Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 53

Ðɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ se ɖɩɖɛɛ ɖisusi tɔm

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ se ɖɩɖɛɛ ɖisusi tɔm
NAƲ

(Yereemii 1:17)

 1. 1. Tɛʋ fema.

  Ðɩkaɣ kʋyʋʋ

  Ðɩɖɛɛ Ɛsɔ tɔm susuu.

  Ɛlɛ tɛʋ piyaa,

  Nɛ kɩnɩɣ kooka taa.

  Pɩwɛ ɛzɩ ɖɩcaɣ ñalʋʋ yɔɔ

  Pazɩ yɔ.

  (AJUUZA)

  Maɣzɩm kɩbam nɛ ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ

  Nɛ adɩma labʋ,

  Sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɛɛ tɔm susuu

  N’abalɩtʋ.

  Ðɩfɛ’ɩ ɖe-ɖeke, ɖa nɛ ti’iyaa.

  Yesu ɖʋ-wɛ paɣtʋ.

  Pɩtasɩ lɛ, ɛha-ɖʋ koobi’a,

  Ðɩkaɣ wabʋ.

 2.  2. Ðɩwɛnɩ

  Ɛsɔ maɣzɩm,

  Ðɩkaɣ kaɖɩnʋʋ nazɩm.

  Yehowa sɩma

  Ða-pana ñaɣʋ tɩŋa.

  Yehowa kpazɩɣ ɖoŋ ɖɔ-sɔɔlɩm;

  Toovenim.

  (AJUUZA)

  Maɣzɩm kɩbam nɛ ɖatɩ ñɔɔzʋʋ

  Nɛ adɩma labʋ,

  Sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɛɛ tɔm susuu

  N’abalɩtʋ.

  Ðɩfɛ’ɩ ɖe-ɖeke, ɖa nɛ ti’iyaa.

  Yesu ɖʋ-wɛ paɣtʋ.

  Pɩtasɩ lɛ, ɛha-ɖʋ koobi’a,

  Ðɩkaɣ wabʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Eklesɩyastɩ 11:4; Maatiyee 10:5, 7; Luka 10:1; Tiiti 2:14.)