27.)