Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 58

Ðɩñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ taabalaa

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ taabalaa
NAƲ

(Luka 10:6)

 1. 1. Yesu ɖʋ paɣtʋ se ɖisusi tɔm

  Wɩsɩ laŋ laŋ nɛ mʋzʋʋ taa

  Esusi paa’nɩ Ɛsɔtɔm.

  Yesu sɔɔlɩ ɛyaa nɛ ɛyaɣ-wɛ.

  Kpaɣ tanaŋ tɛɛ nɛ ɖoo kɔɔ ayu

  Esusaɣ-wɛ.

  Kpaɣ ɖɩɣa nɛ ɖɩɣa, nɛ habɛɛ yɔɔ,

  Ðisusuu Ɛsɔtɔm paa’nɩ

  Se piileɖiɣ, kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ.

  (AJUUZA)

  Ðɩsʋʋ paa le

  Se ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ tʋ.

  Se ɖɩñɩnɩ

  Ɛyʋ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ.

  Ðɩtɩsɔɔlɩ

  Ðɩfɛɛ nɔɔyʋ.

 2.  2. Tɔm hʋʋ ñɔtɩ kpam, pʋyɔɔ ɖɩñɩnɩɣ

  Se ɖisusuuni ɖoŋ kpeekpe,

  Paa ɛyʋ kʋɖʋm ɖihikiɣ.

  Sɔɔlɩm yɔɔ ɖiwoki ɖoŋ ɖoŋ pɛtɛ.

  Ɛsɔtɔm waɣ pa-laŋa,

  Pɩhaɣ-wɛ laŋhɛzɩ’ɛ.

  Ðɩñɩnɩɣ tɛtʋ kpeekpe taa,

  Ðɩlɩɣ laŋhɛzɩ’ɛ tʋ yɔɔ lɛ,

  Ða-taa wɛ leleŋ kpem nɛ pɩɩnɩɣ-ɖʋ kpa.

  (AJUUZA)

  Ðɩsʋʋ paa le

  Se ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ tʋ.

  Se ɖɩñɩnɩ

  Ɛyʋ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ.

  Ðɩtɩsɔɔlɩ

  Ðɩfɛɛ nɔɔyʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 52:7; Maatiyee 28:19, 20; Luka 8:1; Roma 10:10.)