Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 52

Tɩ-haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Tɩ-haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ
NAƲ

(Ebree 10:7, 9)

 1. 1. Ɛsɔ lɩzɩnɩ kedeŋa,

  Kɔ-yɔɔ wondu tɩŋa.

  Ɛsɔdaa, teŋgu nɛ tɛtʋ

  Yehowa lɩzɩna.

  Ɛsɔ cɔlɔ wezuu lɩnaa.

  Ɛnʋ ɛtɩna-ɖʋ,

  Ɛmʋnɩ samtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ,

  Pɩwɛɛ ɖɩsɛɛ Kɩbaɣlʋ.

 2. 2. Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm se

  Ɛla ɛ-Caa sɔɔlɩm.

  Ɛtɩmaa nɛ eheyi’i se

  ‘Malakɩ ñɔ-sɔɔlɩm.’

  Yesu tɩɩlɩnɩ lɩm tɛɛ lɛ,

  Caa fezuu tii ɛ-yɔɔ.

  Nɛ ɛ-pɩsɩ Ɛsɔ tɛ Krɩstʋ

  Se ’la ɛ-Caa sɔɔlɩm yɔɔ.

 3. 3. Yehowa, ɖɩkɔm ñɛ-’zɩdaa

  Se ɖɩla ñɔ-sɔɔlɩm.

  Ðɩcɛlɩ’ŋ ɖe-wezuu kpeekpe

  Nɛ laŋɩyɛ pilim.

  Ña-Pɩyalʋ Yesu kɔma

  Ɛlaa ɛtɩ ɖɔ-yɔɔ.

  Caa ɖɩɩtaasɩɣ ɖɔ-sɔɔlɩm labʋ,

  Ðɩlakɩ ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ.